دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر تعالی منابع انسانی در آموزش‌وپرورش انجام شد.
روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش شامل اسناد و مدارک تعالی منابع انسانی و خبرگان آموزش‌وپرورش استان البرز در سال تحصیلی 99-1398 بودند. نمونه طبق اصل اشباع نظری 15 نفر در نظر گرفته شد که با روش‌های نمونه‌گیری هدفمند و گلوله‌برفی انتخاب شدند. داده‌ها با مصاحبه نیمه‌ساختاریافته جمع‌آوری که روایی آن را روش مثلث‌سازی تایید و پایایی آن از طریق ضریب توافق بین دو کدگذار 84/0 محاسبه شد. در نهایت، داده‌ها با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند.
یافته ‌ها: یافته‌ها نشان داد که تعالی منابع انسانی در معلمان مقطع ابتدایی دارای 79 کد باز، 41 کد محوری و 19 کد انتخابی بود. کدهای انتخابی شامل مدیریت و رهبری پشتیبان، تأمین امکانات و نیازهای دوره ابتدایی، ارتباط موثر و روابط انسانی معلم، فرهنگی بالنده مدرسه، انگیزه شغلی، باور و نگاه به نقش معلم، رضایت شغلی، حقوق و رفاه، دانش و مهارت فناورانه، ویژگی‌های فردی، فضای مجازی، دانش تخصصی و مهارت‌های فردی دوره ابتدایی، استراتژی‌های آموزشی و بالندگی، نقش ذینفعان (دانش‌آموزان و اولیا)، جذب و تربیت افراد شایسته، ارتقای کیفیت ارزشیابی، سیاست‌های سازمانی تسهیل‌کننده، شایستگی‌های شغلی معلم و مهارت پژوهشی معلم بودند.
بحث و نتیجه‌گیری: بر اساس یافته های پژوهش عوامل موثر شناسایی‌شده تعالی منابع انسانی در معلمان مقطع ابتدایی برای متخصصان آموزش‌ و پرورش تلویحات کاربردی دارد و آنان می‌توانند جهت بهبود عملکرد و اثربخشی سازمان عوامل شناسایی‌شده را ارتقاء ببخشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the Effective Factors on Human Resources Excellence in Education (Elementary School Teachers)

نویسندگان [English]

  • Parvin Bonyadi 1
  • Reza Saki 2
  • Seifollah Fazlalahi ghomshi 3

1 PhD Student in Educational Management, Department of Educational Sciences, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.

2 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Shahid Rajaei University, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor Department of Educational Sciences, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran

چکیده [English]

Purpose: Considering to the role of human resource excellence in improving the performance and effectiveness of the organization, the present study was conducted with the aim of identifying the effective factors on human resources excellence in education.
Methodology: This study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was qualitative, the research population including the documents of human resources excellence and education experts of Alborz province in the 2019-20 academic years. The sample was considered according to the theoretical saturation principle 15 people who were selected by targeted and snowball sampling methods. Data were collected through semi-structured interviews whose validity was confirmed by the triangulation method and its reliability was calculated through the agreement coefficient between the two coders 0.84. Finally, the data were analyzed by open, axial and selective coding method.
Findings: The findings showed that the effective factors on human resources in elementary school teachers had 79 open codes, 41 axial codes and 19 selective codes. The selective codes were included of support management and leadership, providing facilities and needs of elementary school, effective communication and human relations of teacher, growing school culture, job motivation, belief and view of the teacher role, job satisfaction, salary and welfare, technological knowledge and skill, personal characteristics, cyber space, specialized knowledge and individual skills of elementary school, educational and developmental strategies, role of stakeholders (students and parents), attracting and training the qualified people, improving the quality of evaluation, facilitating organizational policies, teacher job competencies and teacher research skill.
Conclusion: Based on the research findings, the identified effective factors of human resource excellence in primary school teachers have practical implications for education specialists and they can improve the identified factors to improve the performance and effectiveness of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Excellence
  • human resources
  • teachers
  • elementary school
  • education
Anastasiou S. (2020). The moderating effect of age on preschool teachers' trait emotional intelligence in Greece and implications for preschool human resources management. International Journal of Education and Practice, 8(1): 26-36.
Ariffin TFT, Bush T, Nordin H. (2018). Framing the roles and responsibilities of excellent teachers: Evidence from Malaysia. Teaching and Teacher Education, 73: 14-23.
Balyer A, Ozcan K, Yildiz A. (2017). Teacher empowerment: School administrators’ roles. Eurasian Journal of Educational Research, 70: 1-18.
Bastas M, Altinay Z. (2019). Employment for disability: Human resources management in higher education for quality. International Journal of Disability, Development and Education, 66(6).
Ezeugbor CO, Victor AA. (2018). Administrators' managerial competencies for sustainable human resource management in secondary education in Enugu State, Nigeria. European Journal of Education Studies, 4(3): 21-31.
Faraj SI. (2018). Assessing excellence management in the light of the European excellence model at Taif University. International Journal of Education and Literacy Studies, 6(4): 175-186.
Goings RB, Walker LJ, Wade KL. (2021). The influence of intuition on human resource officers' perspectives on hiring teachers of color. Journal of School Leadership, 31(3): 189-208.
Khorasani A, Amouzad M, Mollamohammadi A. (2016). Validation of the excellence model of training and development of human resources in Iran. Quarterly Journal of Training & Development of Human Resources, 3(8): 1-27. (In Persian)
Magnani F, Carbone V, Moatti V. (2019). The human dimension of lean: a literature review. Supply Chain Forum: An International Journal, 20(2): 132-144.
Malkawi NMM. (2018). Using electronic human resource management for organizational excellence-case study at social security corporation- Jordan. International Journal of Engineering Technologies and Management Research, 5(5): 146-166.
Mangipudi M, Prasad K, Vaidya R. (2019) Optimization of human resources: Does human resource pooling in an organization help in improving capacity building and efficiency? A case study. Journal of Human Resource and Sustainability Studies, 7: 397-405.
Mirsepasi N, Memarzadeh Gh, Alam Tabriz A, et al. (2013). Identifying key criteria of excellence in the public sector. Journal of Development Evolution Management, 11: 1-6.
Mirsepassi N, Toloie Eshlaghy A, Memarzadeh Gh, Peidaie M. (2010). Designing a human resource excellence model in Iranian public sectors using the fuzzy Delphi technique. Journal of Future Studies Management, 21(87): 1-22.
Sadeghi Zeydanloo M, Seyed Esfahani SH. (2020). Evaluation of organizational excellence model for development and empowerment of human resources (Case study: Shams Abad distributed power plant). Journal of Industrial Management Perspective, 10(3): 53-69.
Seyed Naghavi MA, Vaezi R, GhorbaniZadeh V, Afkaneh M. (2018). A model of human resources excellence for Iranian governmental organizations. Quarterly Journal of Public Organizations Management, 6(2): 11-26.
Solgi Z, Vahdati H, Mousavi S, Nazarpoori AH. (2021). Designing a model of lean human resource excellence; Basis for measuring the lean degree of human resources in the public sector. Management Research in Iran, 25(1): 74-93.
Tan C, Tan L. (2016). A shared vision of human excellence: Confucian spirituality and arts education. Pastoral Care in Education, 34(3): 156-166.
Wang X, Wilson J, Li W. (2021). An empirical investigation of leadership and human resources capacities as key actors in the implementation of smart education. Education Sciences, 11(138): 1-25.
Wright PC, Geroy GD, Macphee M. (2000). A human resources model for excellence in global organization performance. Management Decision, 38(1): 36-42.
Zahedi A, Malek Akhlagh E, Mohtashami A, Dostar M. (2020). Designing an institutionalism model of human resource management system in education administration. Journal of Human Resource Studies, 10(4): 65-93.
Zhao D, Li J, Tan Y, et al. (2018). Optimization adjustment of human resources based on dynamic heterogeneous network. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 503: 45-57.
Zink KJ. (2008). Human resources and organisational excellence. Total Quality Management & Business Excellence, 19(7-8): 793-805.