دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جامعه‌شناسی، واحد دهافان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران .

2 دانشیار، گروه جامعه‌شناسی، واحد دهافان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

3 استادیار، گروه جامعه‌شناسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

10.22034/ijes.2021.702194

چکیده

هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر بسترهای اجتماعی-فرهنگی بر توسعه­نیافتگی جامعه هدف کمیته امداد در شرق استان هرمزگان انجام گردید.
روش: روش پژوهش حاضر از نوع کمی و به‌صورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری کلیه مددجویان و افرادی بودند که از کمیته امداد خدمات حمایتی در شهرستان‌های میناب و رودان و جاسک و سیریک و بشاگرد دریافت می­کردند. مجموعاً تعداد کل افراد شاغل در کمیته امداد شرق استان هرمزگان 191 نفر بودند که بر اساس جدول استاندارد مرگان تعداد 123 نفر با روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه بود. روش تجزیه‌وتحلیل داده­ها نیز از همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی با استفاده از نرم‌افزار SPSS-V23تحلیل شد
یافته ها:نتایج نشان داد؛ سنت­گرایی بر توسعه‌نیافتگی تأثیر مثبت دارد. نبود فرهنگ ریسک­پذیری بر توسعه‌نیافتگی تأثیر مثبت دارد. نهادینگی فرهنگ وابستگی بر توسعه‌نیافتگی تأثیر مثبت دارد. تقدیرگرایی مزمن بر توسعه‌نیافتگی تأثیر مثبت دارد.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش پیشنهاد می­شود کمیته امداد زمینه حضور تشکل­های غیردولتی توانمندسازی نظیر سمن­ها و سازمان­های غیردولتی در محیط موردمطالعه را فراهم سازد
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of socio-cultural contexts on the underdevelopment of the target community of the Relief Committee in the east of Hormozgan province

نویسندگان [English]

  • Ehsan Ahmadi sarkhini 1
  • Mohammad Ali Chitsaz 2
  • Nabiollah Ider 3

1 PhD student, Department of Sociology, Dahafan Branch, Islamic Azad University, Dahagan, Iran.

2 Associate Professor, Department of Sociology, Dahafan Branch, Islamic Azad University, Dahagan, Iran

3 Assistant Professor, Department of Sociology, Shushtar Branch, Islamic Azad University, Shushtar, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of socio-cultural contexts on the underdevelopment of the target community of the Relief Committee in the east of Hormozgan province. The method of the present study was quantitative and survey. The statistical population was all clients and individuals who received support services from the relief committee in the cities of Minab, Rudan, Jask, Sirik and Bashagard. The total number of people covered was 108,714, which according to Cochran's formula, 384 people were selected by simple random sampling. The data collection tool was a questionnaire. Data analysis method was regression with SPSS software. The results showed; Traditionalism has a positive effect on underdevelopment. Lack of a culture of risk-taking has a positive effect on underdevelopment. The institutionalization of the culture of dependence has a positive effect on underdevelopment. Chronic destiny has a positive effect on underdevelopment.
socio-cultural barriers to development

کلیدواژه‌ها [English]

  • development
  • underdevelopment
  • development values