دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 استاد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

4 دانشیار مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری ، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

10.22034/ijes.2023.557992.1339

چکیده

هدف: ﻫﺪف پژوهش ﺣﺎﺿﺮ مدلسازی شناسایی فرصت‌های کارآفرینی ورزشی در حوزۀ آموزش و پژوهش ورزشی اﺳﺖ.

روش‌شناسی: روش پژوهش از نظر راهبرد، آﻣﯿﺨﺘﻪ (کیفی و کمّی)، با طرح اکتشافی – متوالی و هدف کاربردی- توسعه‌ای است. جامعه‌ی آماری در بخش کیفی: با نمونه‌گیری هدفمند به روش نظری، 17 تن از اساتید و پژوهشگران تربیت‌بدنی و علوم ورزشی و بخش کمّی: با نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای از 384 نفر از دانشجویان تحصیلات‌تکمیلی گرایش‌های مختلف تربیت‌بدنی و علوم ورزشی مشارکت داشتند. ابزار پژوهش: مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته تا رسیدن به اشباع نظری و اجماع و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎمۀ محقق‌ساخته در مقیاس لیکرت 5 ارزشی جهت تعیین اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از فرصت‌های کارآفرینی در حوزۀ مذکور به روش پیمایشی نظرسنجی شد. روایی صوری ابزار توسط اعضای گروه پژوهش تأیید و پایایی آن با آلفای‌کرونباخ و پایایی ترکیبی به‌ترتیب: 72/0 و 71/0 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و مدل‌سازی معادله ساختاری واریانس‌محور با نرم‌افزارهای آماری «Smart PLS(2)» و «SPSS» انجام ﺷﺪ.

یافته‌ها: میزان اهمیت و اولویت ابعاد فرصت‌های ورزشی موجود به ‌ترتیب: 1. آموزش تخصصی، 2. پژوهشی، 3. مشاوره، 4. رویدادهای آموزشی و 5. اماکن آموزشی، را نشان داد. مقدار برازش مدل پژوهش برابر (608/0=GOF) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.

نتیجه‌گیری: دانشجویان و کارآفرینان ورزشی می‌توانند با افزایش خلاقیت و نوآوری، فرصت‌های کارآفرینی در آموزش و پژوهش ورزشی را توسعه دهند و کسب‌وکار خود را ایجاد نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Modeling to Identify factors affecting the development of Sports Entrepreneurial Opportunities in the Field of Sports Education and Research

نویسندگان [English]

  • Naghi Ashori 1
  • Morteza Dosti 2
  • Seyed Mohammadhosein Razavi 3
  • Abolhasan Hoseini 4

1 PhD in Sports Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

2 Associate Professor of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

3 Professor of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

4 Associate Professor of Business Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

چکیده [English]

 
Purpose: This research aim is Identifying and prioritizing sports entrepreneurship opportunities in the field of Sports education and research.
Methodology: The research method, is mixed (qualitative and quantitative), in terms of strategy; with exploratory-consecutive plan and applied-developmental goal. Statistical population in the qualitative section: by purposeful sampling by theoretical method, 17 professors and researchers of Physical Education and Sports Science, and quantitative section: By stratified random sampling of 384 graduate students in different fields of physical education and sports sciences participated. Research tools: Library studies and semi-structured interviews to achieve theoretical saturation and consensus & researcher-made questionnaire on a 5-point Likert scale, to determine the priority of each entrepreneurial opportunities In the mentioned field, were surveyed. The face validity of the instrument was confirmed by the members of the research group and its reliability was calculated with Cronbach's alpha and combined reliability: 0.72 and 0.71. Data analysis was performed by Exploratory and confirmatory factor analysis & structural equation modeling using partial least squares method with statistical software Smart PLS (2) and SPSS.
Findings: The importance and priority of the dimensions of Sports opportunities in the media, respectively: 1. Specialized education, 2. Research, 3. Consulting, 4. Educational events, & 5. Educational places. The fit of the research model is equal to (GOF = 0.608).
Conclusion: Students and sports entrepreneurs can develop Sports education and research entrepreneurship opportunities and start their own businesses by increasing creativity and innovation
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship opportunities
  • Entrepreneurship
  • Sports education &
  • research
  • Sports entrepreneurs