دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، واحد بندر دیلم، دانشگاه آزاد اسلامی، دیلم ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/ijes.2021.709053

چکیده

یکی از روش های ایجاد این دیدگاه شهروند محور و شکل گیری مردم سالاری، ایجاد پل ارتباطی بین شهروندان و دولت برای مشارکت دادن شهروندان در فرآیند خط مشی گذاری است. بنابراین اصل مشارکت شهروندان در فرایند خط مشی گذاری یک پدیده مطلوب است، اما مشخص نیست که چگونه می توان زمینه را برای ایجاد چنین شرایطی فراهم کرد. از همین رو در این پژوهش به شناسایی عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در فرایند خط مشی گذاری عمومی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخته شد. پس از بررسی مبانی نظری و مطالعات پیشین در حوزه مشارکت شهروندان در فرایند خط مشی گذاری عمومی، بر اساس مطالعات صورت گرفته، 16 عامل موثر شناسایی گردید. سپس این مولفه ها در قالب سه مرحله پرسشنامه دلفی در اختیار خبرگان قرار گرفت. با عنایت به تحلیل سه راند دلفی، 1 مولفه در سایر مولفه ها ادغام شد و 5 مولفه نیز حذف گردید و در نهایت 15 مولفه مورد تایید خبرگان قرار گرفت. در ادامه با استفاده از نظرات کارشناسانه 80 نفر از خبرگان و متخصصان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به دسته بندی و بررسی آماری عوامل پرداخته شد و تحلیل نتایج با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی، نشان داد که می توان 15 مولفه را ذیل 5 عامل دسته بندی کرد. عوامل اصلی شناسایی شده شامل ارتباط و کانال های ارتباطی، حمایت از نمایندگان و منتخبان شهروندان، تنظیم قوانین و مقررات، تشویق و ایجاد انگیزه در شهروندان و اصلاحات در ساختار دولتی بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying Factors Affecting Public Participation of Citizens in the Public Policy Process

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Nikbakhsh 1
  • Saeed Esmaili 2

1 Assistant Professor, Department of Management, Deilam Port Branch, Islamic Azad University, Deilam, Iran.

2 Department of Management, Faculty of Economics and Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

One of the methods of creating this citizen-centered view and the formation of democracy is to create a bridge between citizens and the government to involve citizens in the policy-making process. Therefore, the principle of citizens' participation in the policy-making process is a desirable phenomenon, but it is not clear how to create the conditions for such a situation. Therefore, in this research, the factors affecting citizens' participation in the public policy-making process in the Ministry of Cooperation, Labor and Social Welfare were identified. After examining the theoretical foundations and previous studies in the field of citizen participation in the public policy making process, based on the studies, 16 effective factors were identified. Then, these components were provided to the experts in the form of a three-stage Delphi questionnaire. According to the analysis of three rounds of Delphi, 1 component was integrated in other components and 5 components were also removed and finally 15 components were approved by the experts. In the following, using the expert opinions of 80 experts and specialists in the Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare, the factors were categorized and analyzed statistically, and the analysis of the results using the exploratory factor analysis technique showed that 15 components can be He categorized under 5 factors. The main factors identified included communication and communication channels, support for citizens' representatives and elected representatives, setting laws and regulations, encouraging and motivating citizens, and reforms in the government structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizen-Centered
  • Democracy
  • Policy Making Process
Aunphattanasilp, C. (2018). From decentralization to re-nationalization: Energy policy networks and energy agenda setting in Thailand (1987–2017). Energy Policy, 120, pp.593-599.
Baidi Mafardania, Ali; Manourian, Abbas; Rahbar, Farhad and Ali Asghar Pourezat (2017). Designing a new model of cross-border trade monitoring policy using contextual theory, initiative and creativity in humanities, 8th volume, number 1, pp. 56-23.
Barlow, D. E., & Barlow, M. H. (2018). Police in a multicultural society: An American story. Waveland Press.
Bhatt, atul (2018), A Modern Law Library Action: The Future of Digital Books in Indian Law Schools, International Journal of Allied Practice, Research and Review.
De Smedt, P., & Borch, K. (2021). Participatory policy design in system innovation. Policy Design and Practice, 1-15.
Fallahzadeh, Ali Mohammad. and the rider, Seyyed Jamal. (2016). A look at the right of favorable administration in Iranian administrative law. Two quarterly administrative law journals. Volume 4, Number 12.
Goldar, Zahra, Amiri, Mojtabi, Qolipursoteh, Rahmat Elah, Moazzami, Mansour (2016). Designing the conceptual framework of stakeholders' involvement in public policy, Audit Knowledge Quarterly, 17th year, No. 66, pp. 81-105.
Hadi Pikani, Mehraban. (2015). An input on the public policy process. Isfahan: Research Vice-Chancellor of Islamic Azad University, Khorasgan Branch.
Kafashzadeh, Alireza, Darvish, Hassan, Rasouli, Reza, Sanjaghi, Mohammad Ibrahim. (2016). Effective participatory fields for the participation of non-governmental organizations in the environmental policy-making process: structural equation modeling. Scientific quarterly of environmental education and sustainable development, fifth year, number 4, pp. 85-97.
Lakerveld, J., Woods, C., Hebestreit, A., Brenner, H., Flechtner-Mors, M., Harrington, J. M., ... & Murrin, C. (2020). Advancing the evidence base for public policies impacting on dietary behaviour, physical activity and sedentary behaviour in Europe: The Policy Evaluation Network promoting a multidisciplinary approach. Food Policy, 101873.
Magrenejad, Mehrdad, Mammarzadeh, Gholamreza, Faqihi, Abolhasan. (1400). Identifying and explaining the dimensions of modern public services in the policy cycle of Tehran municipality with the approach of neuro-fuzzy sampling. Development and Transformation Management Quarterly, No. 44, pp. 1-9.
Manourian, Abbas; Abbasi, Tayyaba; Soleimani, Gholamreza and Ali Agha Mohseni Fashmi (2016). Designing and explaining the policy model for the development of business clusters in Iran, Public Policy, Volume 3, Number 4, pp: 9-28.
McCann, T., & Polacsek, M. (2020). Understanding, choosing and applying grounded theory: part 1. Nurse Researcher, 28(1).
Mohammadi, Naimeh, Danai Fard, Hassan. (2018). The participatory governance model of Iran's renewable energy development: an institutional approach. Quarterly Journal of Strategic Public Policy Studies, 9th year, No. 30, pp. 133-155.
Nelson, L. K. (2020). Computational grounded theory: A methodological framework. Sociological Methods & Research, 49(1), 3-42.
Siahkali Moradi, Javad, Tahmasabi, Reza, Hamidizadeh, Ali. (2018). Understanding the role of street-level bureaucrats in the interpretation and implementation of public policies: a study of selected traffic laws of Iran. Public policy quarterly, third year, number 2, pp. 119-142.
Tahamipour, Morteza, Abedi, Samaneh, Baba Ahmadi, Reza Karimi, Ebrahimizadeh, Morteza. (2015). Investigating the impact of renewable energy on Iran's real economic growth per capita. Iranian Energy Economy Research Journal, 5th year, Shemaher 19, pp. 53-77.
Teder ,M, &Kaimre P, (2018). The participation of stakeholders in the policy processes and their satisfaction with results: A case of Estonian forestry policy. Forest Policy and Economics,Volume89, April 2018, Pages 54-62
Wu, J. S., Barbrook-Johnson, P., & Font, X. (2021). Participatory complexity in tourism policy: Understanding sustainability programmes with participatory systems mapping. Annals of Tourism Research, 90, 103269.
Zhang, L., Zhao, J., & Dong, W. (2021). Street‐level bureaucrats as policy entrepreneurs: Action strategies for flexible community governance in China. Public Administration.