دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسنده

عضو هیئت مدیریت و معاون اجرایی موسسه آموزشی، فرهنگی علوی، تهران، ایران

10.22034/ijes.2023.525516.1005

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر اقدامات مدیریت استعداد بر جانشین پروری معلمان با توجه به نقش میانجی حفظ استعداد در میان معلمان مدارس علوی انجام گرفته است.
روش شناسی: روش پژوهش پیمایشی تحلیلی و جامعه‌‌آماری آن شامل معلمان مدارس علوی در شهر تهران به تعداد 112 نفر است. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از پرسش‌نامه استاندارد استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها در سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‌افزارهای آماری SPSS و Smart PLS انجام شده است.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که اقدامات مدیریت استعداد تاثیر معناداری بر جانشین پروری در معلمان دارد و حفظ استعداد این رابطه را میانجی می‌کند.
نتیجه گیری: امروزه مدیریت استعداد به موضوعی بسیار مهم و کلیدی در حوزه منابع انسانی تبدیل شده است و سازمان ها دریافته اند که جذب و نگهداشت بهترین افراد می تواند مزیت رقابتی اصلی محسوب شده و نقش موثری در ارتقای عملکرد افراد داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Talent Management Measures on the Succession of Teachers with Regard to the Mediating Role of Talent Retention among Alevi School Teachers

نویسنده [English]

  • Seyed Mahdi Hoseininejad

Member of the Management Board and Executive Vice President of Alavi Cultural Educational Institution, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The present study was conducted with the aim of determining the impact of talent management measures on teacher succession, considering the mediating role of talent retention among Alevi school teachers.
Methodology: Analytical and socio-statistical survey research method includes 112 Alevi school teachers in Tehran. In this research, a standard questionnaire was used to collect information. Data analysis has been done at the level of descriptive and inferential statistics using SPSS and Smart PLS statistical software.
Findings: The results of the research showed that talent management measures have a significant effect on teacher succession and talent retention mediates this relationship.
Conclusion: Today, talent management has become a very important and key issue in the field of human resources, and organizations have realized that attracting and retaining the best people can be considered as the main competitive advantage and play an effective role in improving people's performance.
the main competitive advantage and play an effective role in improving people's performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talent Management
  • Talent Retention
  • Succession
  • Recruitment