دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
مقاله پژوهشی (کمی)
مدل یابی معادلات ساختاری سبک‌های هویت‌یابی و خودکارآمدی با نگرش به بزهکاری در دانش‌آموزان

علیرضا قربانی؛ سمانه یازرلو

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.244678

چکیده
  هدف: مقاله حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک‌های هویت‌یابی و خودکارآمدی با نگرش به بزهکاری در دانش‌آموزان دبیرستانی پسر متوسطه دوم گرگان انجام شد.روش شناسی: روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود، جامعه آماری شامل 2700 دانش آموز بود که 330 دانش‌آموز به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه‌های سبک هویت‌یابی برزونسکی(1989)، خودکارآمدی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
رابطه رهبری تحول آفرین با خلاقیت با میانجی گری یادگیری سازمانی

مریم قادری شیخی آبادی؛ سیروس قنبری

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 15-25

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.524381.0

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی رابطه ­رهبری تحول­آفرین با خلاقیت با میانجی­گری یادگیری سازمانی بود.روش شناسی: این پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه پژوهش تمامی معلمان مدارس متوسطه شهر کرمانشاه به تعداد 5900 نفر و نمونه آماری تعداد 360 نفر بودند که با روش نمونه­گیری تصادفی ساده و بر مبنای جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
شناسایی و دسته بندی موانع و چالش های رفتار شهروندی آموزشی (مطالعه موردی: معلمان مقطع متوسطه اول استان های شمالی کشور)

علیرضا تجری؛ سامره شجاعی؛ محمودرضا مستقیمی؛ فریدون آزما

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 26-37

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.244681

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و دسته بندی موانع و چالش های رفتار شهروندی آموزشی در معلمان مقطع متوسطه اول استان های شمالی کشور انجام گرفت.روش شناسی:این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش گرندد تئوری انجام شد. جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیـۀ اساتید و معلمان  مقطع متوسطه اول بودند کـه بـه روش گلوله برفی (ارجاع زنجیره ای) انتخــاب شدند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
تدوین الگوی رقابت پذیری بانکهای ایران با تاکید بر آموزش سرمایه های انسانی

سید فرید میرنظامی؛ بهروز قاسمی؛ احمد ودادی؛ منصوره علیقلی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 38-50

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.243389

چکیده
   هدف: این مقاله با هدف شناسایی شاخص‌های رقابت‌پذیری با تاکید بر آموزش سرمایه های انسانی در صنعت بانکداری کشور انجام گرفت.روش شناسی: این پژوهش مبتنی بر فلسفه تجربه‌گرایانه و به روش قیاسی-استقرایی انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی-توسعه‌ای و از منظر روش گردآوری داده‌ها، یک پژوهش‌های پیمایشی-مقطعی بود. جامعه آماری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
طراحی مدل رهبری عدالت محور در مدیریت مدارس ابتدایی شهر تهران با رویکردی مدلسازی معادلات ساختاری

نرگس شریعتمداری؛ علاالدین اعتماد اهری؛ اصغر شریفی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 51-62

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.526877.1022

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش طراحی مدل رهبری عدالت‌محور در مدیریت مدارس ابتدایی شهر تهران با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری بود.روش شناسی‌: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا مقطعی از نوع کمی بود. جامعه پژوهش مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398 به تعداد 1419 نفر بودند که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 302 نفر محاسبه شد ...  بیشتر

رابطه هوش هیجانی و اجتناب تجربی با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان

دانیال سلیمانی؛ نازنین خوشبخت؛ فاطمه طهماسبی بلداجی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 63-72

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242050

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر پیش‌بینی آمادگی به اعتیاد در دانشجویان براساس هوش هیجانی و اجتناب تجربی بود.روش شناسی‌: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران تشکیل داددند که در سال تحصیلی 96-1395 مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه 150 نفر دانشجو بود که به شیوه نمونه‌گیری هدفمند انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
طراحی الگوی تدریس چند فرهنگی برای مدرسان دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه

پروانه کهریزی؛ بتول فقیه آرام؛ علیرضا صادقی؛ امیر حسین مهدی زاده؛ حسن شعبانی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 73-87

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.525881.1007

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباریابی الگوی مطلوب تدریس چند فرهنگی برای استادان دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه انجام شد.روش شناسی: در این پژوهش از رویکرد آمیخته اکتشافی(کیفی-کمی) و روش تحقیق مصاحبه بهره گرفته شد. جامعه مورد مطالعه در بخش کیفی شامل متخصصین برنامه درسی، روانشناسان تربیتی وجامعه شناسان  و مدرسان دانشگاه آزاد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
الگوی عوامل موثر بر رشد اخلاقی و تعیین وضعیت آنها در دانش ‌آموزان دوره ابتدایی

زهرا امینی؛ فریبا حنیفی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 88-100

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.526430.1015

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی الگوی عوامل موثر بر رشد اخلاقی و تعیین وضعیت آنها در دانش‌آموزان دوره ابتدایی بود.روش‌ شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا آمیخته (کیفی و کمی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی خبرگان رشد اخلاقی بودند که با توجه به اصل اشباع نظری تعداد 12 نفر از آنها با روش‌های نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
مدل ‌یابی اشتیاق تحصیلی بر اساس جو مدرسه و کیفیت زندگی با میانجی‌گری خودتنظیمی در دانش‌آموزان

پریسا تجلی؛ زهرا تقی زاده شیده؛ زهره صادقی افجه

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 101-110

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.528112.1037

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف مدل‌یابی اشتیاق تحصیلی بر اساس جو مدرسه و کیفیت زندگی با میانجی‌گری خودتنظیمی در دانش‌آموزان انجام شد.روش شناسی‌: این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398 بودند. نمونه پژوهش 350 دانش‌آموز بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
شناسایی ابعاد و مولفه‌های ارتقای انگیزه معلمان در فرایند تعلیم‌وتربیت

الهام هادی پور؛ مجتبی معظمی؛ غلامعلی احمدی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 111-120

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.527828.1032

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش شناسایی ابعاد و مولفه‌های ارتقای انگیزه معلمان در فرایند تعلیم‌و تربیت بود.روش شناسی‌: نوع تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس روش اجرا اکتشافی از نوع کیفی بود. جامعه پژوهش اسناد و متون انگیزه معلمان در فرایند تعلیم‌وتربیت و خبرگان و پژوهشگران در رشته‌های علوم تربیتی شهر تهران در سال 1399 بودند. نمونه پژوهش طبق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد گشتالت درمانی و واقعیت درمانی بر سبک های هویت دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر تهران

مجید قدمی؛ نگار روستا؛ حسین کشاورز افشار؛ قدسی احقر

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 121-132

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.529555.1049

چکیده
  ند هدف:  هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد گشتالت درمانی و واقعیت درمانی بر سبک های هویت دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر تهران بود.روش شناسی: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول مدارس دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398 بودند. 45 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
اثر رهبری اخلاقی مدیران بر سلامت سازمانی با میانجی‌گری عدالت سازمانی در مدارس شهرستان قروه

فرزانه سلطانقلی؛ محمدرضا اردلان؛ جمال عبدالملکی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 133-143

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.524360.0

چکیده
  هدف: هدف پژوهش بررسی اثر رهبری اخلاقی مدیران بر سلامت سازمانی با میانجی‌گری عدالت سازمانی  در مدارس بود.روششناسی: روش مطالعه توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه پژوهش کلیه معلمان مدارس متوسطه دوم شهرستان قروه در سال 1399 به تعداد 339 نفر بودند که از این جامعه بر مبنای جدول مورگان نمونه‌ای به حجم 181 نفر  با روش نمونه گیری تصادفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
ارائه مدل فضیلت سازمانی بر اساس آموزه‌های اسلامی

احسان حسین پور؛ حمیدرضا معتمد؛ پری مشایخ

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 144-159

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.530208.1056

چکیده
  هدف: با توجه به نقش و اهمیت آموزه‌های اسلامی در بهبود اثربخشی و عملکرد سازمانی، پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل فضیلت سازمانی بر اساس آموزه‌های اسلامی انجام شد.روششناسی‌: نوع تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس روش اجرا اکتشافی از نوع کیفی بود. جامعه پژوهش اسناد و متون فضیلت سازمانی بر اساس آموزه‌های اسلامی و خبرگان و صاحب‌نظران این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
بررسی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی دانش در حوزه سلامت در دانشگاه علوم پزشکی در شهر تهران

معصومه کرپی؛ فتاح ناظم؛ صمد کریمی زاده

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 160-173

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.242322

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی دانش در حوزه سلامت در دانشگاه علوم پزشکی در شهر تهران» بود.روش شناسی: حوزه پژوهش حاضر ترکیبی بود که در بخش کمی از روش زمینه یابی از نوع همبستگی و در بخش کیفی از روش داده بنیاد استفاده شد. جامعه آماری خبرگان دانشگاهی و متخصصین بودند که مشتمل بر مدیران، کارشناسان، متولیان و مشاورین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
طراحی مدل افزایش عدالت سازمانی با رویکرد ارزش‌های فرهنگی اخلاقی در کارکنان آموزش‌وپرورش مشهد

مهین نوری نوخندان؛ محمد کریمی؛ محمود قربانی؛ احمد زنده دل

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 174-184

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.244795

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر باهدف طراحی مدل افزایش عدالت سازمانی با رویکرد ارزش‌های فرهنگی اخلاقی در کارکنان آموزش‌وپرورش انجام شد.روش شناسی: این مطالعه ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه اجرا آمیخته (کیفی و کمی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی خبرگان مدیران و معاونان نواحی هفت‌گانه آموزش ‌و پرورش شهرمشهد و دربخش کمی کارکنان آموزش ‌و پرورش نواحی هفت‌گانه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
بررسی نقش تعدیلی خودکارآمدی و خود نظارتی در ارتباط بین انگیزه مدیریت تصویر سازی و رفتار آوا معلمان تربیت بدنی استان گلستان

حمید رضائی؛ مهسا زمانی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 185-192

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.524451.0

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین انگیزه مدیریت تصویر سازی و  رفتار آوا با نقش تعدیلی خودکارآمدی و خود نظارتی معلمان تربیت بدنی استان گلستان انجام شد.روش شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی _ همبستگی بود که به صورت پیمایشی انجام شد، جامعه آماری پژوهش شامل معلمان تربیت بدنی استان گلستان با حجم 1840 نفر بود که از بین آنها 318 نفر به عنوان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
تجربه زیسته اعضای هیأت علمی از تعامل استاد - دانشجو در محیط‌های دانشگاهی

اعظم جعفرزاده؛ اصغر سلطانی؛ بدرالسادات دانشمند

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 193-206

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.524433.0

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تجربة زیستة اعضای هیأت علمی از راهبردهای تعامل استاد - دانشجو در محیط‌های دانشگاهی بود. روش شناسی: روش پژوهش پدیدارشناسی بود که طی آن ادراکات و فهم اعضای هیأت علمی از تعامل با‌ دانشجویان بررسی گردید. جامعه آماری شامل همه اعضایهیأت علمی دانشکده‌های علوم و فیزیک دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال تحصیلی 98-1397 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
بررسی اثربخشی بسته آموزشی مهارت ‌های یادگیری خودتنظیمی بر کاهش تعلل ورزی

اسد حجازی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 207-216

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.524470.0

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت های یادگیری خودتنظیمی بر کاهش تعلل ورزی دانشجو معلمان پردیس های دانشگاه فرهنگیان شهر تهران انجام شد.روششناسی: روش پژوهش نیمه آزمایشی، پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. برای انجام پژوهش، از بین تمامی دانشجو معلمان پردیس­های دانشگاه فرهنگیان استان تهران که در سال تحصیلی  1398-99 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
تبیین و طراحی فرایند بین المللی شدن آموزش عالی ایران با رویکرد آمیخته

جمشید عدالتیان شهریاری؛ فرزاد قاسم زاده؛ محمود محمدی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 217-229

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.531766.1069

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین و طراحی فرایند بین‌المللی‌شدن آموزش عالی با رویکرد آمیخته انجام شد.روششناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا آمیخته بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی اسناد و مدارک و خبرگان بین‌المللی‌شدن آموزش عالی دانشگاه پیام نور واحد بین‌الملل گرجستان بودند که طبق اصل اشباع نظری تعداد 15 نفر از آنها با ...  بیشتر

بررسی اثر بخشی سبک های مدیریت معلمان بر ابعاد تربیت حرکتی دانش آموزان: نقش مداخله-ای راهبرد یاددهی- یادگیری حل مسئله در مهارت بسکتبال

الناز ایمان زاده؛ محمد‌رضا اسماعیلی؛ رضا نیک بخش

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 230-240

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر، به بررسی اثر بخشی سبک­های مدیریت معلمان بر تربیت حرکتی دانش­آموزان با نقش مداخله­ای راهبرد یاددهی- یادگیری حل مسئله در مهارت بسکتبال پرداخت.روششناسی: روش پژوهش آزمایشی همراه با پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را 706 نفر از دانش­آموزان دختر و پسر پایه هفتم شهرستان سراب در نیم­سال تحصیلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
شناسایی عوامل موثر بر پیاده‌سازی موفق ارزشیابی توصیفی در نظام آموزش ابتدایی ایران و مقایسه ارزشیابی توصیفی ایران با کشورهای منتخب

سیده زهرا نبوی زاده؛ علی اصغر ماشینچی؛ سید احمد هاشمی؛ صدیقه محمدجانی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 241-253

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.532172.1076

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر پیاده‌سازی موفق ارزشیابی توصیفی در نظام آموزش ابتدایی ایران و مقایسه ارزشیابی توصیفی ایران با کشورهای منتخب بود.روش‌شناسی: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش خبرگان ارزشیابی توصیفی در سال 1399 بودند که با توجه به ملاک‌های ورود به مطالعه تعداد 30 نفر طبق اصل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
شناسایی مولفه‌های رشد حرفه‌ای معلمان و مدیران آموزش ابتدایی با استفاده از روش تحلیل مضمون

سپیده پرسش؛ علیرضا قاسمیزاد؛ پری مشایخ

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 254-265

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.532033.1072

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه‌های رشد حرفه‌ای معلمان و مدیران آموزش ابتدایی با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش اسناد و متون چاپی درباره رشد حرفه‌ای معلمان و مدیران در پایگاه‌های اطلاعات علمی بین سال‌های 2019-2000 بودند که با توجه به ملاک‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
طراحی الگوی اصطکاک سازمانی در آموزش‌وپرورش استان گلستان با رویکرد نظریه داده‌بنیاد

زهرا شاهرودی؛ روح الله سمیعی؛ محمدباقر گرجی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 266-276

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.532111.1073

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش طراحی الگوی اصطکاک سازمانی در آموزش‌وپرورش استان گلستان با رویکرد نظریه داده‌ بنیاد بود.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی از نوع اکتشافی و با رویکرد نظریه داده‌بنیاد بود. جامعه پژوهش خبرگان رشته‌های مدیریت آموزشی، مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی آموزش‌وپرورش استان گلستان در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
بسترها و راهبردهای توانمندسازی و ارتقاء جایگاه مدیران آموزشی زن

مریم مومنی؛ حسن صائمی؛ علی اصغر بیانی؛ مریم صفری

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 277-286

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.532945.1088

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی بسترها و راهبردهای توانمندسازی و ارتقاء جایگاه مدیران آموزشی زن بود.روش‌: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش اسناد و متون توانمندسازی و ارتقاء جایگاه مدیران آموزشی و خبرگان دانشگاهی، مدیران ارشد و مدیران آموزشی موفق استان گلستان در سال تحصیلی 400-1399 بودند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
شناسایی مولفه های راهبردی- بومی موثر بر مدیریت استعداد کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

نوشا هژبرنژاد؛ امیرحسین محمودی؛ فاطمه حمیدی فر؛ محمدنقی ایمانی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 287-298

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش شناسایی مؤلفه‌های راهبردی- بومی مؤثر بر مدیریت استعداد کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی بود.روش شناسی: روش انجام پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) بود. جامعه آماری در این پژوهش تمام خبرگان در حوزه مدیریت استعداد بودند که بعد از انجام مصاحبه 13 اشباع نظری صورت گرفت. در ضمن مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته با خبرگان دانشگاه‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
مدل یابی روابط ساختاری کنش های اجرایی با درگیری تحصیلی بامیانجی گری عدم تحمل بلاتکلیفی در دانش آموزان دخترمتوسطه اول

فرشته رستگار؛ جمال صادقی؛ علیرضا همایونی؛ وحید فلاح

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 299-309

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.530598.1059

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، مدل‌یابی روابط ساختاری کنش‌های اجرایی با درگیری تحصیلی با میانجی‌گری عدم تحمل بلاتکلیفی در دانش‌آموزان متوسطه اول شهرستان ساری بود.روش: این پژوهش همبستگی با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش تمامی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه اول در پایه نهم شهرستان ساری در سال 1398 بودند.280 دانش‌آموز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
شناسایی عوامل موثر بر مدیریت استعداد معلمان دوره متوسطه دوم

معصومه شریفی؛ ناصر عباس زاده؛ حمید شفیع زاده

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 310-318

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.533014.1090

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر مدیریت استعداد معلمان دوره متوسطه دوم انجام شد.روش‌شناسی: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش خبرگان مدیریت استعداد شهر تهران در سال 1400- 1399 بودند که از میان آنان طبق اصل اشباع نظری 16 نفر با روش‌های نمونه‌گیری هدفمند و گلوله‌برفی به‌عنوان نمونه انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
ارائه الگوی شایستگی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی

مهشاد عرفانی خانقاهی؛ حسینعلی بهرام زاده؛ هادی سعیدی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 319-331

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.527866.1033

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی شایستگی برای مدیران دانشگاه آزاد اسلامی بود.روش شناسی: رویکرد پژوهش حاضر آمیخته(کیفی- کمّی) و از نظر هدف، پژوهشی کاربردی بود. مشارکت کنندگان بخش کیفی، اعضای هیئت علمی دانشگاه در دانشگاه آزاد خراسان رضوی بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند 15 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. متون مصاحبه‌ها با روش تحلیل مضمون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
شناسایی عوامل موثر بر تعالی منابع انسانی در آموزش‌وپرورش (معلمان مقطع ابتدایی)

پروین بنیادی؛ رضا ساکی؛ سیف الله فضل اللهی قمشی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 332-341

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.533906.1112

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر تعالی منابع انسانی در آموزش‌وپرورش انجام شد.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش شامل اسناد و مدارک تعالی منابع انسانی و خبرگان آموزش‌وپرورش استان البرز در سال تحصیلی 99-1398 بودند. نمونه طبق اصل اشباع نظری 15 نفر در نظر گرفته شد که با روش‌های نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
اثربخشی آموزش صلح بر سرمایه‌های روان‌شناختی دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه اول

امیرمسعود رستمی؛ حسن احدی؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ فریبرز درتاج

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 342-352

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.533499.1106

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش صلح بر سرمایه­های روان­شناختی دانش آموزان پسر دوره متوسطه اول انجام شد.روش شناسی: پژوهش حاضر به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با پیگیری دو ماهه و در نظر گرفتن دو گروه آزمایش و کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه منطقه 3 شهر تهران در سال تحصیلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
طراحی و تبیین مدل چابکی سازمانی

فاطمه واشقانی فراهانی؛ کاوه تیمورنژاد؛ محمد بامنی مقدم

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 353-365

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.532125.1075

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر طراحی و تبیین مدل چابکی سازمان در شرکت آب و فاضلاب استان تهران بود.روش شناسی: پژوهش حاضر ، از منظر بعد زمانی، مقطعی بود. در این تحقیق با بررسی10نفر از اساتید و متخصصان شرکت آب و فاضلاب استان تهران، متغیرهای موثر شناسایی گردید این تحقیق با استفاده از روش داده بنیاد، از نوع تحقیقات مقطعی انجام شد که این داده‎ها در خلال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
اثربخشی نمایش خلاق بر تنظیم شناختی هیجان در نوجوانان تیزهوش پرخاشگر

شادی احدی فر؛ سیمین حسینیان؛ سمیرا وکیلی؛ سوگند قاسم زاده

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 366-375

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.538290.1151

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی نمایش خلاق بر تنظیم شناختی هیجاندر نوجوانان تیزهوش پرخاشگر بود.روش پژوهش: در این مطالعه شبهآزمایشی از طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه نوجوانان تیزهوش دختر که در مدارس استعدادهای درخشان شهر تهران مشغول به تحصیل هستند تشکیل دادند. روش نمونهگیری در این پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
تاثیر ارادت شغلی مدیران بر بهبود عملکرد آموزشی و پرورشی مدارس و اخلاق حرفه‌ای معلمان جهت ارائه مدل در آموزش و پرورش استان مازندران

قربانعلی اصغری؛ رضا یوسفی سعیدآبادی؛ ام کلثوم غلامحسین زاده

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 376-398

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.544385.1209

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ارادت شغلی مدیران بر بهبود عملکرد آموزشی و پرورشی مدارس و اخلاق حرفه‌ای معلمان جهت ارائه مدل در آموزش و پرورش استان مازندران بود.روش: این پژوهش‌ از نظر هدف، کاربردی است که با رویکرد آمیخته با طرح اکتشافی انجام شد. در رویکرد کیفی، از روش تحلیل محتوا و در رویکرد کمی از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
مقایسه اثر بخشی آموزش سرزندگی تحصیلی و سرمایه روانشناختی بر درگیری تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم

زهرا امامی خطبه سرا؛ حسین مهدیان؛ ابوالفضل بخشی پور

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 399-412

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.255133

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثر بخشی آموزش سرزندگی تحصیلی و سرمایه روانشناختی بر درگیری تحصیلی دانش آموزان دختر انجام شد.روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل  بود  جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوم ناحیه 7 شهر مشهد در سال تحصیلی 1399بود. تعداد 45 نفر که در متغیر وابسته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
تأثیر بسترهای اجتماعی-فرهنگی بر توسعه‌نیافتگی جامعه هدف کمیته امداد در شرق استان هرمزگان

احسان احمدی سرخونی؛ محمد علی چیت ساز؛ نبی الله ایدر

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 413-430

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.702194

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر بسترهای اجتماعی-فرهنگی بر توسعه­نیافتگی جامعه هدف کمیته امداد در شرق استان هرمزگان انجام گردید.روش: روش پژوهش حاضر از نوع کمی و به‌صورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری کلیه مددجویان و افرادی بودند که از کمیته امداد خدمات حمایتی در شهرستان‌های میناب و رودان و جاسک و سیریک و بشاگرد دریافت می­کردند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
تاثیر اقدامات مدیریت استعداد بر جانشین پروری معلمان با توجه به نقش میانجی حفظ استعداد در میان معلمان مدارس علوی

سید مهدی حسینی‌نژاد

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 431-438

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.525516.1005

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر اقدامات مدیریت استعداد بر جانشین پروری معلمان با توجه به نقش میانجی حفظ استعداد در میان معلمان مدارس علوی انجام گرفته است.روش شناسی: روش پژوهش پیمایشی تحلیلی و جامعه‌‌آماری آن شامل معلمان مدارس علوی در شهر تهران به تعداد 112 نفر است. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از پرسش‌نامه استاندارد استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
شناسایی عوامل موثر بر مشارکت عمومی شهروندان در فرآیند خط مشی گذاری عمومی

محمدعلی نیک بخش؛ سعید اسماعیلی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 439-456

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.709053

چکیده
  یکی از روش های ایجاد این دیدگاه شهروند محور و شکل گیری مردم سالاری، ایجاد پل ارتباطی بین شهروندان و دولت برای مشارکت دادن شهروندان در فرآیند خط مشی گذاری است. بنابراین اصل مشارکت شهروندان در فرایند خط مشی گذاری یک پدیده مطلوب است، اما مشخص نیست که چگونه می توان زمینه را برای ایجاد چنین شرایطی فراهم کرد. از همین رو در این پژوهش به شناسایی ...  بیشتر