دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش بررسی اثر رهبری اخلاقی مدیران بر سلامت سازمانی با میانجی‌گری عدالت سازمانی  در مدارس بود.
روششناسی: روش مطالعه توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه پژوهش کلیه معلمان مدارس متوسطه دوم شهرستان قروه در سال 1399 به تعداد 339 نفر بودند که از این جامعه بر مبنای جدول مورگان نمونه‌ای به حجم 181 نفر  با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه رهبری اخلاقی براون و همکاران تروینو و هریسون(2005)، پرسشنامه عدالت سازمانی مورمن و نیهوف(1993) و پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و فیلدمن(1996) استفاده شد. در پژوهش حاضر مقادیر آلفای کرونباخ پرسشنامه رهبری اخلاقی(89/0)، عدالت سازمانی(92/0) و سلامت سازمانی(90/0) بود. مقادیر GFI تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه رهبری اخلاقی(92/0)، عدالت سازمانی(93/0) و سلامت سازمانی(92/0) بود. جهت تحلیل داده ها از آزمون مدل یابی معادلات ساختاری بوسیله نرم افزار LISREL10.30 استفاده شد.
یافته ها: رهبری‌ اخلاقی ‌مدیران دارای اثر(61/0) با مقدار معناداری(61/7) بر سلامت سازمانی مدارس و اثر(62/0) با مقدار معناداری(79/6) بر عدالت سازمانی بود. عدالت سازمانی دارای اثر(27/0) با مقدار معناداری(63/3) بر سلامت سازمانی مدارس بود. رهبری‌ اخلاقی ‌مدیران بواسطه عدالت سازمانی دارای اثر غیرمستقیم(167/0) با مقدار معناداری(22/3) بر سلامت سازمانی مدارس بود.
بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش رهبری اخلاقی مدیران و عدالت سازمانی دارای رابطه مثبت و معنادار با سلامت سازمانی مدارس است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Managers' Ethical Leadership on Organizational Health Mediated by Organizational Justice In the Schools of Qorveh City

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Soltangholi 1
  • Mohammad Reza Ardalan 2
  • Jamal Abdolmaleki 1

1 PhD student, Department of Educational Sciences, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran.

2 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Human Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to investigate the effect of principals' ethical leadership on organizational health mediated by organizational justice in schools.
 Methodology: The study method was descriptive and correlational studies. The study population was all 339 secondary school teachers in Qorveh city in 2020. From this population, based on Morgan table, a sample of 181 people was selected by simple random sampling method. Data were collected using the Ethics Leadership Questionnaire by Brown et al (2005), the Morman and Niehoff (1993) Organizational Justice Questionnaire, and the Hui and Fieldman (1996) Organizational Health Questionnaire. In the present study, Cronbach's alpha values were Ethical Leadership Questionnaire (0.89), Organizational Justice (0.92) and Organizational Health (0.90). GFI values were confirmatory factor analysis of Ethical Leadership Questionnaire (0.92), Organizational Justice (0.93) and Organizational Health (0.92). Structural equation modeling test using LISREL10.30 software was used to analyze the data.
 Findings: Ethical leadership, principals had an effect (0.61) with a significant amount (7.61) on the organizational health of schools and an effect (0.62) with a significant amount (6.79) on organizational justice. Organizational justice had an effect (0.27) with a significant amount (3.63) on the organizational health of schools. Ethical leadership Principals due to organizational justice had an indirect effect (0.167) with a significant amount (3.22) on the organizational health of schools.
 Conclusion: According to the research findings, the moral leadership of principals and organizational justice has a positive and significant relationship with the organizational health of schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethical Leadership
  • Managers
  • Organizational Justice
  • Organizational Health
Akar H. (2018). Meta-Analysis Study on Organizational Outcomes of Ethical Leadership. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 13(4), 6-25.
Al Halbusi H, Williams K A, Mansoor H O, et all. (2020). examining the impact of ethical leadership and organizational justice on employees’ ethical behavior: Does person–organization fit play a role? Ethics & Behavior, 30(7), 514-532.
Al-Omari, A. (2021). The Relationship between Ethical Leadership and Organizational Health among Jordanian School Principals'. International Journal of Education and Research. 8(12) 75-92.
Al-Omari A, Abu Shindi Y. (2020). Organizational health of Jordanian and Omani public schools from teachers' viewpoints: A cross cultural study. Journal of Critical Reviews, 7(19), 5859-5874.
Ardalan M R, Majooni H. (2021). The Role of Organizational Justice in Job Satisfaction by Mediating Organizational Citizenship Behavior and Psychological Empowerment. MEO, 10 (1), 73-108
Ardalan M, AbdolMaleki J, Heidari, N. (2020). The relationship between Ethical Leadership with teachers’ organizational citizenship behavior: mediating role of teachers' social capital. Jsa, 8(4), 159-133.
Ari A, Çağlayan H. S. (2017). Relationship between organizational justice perceptions and organizational commitment levels of school of physical education and sports academicians. Journal of education and training studies, 5(4), 240-251.
Begum T, Thomas K A. (2020). The Mediating Influence of Leadership Behaviour on the Relationship between Organizational Health and Work Engagement. Universal Journal of Educational Research, 8(3), 1062-1069.
Chambers J H. (2011). The relationship between secondary school teachers' perceptions of principal ethical leadership and organizational health. A Dissertation Presented for the Doctor of Philosophy Degree [Unpublished doctoral dissertation].   The University of Tennessee, Knoxville.
Eib C, Bernhard-Oettel C, Magnusson Hanson L. L, Leineweber C. (2018). Organizational justice and health: Studying mental preoccupation with work and social support as mediators for lagged and reversed relationships. Journal of Occupational Health Psychology, 23(4): 553- 568.
Elovainio M, Heponiemi T, Sinervo T, Magnavita N. (2010). Organizational justice and health; review of evidence. G Ital Med Lav Ergon, 32(3): 5-9.
Ghasi N C, Ogbuabor D C, Onodugo V. A. (2020). Perceptions and predictors of organizational justice among healthcare professionals in academic hospitals in South-Eastern Nigeria. BMC health services research, 20(2), 1-12.
İlhan A. (2020). Investigating Organizational Health and Its Dimensions at an Organizational Level: A Research Study on Views of Directors. Journal of Management, 8(2): 1-16.
Lee A, Keuing V, Lo A, Kwong A. (2016). Healthy School environment to tackle youth mental health crisis. Hong Kong Journal of Paediatrics, 21(2), 134-135.
Mihci H, Uzun T. (2020). Analyzing the Relationship between Ethical Leadership and Organizational Justice and Organizational Identification in Schools. International Online Journal of Educational Sciences, 12(3) 514-532.
Munro I,  Thanem T. (2018). The ethics of affective leadership: Organizing good encounters without leaders. Business Ethics Quarterly, 28(1), 51-69.
Özgenel M, Aksu T. (2020). The power of school principals’ ethical leadership behavior to predict organizational health. Power, 9(4) 816-825.
Parlar H, Cansoy R. (2017). Examining the Relationship between Instructional Leadership and Organizational Health. Journal of Education and Training Studies, 5(4), 18-28.
Perez-Brandon D. (2016). The effect of leadership styles on school organizational health and organizational climate as perceived by teachers in small rural high schools in South Texas [Unpublished doctoral dissertation]. Texas A & M University.
Purwana D. (2015). The Effect of transformational leadership, academic culture and organizational health on managerial effectiveness: A study of an Indonesian public higher education institution. Review of Integrative. Business & Economics Research, 4(4): 367-380.
Sharifi A, Aghasi S. (2010). A Study of the Impact of Mangers’ Performance on. Journal of New Approaches in Educational Administration, 1(4): 149-168.
Terzi A R, Dülker A P, Altın F, et all. (2017). An Analysis of Organizational Justice and Organizational Identification Relation Based on Teachers' Perceptions. Universal Journal of Educational Research, 5(3): 488-495.
Xu A J, Loi R, Ngo H Y. (2016). Ethical leadership behavior and employee justice perceptions: The mediating role of trust in organization. Journal of Business Ethics, 134(3): 493-504.