دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم تربیتی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازون ، ایران.

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران .

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه‌های رشد حرفه‌ای معلمان و مدیران آموزش ابتدایی با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد.
روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش اسناد و متون چاپی درباره رشد حرفه‌ای معلمان و مدیران در پایگاه‌های اطلاعات علمی بین سال‌های 2019-2000 بودند که با توجه به ملاک‌های مورد نظر تعداد 52 مورد با روش نمونه‌گیری هدفمند به‌عنوان نمونه انتخاب شد. داده‌ها پس از جمع‌آوری با روش فیش‌برداری به کمک کدگذاری باز، محوری و انتخابی با روش تحلیل مضمون در نرم‌افزار MAXQDA تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که رشد حرفه‌ای معلمان و مدیران آموزش ابتدایی بر اساس سند تحول بنیادین 206 مضمون پایه، 53 مضمون سازمان‌دهنده و 16 مضمون فراگیر شامل ویژگی‌های معلمان، انگیزه معلمان، برنامه رهبری، گروه معلمان، گروه آموزشی، تخصصی- حرفه‌ای، رشد حرفه‌ای، مسائل و مشکلات معلمان، عوامل مدرسه، شرایط محیطی- آموزشی، شرایط محیطی- کلان، درگیری معلمان در فعالیت‌های حرفه‌ای، ارشادگری، شبکه‌سازی، راهبردهای آموزشی و پیامدهای فردی داشت. همچنین، مضامین جهانی رشد حرفه‌ای معلمان و مدیران آموزش ابتدایی شامل 20 مضمون پایه، 8 مضمون سازمان‌دهنده و 1 مضمون فراگیر شامل مولفه‌های جهانی و هشت مضمون فراگیر ارشادگری، شبکه‌سازی، رهبری، تخصصی- حرفه‌ای، گروه آموزشی، گروه رهبران، راهبردهای آموزشی و پیامدها بود.
نتیجه‌گیری: با توجه به مضامین شناسایی‌شده، برنامه‌ریزی برای رشد حرفه‌ای معلمان و مدیران آموزش ابتدایی ضروری است که برای این منظور می‌توان شرایط بهبود مضامین را فراهم کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the Professional Development Components of Primary Education Teachers and Managers with Using Themes Analysis Method

نویسندگان [English]

  • Sepideh Porsesh 1
  • Alireza Ghasemizad 2
  • Pari Mashayekh 3

1 PhD Student, Department of Educational Sciences, Kazerun Branch, Islamic Azad University, Kazun, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Kazerun Branch, Islamic Azad University, Kazerun, Iran

3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Kazerun Branch, Islamic Azad University, Kazerun, Iran.

چکیده [English]

Purpose: the present study was conducted with the aim of identifying the professional development components of primary education teachers and managers with using themes analysis method.
Methodology: This study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was qualitative. The research population was printed documents and texts about the teachers and managers' professions development in scientific databases between the 2000-2019 years, which according to the inclusion criteria were selected 52 cases as a sample by purposive sampling method. Data after collected by take noting method were analyzed with using open, axial and selective coding by themes analysis method in MAXQDA software.
Findings: The findings showed that the professional development of primary education teachers and managers based on the fundamental transformation document had 206 basic themes, 53 organizing themes and 16 comprehensive themes included of teachers' characteristics, teachers' motivation, leadership program, teachers' group, educational group, specialist-professional, professional development, teachers' issues and problems, school factors, environmental-educational conditions, environmental-macro conditions, teachers' involvement in professional activities, guidance, networking, educational strategies and individual consequences. Also, the global themes of professional development of primary education teachers and managers were included of 20 basic themes, 8 organizing themes and 1 comprehensive themes including global components and eight organizing themes of guidance, networking, leadership, specialist-professional, educational group, leaders group, educational strategies and consequences.
Conclusion: According to the identified themes, planning is essential for the professional development of primary education teachers and managers, which for this purpose it is possible to provide the conditions for improving themes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional development
  • teachers
  • managers
  • primary education
Abdollahi B, Safari A. (2016). The study of key barriers to the teachers’ professional development. Quarterly Journal of Educational Innovations, 15(2): 99-134.
Abedi H, Ahmadabadi A, Ghorooneh D. (2017). Identify professional needs associated with the teaching of faculty members and Teachers at the Farhangian University. Quarterly Journal of Teacher Education, 1(3): 9-43.
Asghari Niary Y, Khalegkhah A, Seyyedkalan SM, Ebrahimpour H. (2016). The role of cognitive mechanisms in teachers' ability of professional development. Journal of School Psychology, 5(1): 139-145.
Bayar A. (2014). The components of effective professional development activities in terms of teachers’ perspective. International Online Journal of Educational Sciences, 6(2): 319-327.
Compen B, De Witte K, Schelfhout W. (2019). The role of teacher professional development in financial literacy education: A systematic literature review. Educational Research Review, 26: 16-31.
Diasti KS, Kuswandono P. (2020). "Thriving through reflecting": Current perspective on teacher professional development research in Asia context. Journal of English Teaching, 6(3): 220-231.
Evens M, Elen J, LArmuseau C, Depaepe F. (2018). Promoting the development of teacher professional knowledge: Integrating content and pedagogy in teacher education. Teaching and Teacher Education, 75: 244-258.
Falkner K, Vivian R, Williams S. (2018). An ecosystem approach to teacher professional development within computer science. Computer Science Education, 28(4): 303-344.
Fatih Karacabey M. (2021). School principal support in teacher professional development. International Journal of Educational Leadership and Management, 9(1): 54-75.
Ghanbari S, Mohammadi B. (2016). Professional development model of high school administrators: A qualitative research. Journal of School Administration, 4(2): 123-143.
Gholami Noghab MH, Pourshafei H, Shahtalebi Hosseinabad B. (2018). Investigating the effective components on professional development of teachers. Quarterly Journal of Educational Leadership & Administration, 12(1): 167-181.
Giraldo F. (2021). A reflection on initiatives for teachers' professional development through language assessment literacy. PROFILE: Issues in Teachers' Professional Development, 23(1): 197-213.
Girvan C, Conneely C, Tangney B. (2016). Extending experiential learning in teacher professional development. Teaching and Teacher Education, 58: 129-139.
Jamali Zavareh B, Nasr Isfahani AR, Nili MR. (2018). The required professional competencies of faculty member in the view of the new changing in higher education (A qualitative study). Journal of Research in Educational Systems, 12(40): 153-179.
Kamarei A, Khorshidi A, Hamidifar F, et al. (2021). Professional development pattern of school principals in technical and vocational schools (using the emerging foundation data theorizing approach). Technology of Education Journal, 15(3): 531-544.
Kyndt E, Gijbels D, Grosemans I, Donche V. (2016). Teachers’ everyday professional development: Mapping informal learning activities, antecedents, and learning outcomes. Review of Educational Research, 86(4): 1111-1150.
Powell CG, Bodur Y. (2019). Teachers’ perceptions of an online professional development experience: Implications for a design and implementation framework. Teaching and Teacher Education, 77: 19-30.
Safari A, Abdollahi B, Naveebrahim A, Zeinabadi H. (2018). Review and explain the antecedents of professional development collaborative educational organizations. Journal of New Approaches in Educational Administration, 9(3): 269-290.
Vaughn MS, De Beer J. (2020). Contextualising science and mathematics teacher professional development in rural areas. Perspectives in Education, 38(2): 213-226.
Yenen ET, Yontm MK. (2020). Teachers' professional development needs: A Q method analysis. Discourse and Communication for Sustainable Education, 11(2): 159-176.