دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی رابطه ­رهبری تحول­آفرین با خلاقیت با میانجی­گری یادگیری سازمانی بود.
روش شناسی: این پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه پژوهش تمامی معلمان مدارس متوسطه شهر کرمانشاه به تعداد 5900 نفر و نمونه آماری تعداد 360 نفر بودند که با روش نمونه­گیری تصادفی ساده و بر مبنای جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. ابزار پژوهش سه پرسشنامه استاندارد رهبری تحول­آفرین باس و آولیو (2000)، یادگیری سازمانی نیفه (2001) و خلاقیت مقیمی (1388) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از تکنیک‌های آماری و نرم افزارهای آماری SPSS وLISREL  استفاده شد. در تحلیل توصیفی داده‌ها از جداول توزیع فراوانی، شاخص‌های مرکزی (نما، میانه و میانگین)، شاخص‌های پراکندگی(انحراف معیار و واریانس) استفاده شد. در آزمون فرضیات پژوهش از تکنیک‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تائیدی استفاده شد.
یافته­ها: یافته­ها نشان داد که رهبری تحول­آفرین دارای اثر مثبت (2532/0) و معنادار بر خلاقیت در سطح 05/0 می­باشد. یادگیری سازمانی دارای اثر مثبت (08/0) و معنادار  بر خلاقیت در سطح 05/0 می­باشد. رهبری تحول­آفرین به واسطه یادگیری سازمانی (0432/0) و مقدار تی (12/2) دارای اثر مثبت و معنادار بر خلاقیت در سطح 05/0 می­باشد.
بحث و نتیجه­گیری: بر اساس یافته های پژوهش، بکارگیری سبک رهبری تحول­آفرین در سازمان، یادگیری سازمانی و خلاقیت کارکنان را افزایش می­دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relation of Transformational Leadership to Creativity Through Organizational Learning Mediation

نویسندگان [English]

  • Maryam Ghaderi Sheykhee Abadi 1
  • Siroos Ghanbari 2

1 PhD student, Department of Educational Sciences, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran.

2 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran

چکیده [English]

Purpose: The aim of this research was to study the relation of transformational leadership to creativity through organizational learning mediation.
Methodology: This research was descriptive and correlation studies. This research population were all the teachers of high schools in Kermanshah city (5900), that a sample in 360 people size were chose by simple random sampling and Morgan’s table. The research instrument was three standard questionnaires of Transformational Leadership Bass and Avilio (2000), Nifeh Organizational Learning (2001) and Moqimi Creativity (2009). Statistical techniques and statistical software SPSS and LISREL were used to analyze the data. In descriptive analysis of the data, frequency distribution tables, central indices (Mode, Median and Mean), dispersion indices (Standard deviation and Variance) were used. Pearson correlation coefficient and confirmatory path analysis were used to test the research hypotheses.
Findings: The findings showed that transformational leadership has a positive effect (0/2532) and significant effect on creativity at 0/05 level. The organizational learning has a positive effect (0/08) and significant effect on creativity at 0/05 level. The transformational leadership through organizational learning (0.0432) and t value (2.12) has positive and significant effect on creativity at the 0.05 level.
Conclusion: Therefore, applying transformational leadership style in organization enhances organizational learning and employee creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational Leadership
  • organizational learning
  • creativity
Afshari A, Arshadi N. (2014). Investigating the relationship between transformational leadership style, organizational structure and organizational climate with organizational creativity. Innovation and Creativity in the Humanities, 3 (4): 1-18.
Aga D A, Noorderhaven N, Vallejo B. (2016). Transformational leadership and project success: The mediating role of team-building. International Journal of Project Management, 34(1): 806-818.
Aghahosseini T, Sobhaninejad M, Abedi A. (2006). The effective factors in the management effectiveness of high schools from the viewpoint of managers and teachers. Daneshvar Raftar, 13(18): 57–67.
Amabile T A. (2004). Leader behaviors and the work environment for creativity. The leadership Quarterly15: 5-32.
Bass B M, Olivier (2000). Standard Transformational Leadership Questionnaire. Downloaded from the site of Iran Management Research Group.
Bass B M, Riggio R E. (2006). Transformational leadership (2nd ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Book Review. 1-282.
Chong A Y L, Chan F T S, Ooi K B, Sim J J. (2011). Can Malaysian firms improve organizational/innovation performance via SCM?. Industrial Management & Data Systems, 111(3): 410-431.
Duckett H, Macfarlane E. (2003). Emotional intelligence and transformational leadership in retailing, Leadership and Organization Development Journal, 24(6): 309-317.
Golmoradi R, Sattari Ardabili F. (2016). The effects of Social Capital and Leadership Styles on Organizational Learning. 3rdInternational Conference on New Challenges in Management and Business: Organization and Leadership. 2 May 2016, Dubai, UAE. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 230: 372 – 378.
Gunduz C H, Kaya Ozbag G. (2016). Leadership and Creativity: The Impact of Transformational Leadership on Individual Creativity. International Strategic Management Conference, ISMC 2016, 28-30 October 2016, Antalya, Turkey. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 235: 243 – 249.
Haddadi S, Tajasb K. (2017). Investigating the relationship between transformational leadership style and creativity with the mediating role of the studied organizational climate: Saman Bank staff. The First National Conference on New Thoughts in Business Management, Tehran, University of Science and Culture, 1-11.
Hosseinpour D, Asghari Aghdam B, Mahjoub A. (2013). The effect of organizational culture on organizational learning and teachers' creativity. Mission of Public Management, 4(11 and 12): 57-70.
Humphreys J H, Einstein W O. (2003). Nothing new under the sun: transformational leadership from a historical perspective. Management Decision, 41(1): 85-95.
Khorshid S, Pashazadeh A. (2014). The effect of transformational leadership style on organizational learning ability considering the mediating role of organizational intelligence. Journal of Transformation Management, Ferdowsi University of Mashhad, 6 (11): 1-28.
Madiono Sutanto E. (2017). The influence of organizational learning capability and organizational creativity on organizational innovation of Universities in East Java, Indonesia. Asia Pacific Management Review 22: 128-135.
Manavipour D, Ghomashchi F, Soha P. (2010). Investigating the relationship between managers' creativity and organizational learning of Garmsar government factory personnel. Industrial-Organizational Psychology News, 1 (4): 9-16.
Millissa F Y, Chi-Sum Ch W. (2011). Transformational leadership, leader support, and employee creativity. Leadership & Organization Development Journal, 32(7): 656 – 672.
Mirkamali S M, Ezzati M, Naseri S. (2016). Investigating the Relationship between Principals' Attitudes Toward Innovation and Organizational Learning in District 1 Schools in Rey. Educational Management Innovations, Year 11, 3 (1): 65-82.
Mirkamali S M, Khorshidi A. (2008). Methods of fostering creativity in the educational system. Tehran, Yastroon.
Mirkamali S M, Narenji Thani F, Alami F. (2011). Examining the role of transformational leadership and job satisfaction in the organizational learning of an automotive manufacturing company. International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 2011). Procedia - Social and Behavioral Sciences, 29 (2011): 139 – 148.
Moghimi S M. (2009). Standard Creativity Questionnaire. Downloaded from Tara Andish Tadbir Sazan website, Tadbir Sazan International Company.
Muceldili B, Turan H, Erdil O. (2013). The Influence of Authentic Leadership on Creativity and Innovativeness. International Strategic Management Conference,  Procedia - Social and Behavioral Sciences, 99( 2013 ): 673 – 681.
Nife (2001). Standard Organizational Learning Questionnaire. Downloaded from Madsij site, Iran Educational Research Department.
Nikpai I, Zand Karimi M. (2018). Investigating the effect of transformational leadership on organizational indifference with the mediating role of employee creativity: A case study of Lorestan University staff. Innovation and Creativity in the Humanities, 8(2): 229-264.
Singh K. (2008). Relationship between Learning Organization and Transformational Leadership: Banking Organizations in India. International Journal of Business and Management Science, 1(1): 97- 111.
Stobbeleir K E M, Ashford S J. (2011). Self-Regulation Of Creativity At Work: The Role Of Feedback-Seeking Behavior In Creative Performance Academy. Management Journal, 54(4): 811- 831.
Vera D, Crossan M. (2004). Strategic leadership and organizational learning. The Academy of Management Review, 29(2): 222-240.
Zagorsek H, Dimovski V, Skerlavaj M. (2009). Transactional and transformational leadership impacts onorganizational learning, JEEMS 2. Journal for East European Management Studies, 14(2): 144-165.
Zhou J, Ren R. (2011). Striving for Creativity The Oxford Handbook of Positive Organizational Scholarship(Chapter 8).