دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی پردیسان، فریدونکنار، ایران.

2 مدرس سما، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین انگیزه مدیریت تصویر سازی و  رفتار آوا با نقش تعدیلی خودکارآمدی و خود نظارتی معلمان تربیت بدنی استان گلستان انجام شد.
روش شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی _ همبستگی بود که به صورت پیمایشی انجام شد، جامعه آماری پژوهش شامل معلمان تربیت بدنی استان گلستان با حجم 1840 نفر بود که از بین آنها 318 نفر به عنوان نمونه با استفاده از جدول کرجسی _ مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه انگیزه مدیریت تصویر سازی چوی و همکاران(2015)، آوای کارکنان زهیر و اردوگان(2011) ، خودکارآمدی بتز(2004) و خود نظارتی چوی و همکاران(2015) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری) با نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شد.
یافته ها: نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که بین انگیزه مدیریت تصویر سازی و رفتار آوا رابطه معنی داری وجود داشت. همچنین بین انگیزه مدیریت تصویر سازی و رفتار آوا با نقش تعدیلی خودکارآمدی رابطه معنی داری وجود داشت لیکن بین انگیزه مدیریت تصویر سازی و رفتار آوا با نقش تعدیلی خود نظارتی رابطه معنی داری وجود نداشت.
بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش متغیر انگیزه مدیریت تصویرسازی، رفتار آوا را تبیین و پیش بینی می نماید یعنی افزایش انگیزه مدیریت تصویرسازی معلمان، باعث افزایش رفتار آوا آنان می شود و برعکس.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Modulatory Role of Self-Efficacy and Self-Monitoring in the Relationship between Illustration Management Motivation and AVA Behavior of Physical Education Teachers in Golestan Province

نویسندگان [English]

  • Hamid Rezaei 1
  • Mahsa Zamani 2

1 Assistant Professor of Management, Higher Education Institution of Pardisan, Fereydunkenar, Iran

2 Sama Lecturer, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran

چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to investigate the relationship between illustration management motivation and Ava behavior with the modulatory role of self-efficacy and self-monitoring of physical education teachers in Golestan province.
Methodology: This was a descriptive-correlational study that was conducted as a survey. The statistical population of the study included physical education teachers in Golestan province with a volume of 1840 people, of which 318 as a sample using Krejcie-Morgan table and sample method. Simple random sampling was selected. To collect the data, Choi et al. (2015) Imaging Management Motivation Questionnaire, Zuhair and Erdogan Staff Voice (2011), Betz Self-Efficacy (2004) and Choi et al. (2015) Self-Supervision Questionnaire were used to collect data. Data analysis was performed using structural equation modeling with Smart PLS software.
Results: The results of the analysis showed that there was a significant relationship between image management motivation and Ava behavior. Also, there was a significant relationship between image management motivation and Ava behavior with self-efficacy modulatory role, but there was no significant relationship between image management motivation and Avabehavior with self-regulatory moderation role.
Conclusion: Based on the research findings, the variable of motivation of illustration management explains and predicts the behavior of sound, ie increasing the motivation of teachers' illustration management increases their behavior and vice versa.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Illustration Management Motivation
  • Self-Efficacy
  • Self-Monitoring
  • Ava Behavior
  • Physical Education Teachers
Abbaspour A, Sajadi A, Karimi T, Yazdani,H. (2010). Extra role behaviors for the good of organization or the one itself: the impact of upward impression management on OCB. Journal of Publis Administration, 2(5):107-124.
Bagherpour T, Jahanian R. (2012). The effect of three different types of mental exercises and modeling of self–efficacy on the novice female college students.Research in Curriculum Planning, 9(34): 84-91.
Betz N E. (2004).Contributions of self –efficacy theory of career counseling: A personal perspective. Career development quarterly, 52(1): 340-353.
Byoung K, Hyoung K. (2017) .Subordinates helping, voice, and supervisors evaluation of job performance: The moderating effects of supervisor-attributed motives, Career Development International, 22(3): 222-240.
Choi B, Moon H, Chun J. (2015). Impression management motive and voice: Moderating effects of self-monitoring, self-efficacy, and voice instrument. Asian Journal of Social Psychology, 18(3):1-11.
Darvish H, Shams M. (2017). Study of the Effect of Political Behavior on Voice Organization.Iranian Journal of Public Administration Mission, 8(25): 1-13.
Ho J. (2017). The Effect of Supervisor Support on Employee Voice Behavior based on the Self-Determination Theory: The Moderating Effect of Impression Management Motive .Journal of Entrepreneurship & Organization Management, 6(1): 1-8.
Jen-Wei CH, Yi-Tai S, Cheng Z, et all. (2016). Voice Behavior and Career Success: The Moderating Role of Supervisor Attribution Motives. Universal Journal of Psychology, 4(4): 209-217.
Laramie R, Hataya S, Patrick R. (2019). The Role of Self-Monitoring and Academic Effort in Students’ Career Adaptability and Job Search Self-Efficacy. Journal of Career Assessment, 27(4): 726-740.
Moradiani gilani N, Zardoshtian Sh. (2020). The Mediating Role of Psychological Empowerment in the Relationship between Organizational Virtue and Organizational Commitment. Research on Educational Sport, 8(18): 157-178.
Shiri A, Rezaei Z, Shakarami M. (2016). Examining the Effect of Positive Impression Management on Conflict Management Strategies.Organizational Behavior Studies Quarterly, 5(17): 95-122.
Su X, Yating L, Nancy H. (2017). Voice Behavior, Supervisor Attribution and Employee Performance Appraisal. Sustainability, 9(1): 1-14.
Tabarsa Gh,  Moeini Korbekandi M. (2015). Investigation The Relationship Between Impression Management and Job Burnout.Journal of Management Studies in Development &  Evolution, 23(76): 157-186.
Zehir C, Erdogan E. (2011). The Association between Organizational Silence and Ethical Leadership Through Employee Performance. Procedia Social and Behavioral Sciences. 24(2): 1389–1404.