دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت کارآفرینی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت کارآفرینی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاداسلامی ، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت کارآفرینی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاداسلامی ، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین و طراحی فرایند بین‌المللی‌شدن آموزش عالی با رویکرد آمیخته انجام شد.
روششناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا آمیخته بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی اسناد و مدارک و خبرگان بین‌المللی‌شدن آموزش عالی دانشگاه پیام نور واحد بین‌الملل گرجستان بودند که طبق اصل اشباع نظری تعداد 15 نفر از آنها با روش نمونه‌گیری هدفمند به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. جامعه پژوهش در بخش کمی دانشجویان دانشگاه مذکور در سال تحصیلی 99-1398 بودند که طبق جدول کرجسی و مورگان تعداد 350 نفر از دانشجویان با روش نمونه‌گیری تصادفی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها در بخش کیفی از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و در بخش کمی از پرسشنامه محقق‌ساخته (47 گویه‌ای) استفاده شد که شاخص‌های روانسنجی آنها تایید شدند. داده‌ها با روش‌های کدگذاری باز، محوری و انتخابی و حداقل مربعات جزئی در نرم‌افزارهای SPSS و Smart PLS تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که در فرایند بین‌المللی‌شدن آموزش عالی،‌ شرایط علی شامل مولفه‌های فرهنگی و اجتماعی و مولفه‌های اقتصادی، شرایط زمینه‌ای شامل مولفه‌های زیرساخت مالی، امکانات و تجهیزات و مولفه‌های سیاسی، شرایط مداخله‌گر شامل مولفه‌های اداری و مولفه‌های پشتیبانی و خدماتی، راهبردها شامل مولفه‌های سازمانی و مولفه‌های دانشگاهی و پیامدها شامل مولفه‌های ارتباطات بین‌المللی و مولفه‌های آموزشی و درسی بودند. همچنین، فرایند بین‌المللی‌شدن آموزش عالی برازش مناسبی داشت و شرایط علی بر بین‌المللی‌شدن آموزش عالی، بین‌المللی‌شدن آموزش عالی، شرایط زمینه‌ای و شرایط مداخله‌گر بر راهبردها و راهبردها بر پیامدها اثر معنادار داشت (05/0p <).
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه نتایج پژوهش حاضر، برنامه‌ریزی جهت بین‌المللی‌کردن آموزش عالی ضروری است که برای این منظور بهره‌گیری از مولفه‌های شناسایی‌شده می‌تواند موثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explain and Design the Process of Internationalization of Iranian Higher Education with a Mixed Approach

نویسندگان [English]

  • Jamshid Edalatian Shahriyari 1
  • Farzad Ghasemzadeh 2
  • Mahmood Mohammadi 3

1 Assistant Professor, Department of Entrepreneurship Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 PhD Student, Department of Entrepreneurship Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Entrepreneurship Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: The present study was conducted with the aim of explain and design the process of internationalization of higher education with a mixed approach.
Methodology: This study was mixed in terms of practical purpose and method of implementation. The research population was in the qualitative section of documents and international experts on higher education of Payame Noor University, Georgia International Branch. According to the principle of theoretical saturation, 15 of them were selected as the sample by purposive sampling. The research population was a small part of the students of the mentioned university in the academic year of 2009-2010. According to Krejcie and Morgan table, 350 students were selected as a sample by random sampling method. Semi-structured interviews were used to collect data in the qualitative part and a researcher-made questionnaire (47 items) was used in the quantitative part, and their psychometric indices were confirmed. Data were analyzed by open, axial and selective coding methods and partial least squares in SPSS and Smart PLS software.
Findings: The findings showed that in the process of internationalization of higher education, causal conditions included of cultural and social components and economic components, underlying conditions included of financial infrastructure, facilities and equipment components and political components, intervening conditions included of administrative components and support and service components, strategies included of organizational components and academic components and outcomes included of international communication components and educational and curricular components. Also, the process of internationalization of higher education had a good fit and causal conditions on the internationalization of higher education, internationalization of higher education, underlying conditions and intervening conditions on strategies and strategies on outcomes had a significant effect (p < 0.05).
Conclusion: According to the results of the present study, it is necessary to plan for the internationalization of higher education, which for this purpose the use of identified components can be effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internationalization
  • higher education
  • mixed approach
Alsharari NM. (2020). Internationalization market and higher education field: Institutional perspectives. International Journal of Educational Management, 34(2): 315-334.
Armstrong N, Laksana S. (2016). Internationalization of higher education: case studies of Thailand and Malaysia. Human Sciences Scholar, 8(1): 102-116.
Arno-Macia E, Aguilar-Perez M, Tatzl D. (2020). Engineering students' perceptions of the role of ESP courses in internationalized universities. English for Specific Purposes, 58: 58-74.
Asgharzadeh N, Khorasani A. (2018). A proper model for the language of instruction in Iran’s universities in the event of internationalization: Grounded theory. Research and Planning in Higher Education, 23(4): 45-68.
Belousova T. (2019). Internationalization of higher education in Kerala: A performance audit. Higher Education for the Future, 6(1): 7-21.
Chang D, Lin N. (2018). Applying CIPO indicators to examine internationalization in higher education institutions in Taiwan. International Journal of Educational Development, 63: 20-28.
Culp B, Lorusso J, Viczko M. (2021). Considering the state and status of internationalization in western higher education Kinesiology. International Journal of Kinesiology in Higher Education, 5(2): 31-44.
Feshalanj L, Bazargan A. (2016). The process of universities internationalization: A case study of higher education in Iran. Quarterly Journal of New Thought on Education, 11(4): 7-26.
Grigorieva E. (2014). Language teaching content renovation in the context of higher education internationalization. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 152: 1143-1147.
Khodaverdi H. (2013). Globalization of higher education in the third millennium: Components and dimensions. International Relations Research, 2(5): 133-164.
Kusumawati NS, Nurhaeni IDA Nugroho RA. (2020). The content of higher education internationalization policy: Stakeholders' insight of internationalization of higher education. Journal of Education and Learning, 14(2): 255-262.
Munadi M. (2020). Systematizing internationalization policy of higher education in State Islamic Universities. International Journal of Higher Education, 9(6): 96-106.
Nikbin M, Zaker Salehi Gh, Mahoozi R. (2018). The framework of cultural policy for the internationalization of higher education in Iran: Mixed research method. Journal of Interdisciplinary Studies in the Humanities, 10(2): 165-198.
Nikbin M, Zaker-salehi Gh, Mahozi R. (2017). The model of internationalization of higher education from cultural policy perspective. Journal of Science & Technology Policy, 9(3): 45-60.
Romani-Dias M, Carneiro J, Barbosa ADS. (2019). Internationalization of higher education institutions: The underestimated role of faculty. International Journal of Educational Management, 33(2): 300-316.
Salem A, Labib K. (2019). Internationalization context of Arabia higher education. International Journal of Higher Education, 8(2): 68-81.
Salimi Gh, Mohammadi M, Nesar Z. (2017). Exploration of the faculty members' experiences about the competencies and dynamics of teaching and research in the internationalization of higher education process: A qualitative research. Journal of Research in Teaching, 5(2): 109-134.
Salimi J, Azizi N, Alimohammadi B. (2015). Investigating the obstacles and strategies for the internationalization of engineering higher education programs. Journal of Educational Planning Studies, 4(7): 55-81.
Shawe R, Horan W, Moles R, O’Regan B. (2019). Mapping of sustainability policies and initiatives in higher education institutes. Environmental Science & Policy, 99: 80-88.
Ubogu R, Orighofori MV. (2020). Information and communication technology: A strategic tool in the internationalization of higher education. International Journal of Education and Practice, 8(3): 586-598.
Yeravdekar VR, Tiwari G. (2014). Internationalization of higher education in India: Contribution to regional capacity building in Neighbouring countries. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 157: 373-380.
Zamani Manesh H, Jamali-Tazeh Kand M, Nazari R. (2018). Effective factors on Internationalization of Medical Education from Faculty Members’ Viewpoints in Shahid Beheshti University of Medical Sciences Members. Research in Medical Education, 10(2): 38-45.
Zhang Y. (2020). Internationalization higher education for what? An analysis of national strategies of higher education internationalization in east Asia. Journal of Comparative and International Higher Education, 12(6): 10-15.