دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

10.22034/ijes.2023.557992.1339

چکیده

هدف: امروزه بحث توسعه فرصت‌های کارآفرینانه در همه رشته‌ها از جمله ورزش مورد تاکید است. بنابراین، هدف این مطالعه مدل‌سازی شناسایی عوامل موثر بر توسعه فرصت‌های کارآفرینانه ورزشی در حوزه آموزش و پژوهش ورزشی بود.
روش‌شناسی:روش پژوهش از نظر راهبرد آﻣﯿﺨﺘﻪ با طرح اکتشافی- متوالی و هدف کاربردی- توسعه‌ایمی‌باشد.که بامصاحبه‌هاینیمه‌ساختاریافته تا رسیدن به اشباع نظری و اجماع دربخش کیفی: 40 نفر از خبرگان دانشگاهی، کارآفرینان و مدیران ورزشی با نمونه‌گیریهدفمند نظری مشارکت داشتند.در بخش کمّی: با نمونه‌گیری تصادفی 164 نفر از کارآفرینان ورزشی و دانشجویان تحصیلات‌ تکمیلی مدیریت‌ورزشی، انتخاب شدند. ابزار پژوهشمصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافتهو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ‌ی محقق‌ساخته در مقیاس5 ارزشی لیکرت جهت تعیین اﻫﻤﯿﺖمقوله‌ها و برازش مدلبود که رواییابزار توسط اعضای گروه دلفیو پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد. تجزیه و تحلیلداده‌ها به روش حداقل مربعات جزئی با نرم‌افزار آماری واریانس‌محور «Smart PLS(3)» انجام ﺷﺪ.
یافته‌ها: یافته‌های تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که فرصت‌های کارآفرینانه ورزشی در حوزه آموزش و پژوهش ورزشی دارای 52 گویه در 8 عامل محیط کسب‌وکار کارآفرینانه، هوشیاری کارآفرینانه، آموزش کارآفرینانه، پژوهش کارآفرینانه، بازاریابی کارآفرینانه، زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی کارآفرینانه، عوامل فردی و شبکه‌های اجتماعی بود که بار عاملی، روایی همگرا با روش میانگین واریانس استخراج‌شده و پایایی برای همه آنها بالاتر از 70/0 محاسبه شد. همچنین، مدل شناسایی عوامل موثر بر توسعه فرصت‌های کارآفرینانه ورزشی در حوزه آموزش و پژوهش ورزشی برازش مناسبی داشت و مدل مذکور بر هر یک از هشت عامل مذکور اثر مثبت و معناداری داشت (001/0P<).
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از هشت عامل مهم و موثر برای توسعه فرصت‌های کارآفرینانه ورزشی در حوزه آموزش و پژوهش ورزشی بود. بنابراین، برای بهبود فرصت‌های کارآفرینانه ورزشی در حوزه آموزش و پژوهش ورزشی می‌توان شرایط را برای بهبود و ارتقای محیط کسب‌وکار کارآفرینانه، هوشیاری کارآفرینانه، آموزش کارآفرینانه، پژوهش کارآفرینانه، بازاریابی کارآفرینانه، زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی کارآفرینانه، عوامل فردی و شبکه‌های اجتماعی فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Modeling to Identify Factors Affecting the Development of Sports Entrepreneurial Opportunities in the Field of Sports Education and Research

نویسندگان [English]

  • Taghi Ashori 1
  • Morteza Dosti 2
  • Saeed Tabesh 2

1 PhD in Sports Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

2 Associate Professor of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

چکیده [English]

Purpose: Today, the discussion about development of entrepreneurial opportunities is emphasized in all fields, including sports. Therefore, the purpose of this study was modeling to identifying factors affecting the development of sports entrepreneurial opportunities in the field of sports education and research.
Methodology: The research method was exploratory-sequential concerning strategy and applied-developmental in terms of purpose. Using purposeful sampling, semi-structured interviews was used to reach theoretical saturation and consensus in the qualitative section with 40 academic experts, sports entrepreneurs and sport manager. Then, 164 people were selected from these people, using the random sampling method in the quantitative part. The instruments included semi-structured interviews and a researcher-made questionnaire based on a 5-point Likert scale to determine these categories and model fit. Data analysis was performed using the partial least squares method using variance-based statistical software Smart PLS 3.
Findings: The findings of the exploratory factor analysis showed that factors affecting the development of the sports entrepreneurial opportunities in the field of sports education and research had 52 items in 8 factors of entrepreneurial business environment, entrepreneurial awareness, entrepreneurial education, entrepreneurial research, entrepreneurial marketing, entrepreneurial educational and research infrastructure, individual factors and social networks, which factor loading, convergent validity by average variance extracted method and reliability for all of them was calculated above 0.70. Also, the model of identifying the factors affecting the development of sports entrepreneurial opportunities in the field of sports education and research had a good fit and the mentioned model had a positive and significant effect on each of the eight mentioned factors (P<0.001).
Conclusion: The results indicated eight important and effective factors for developing sports entrepreneurial opportunities in the field of sports education and research. Therefore, to improve sports entrepreneurial opportunities in the field of sports education and research, can be provided conditions to improve and promote the entrepreneurial business environment, entrepreneurial awareness, entrepreneurial education, entrepreneurial research, entrepreneurial marketing, entrepreneurial educational and research infrastructure, individual factors and social networks.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports Entrepreneurial Opportunity
  • Sports Education
  • Sports research
  • Development of Entrepreneurial Opportunity
Arikatla V, Gregorich G. (2021). The effect of sports experience and competitive orientation on entrepreneurial priorities, attitudes, and decision making. Journal of Student Research, 10(3): 1-10.
Ashouri T, Dosti M, Razavi SMH, Hosseini A. (2022). Strategies for developing sports entrepreneurship opportunities at the macro level. Iranian Journal of Public Policy in Management, 12(44): 125-142. (In Persian)
AzimiDelarestaghi A, Razavi SMH, Boroumand MR. (2019). Identifying the effective context conditions of strategic entrepreneurship deployment in sports business. Quarterly Journal of Sport Development and Management, 7(4): 69-88. (In Persian)
Hemme F, Morais DG, Bowers MT, Todd JS. (2017). Extending sport-based entrepreneurship theory through phenomenological inquiry. Sport Management Review, 20(1), 92-104.
Mondalizadeh Z, Honari H. (2010). An investigation of the factors affecting entrepreneurship in sport: As an interdisciplinary area. Interdisciplinary Studies in Humanities, 2(2), 113-136. (In Persian)
EbrahimiDinani E, MokhtariDinani M, RezaeiPandari A. (2021). Identifying and rating of effective factors in sport entrepreneurship in the municipality of Tehran with the DEMATEL approach. Sport Physiology & Management Investigations, 13(3): 55-70. (In Persian)
Escamilla-Fajardo P, Nunez-Pomar JM, Prado-Gasco V. (2021). Economic performance in Spanish sports clubs: entrepreneurial orientation of professional and non-professional teams analysed through fsQCA. European Journal of International Management, 15(2-3): 214-230.
Gonzalez-Serrano MH, Sanz VA, Gonzalez-Garcia RJ. (2020). Sustainable sport entrepreneurship and innovation: A bibliometric analysis of this emerging field of research. Sustainability, 12(5209): 1-26.
Gorzin MM, Saeidi P, Hoseini SMR, Fallak Z. (2022). Designing a model of entrepreneurship sports - Recreation tourism with interpretive structural approach. Journal of Management and Organizational Behavior in Sports, 11(5): 43-67. (In Persian)
Hammerschmidt J, Eggers F, Kraus S, Jones P, Filser M. (2020). Entrepreneurial orientation in sports entrepreneurship - A mixed methods analysis of professional soccer clubs in the German-speaking countries. Entrepreneurship and Management Journal, 16: 961.
Hammerschmidt J, Kraus S, Jones P. (2022). Sport entrepreneurship: Definition and conceptualization. Journal of Small Business Strategy, 32(2): 1-10.
Hayduk T, Walker M. (2018). Mapping the strategic factor market for sport entrepreneurship. International Entrepreneurship and Management Journal, 14: 705-724.
Hemme F, Morais DG, Bowers MT, Todd JS. (2017). Extending sport-based entrepreneurship theory through phenomenological inquiry. Sport Management Review, 20(1): 92-104.
Jones P, Jones A, Williams-Burnett N, Ratten V. (2017). Let’s get physical: Stories of entrepreneurial activity from sports coaches/instructors. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 18(4): 219-230.
Juhanis J, Hasmyati H, Badaru B. (2020). Students motivation in taking sport entrepreneurship: A case study in an Indonesian university. Journal of Entrepreneurship Education, 23(2): 1-10.
Miragaia DAM, Ferreira J, Ratthen V. (2017). Corporate social responsibility and social entrepreneurship: drivers of sports sponsorship policy. International Journal of Sport Policy and Politics, 9: 613-623.
Nite C, McLeod CM, Beldon Z, Nauright J. (2020). Establishing a professional Rugby Union Football League in the USA: Managing institutional pluralism in sport entrepreneurship. Sport Management Review, 23(5): 883-897.
Nunez-Pomar JM, Escamilla-Fajardo P, Prado-Gasco V. (2020). Relationship between entrepreneurial orientation and social performance in Spanish sports clubs. The effect of the type of funding and the level of competition. International Entrepreneurship and Management Journal, 16: 981-999.
Pellegrini MM, Rialti R, Marzi G, Caputo A. (2020). Sport entrepreneurship: A synthesis of existing literature and future perspectives. International Entrepreneurship and Management Journal, 16(3): 795-826.
Porter D, Vamplew W. (2018). Entrepreneurship, sport, and history: An overview. The International Journal of the History of Sport, 35(7-8): 626-640.
Ratten V, Braga VLD, Marques CSD. (2021). Sport entrepreneurship and value co-creation in times of crisis: The covid-19 pandemic. Journal of Business Research, 133: 265-274.
Ratten V, Jones P. (2020). New challenges in sport entrepreneurship for value creation. International Entrepreneurship and Management Journal, 16(3): 961-980.
Ribeiro J, Branco MC, Ribeiro JA. (2019). The corporatisation of football and CSR reporting by professional football clubs in Europe. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 20(2): 242-257.
Rizvandi A, Tojari F. (2019). Entrepreneurial marketing effects on sport club manager performance (Conceptual model). Journal of Human Sport and Exercise, 14(5): 2318-2329.
Sanchez-Oliver AJ, Galvez-Ruiz P, Grimaldi-Puyana M, Fernandez-Gavira J, Garcia-Fernandez J. (2019). New ways of sports entrepreneurship in the university. Journal of Entrepreneurship and Public Policy, 8(1): 5-21.