دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، رفتار سازمانی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.

4 استادیار، گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و دسته بندی موانع و چالش های رفتار شهروندی آموزشی در معلمان مقطع متوسطه اول استان های شمالی کشور انجام گرفت.
روش شناسی:این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش گرندد تئوری انجام شد. جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیـۀ اساتید و معلمان  مقطع متوسطه اول بودند کـه بـه روش گلوله برفی (ارجاع زنجیره ای) انتخــاب شدند. جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه با اساتید و معلمان به صورت فردی و گروهی انجام گرفت که این مصاحبه‌ها بر اساس شاخص هایی نظیر نوع مدرسه (دولتی و غیردولتی)، جنس، تحصیلات و سن جمع آوری شدند. در این تحقیق از روش سیستماتیک که به اسـتراوس و کـوربین نسبت داده می شود برای تجزیه و تحلیل دادهها اسـتفاده شد.
یافته ها:  طی این پژوهش معلوم شد موانع و چالش های رفتار شهروندی آموزشی نزد معلمان با مقوله های تامین نیازهای اقتصادی و معیشتی، عدالت سازمانی، ویژگی های سازمانی معلمان، برنامه های راهبردی آموزش و پرورش، احترام مرتبط است. نظریه زمینه ای اصلی بر آمده از تحلیل یافته های پاسخگویان (الگویی از رفتار شهروندی آموزشی) در معلمان با نیازهای اقتصادی نشانگر این موضوع هستند که حقوق و مزایای دریافتی تاثیرات مستقیمی بر روی میزان بروز رفتارهای شهروندی آموزشی معلمان دارد. وجود احساس عدالت سبب می شود حداقل وضع موجود حفظ گردد و هر قدر این احساس بیشتر شود انگیزه فرد برای کار و تلاش افزایش می یابد. همچنین معلمان علاقمند میزان بیشتری از رفتار شهروندی آموزشی را از خود بروز می دهند. از آنجایی که معلمان متعهد این رفتار را مبتنی بر ارزش های متعهدانه و تکالیف خود قلمداد می کنند و بر این اساس از خود رفتار شهروندی آموزشی مناسبی نشان می دهد.
بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش معلمان برای کسب قدرت و پایگاه اجتماعی نیاز به احترام متقابل دارند. معلمانی که دارای این نیاز هستند به دنبال آموزش و یادگیری و یاددهی بوده و تمایل دارند محیط آموزشی را تحت کنترل خود داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and Categorizing the Barriers and Challenges of Educational Citizenship Behavior (Case Dtudy: First Secondary School Teachers in the Northern Provinces of the Country)

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Tajari 1
  • Samereh Shojaee 2
  • Mahmoud Reza Mostaghimi 3
  • Fereydoon Azma 4

1 PhD Student, Department of Public Administration, Organizational Behavior, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Management, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran

3 Associate Professor, Department of Management, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran

4 Assistant Professor, Department of Management, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to identify and categorize the barriers and challenges of educational citizenship behavior in junior high school teachers in the northern provinces of the country.
Methodology:This research was conducted with a qualitative approach and with grounded theory method. The statistical population of this study included all junior high school teachers who were selected by snowball method (chain reference). Data collection was done through interviews with professors and teachers individually and in groups. These interviews were collected based on indicators such as type of school (governmental and non-governmental), gender, education and age. Strauss and Corbyn are attributed to data analysis
Findings: During this study, it was found that the barriers and challenges of educational citizenship behavior among teachers are related to the categories of meeting economic and living needs, organizational justice, and organizational characteristics of teachers, strategic education programs, and respect. The main underlying theory derived from the analysis of respondents' findings (a model of educational citizenship behavior) in teachers b. Economic needs indicate that salaries and benefits received have a direct impact on the incidence of teachers' educational citizenship behaviors. Having a sense of justice helps to maintain the status quo, and the greater the sense of motivation, the greater the motivation to work and try. Interested teachers also exhibit greater levels of educational citizenship behavior. Because committed teachers consider this behavior to be based on their committed values ​​and assignments, and accordingly show appropriate educational citizenship behavior.
Conclusion: According to research findings, teachers need mutual respect to gain power and social status. Teachers who have this need seek education and learning and tend to control the learning environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Organizational Citizenship Behavior
  • Educational Citizenship Behavior
  • Economic Needs
  • Organizational Justice
Atta M, Khan M J. (2016). Perceived organizational politics, organizational citizenship behavior and job attitudes among university teachers. Journal of Behavioural Sciences, 26(2).
Cheasakul U, Varma P. (2016). The influence of passion and empowerment on organizational citizenship behavior of teachers mediated by organizational commitment. Contaduría y Administración, 61(3): 422-440.
Choi S, Hwang C, Kwon D. (2019). On the Effect of Dispersed Leadership of Vocational Training Teachers on Job Satisfaction through Organization Citizenship Behavior and Teacher Empowerment. Journal of the Korea Society of Digital Industry and Information Management, 15(1): 109-122.
Da’as R A, Schechter C, Qadach M. (2019). School leaders’ cognitive complexity: Impact on the Big 5 model and teachers’ organizational citizenship behavior. Journal of School Leadership.
Danaeifard H, Alwani S M, Azar A. (2004). Methodology of qualitative research in management. Tehran: Saffar Publications.
Hadipoor A. (2019). The role of in-service training quality in organizational citizenship behavior of high school teachers. Journal of Management and Education Outlook, 1 (1): 13-1.
Kahrizi K,Tadayon Sangani P, Ahmadabadi A. (2019). Investigating the effect of dimensions of principals 'ethical leadership on teachers' organizational citizenship behavior. Journal of Teacher Professional Development, 4 (1): 59-43.
Kazem Zahbitali M, Hassani M. (2015). Explain the role of organizational characteristics of schools on teachers' trust and organizational citizenship behavior. School Psychology Quarterly, 4 (2): 89-65.
Kurtulmuş M. (2016). The effect of diversity management on teachers' organizational commitment and organizational citizenship behavior. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 6(3): 277-302.
Laurian-Fitzgerald S, Fitzgerald C. (2017). Teacher citizenship behavior. Education and Applied Didactics, 1(1): 26-35.
Partabian A, Amiri M. (2015). Investigating the relationship between organizational citizenship behavior and teachers' ethical behavior. Journal of Educational Research, 1 (4): 106-85.
Shams al-Dini Motlagh M H, Mohammad Jani M R. (2014). Study of the effect of organizational commitment on organizational citizenship behavior among teachers in Kerman. Quarterly Journal of Social Studies and Research in Iran, 3 (3): 471-447.
Shrestha M, Subedi D. (2020). Organizational Citizenship Behavior among Teachers of Nepal: Did Locale Contribute it’s in School Settings?. American Journal of Economics and Business Management, 3(1): 1-23.
Somech A, Khotaba S, Lavy, S. (2019). Daily Dynamics of Teachers’ Organizational Citizenship Behavior: Social and Emotional Antecedents and Outcomes. Frontiers in Psychology, 10.
Sutoris P. (2018). Elitism and its challengers: Educational development ideology in postcolonial India through the prism of film, 1950–1970. International Journal of Educational Development, 60: 1-9.
Tufan A, Elma C, Çinkir S. (2019). Effect of Gender on Teachers' Organizational Citizenship Behavior: A Meta-Analysis. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 14(3): 106-128.
Uzun T. (2018). A Study of Correlations between Perceived Supervisor Support, Organizational Identification, Organizational Citizenship Behavior, and Burnout at Schools. European Journal of Educational Research, 7(3): 501-511.