دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ، واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش شناسایی مؤلفه‌های راهبردی- بومی مؤثر بر مدیریت استعداد کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی بود.
روش شناسی: روش انجام پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) بود. جامعه آماری در این پژوهش تمام خبرگان در حوزه مدیریت استعداد بودند که بعد از انجام مصاحبه 13 اشباع نظری صورت گرفت. در ضمن مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته با خبرگان دانشگاه‌ها در سال 139۸ به صورت کدهای توصیفی، تفسیری و انتخابی انجام شد و تعیین روایی از دو طریق انجام شد: 1- توسط 4 خبره سؤالات مصاحبه برازش شد 2- فرایند مصاحبه توسط دو همکار بررسی شد برای تعیین پایایی از فرمول کوپای کوهن (0.533 ) بدست آمد که نشان از پایایی بالا داشت. . برای انجام این پژوهش علاوه بر مطالعهی اسنادی، از تکنیک تحلیل مضمون با نرم افزار MAXQDA12 ، برای شناسایی ابعاد و مؤلفه‌ها استفاده شد. برای روش دلفی از نرم افزار SPSS25 استفاده شد
یافته‌ها: با توجه به مصاحبه‌های انجام شده در نهایت در اینفرایند 385 کد اولیه استخراج گردید. با بازبینی متعدد و ادغام کدها بر اساس تشابه و طی چندین مرحله، در نهایت 11 مؤلفه اصلیکه مدیریت استعداد را تعریف می‌کنند به همراه 5 درون مایهاصلی(که بسیاری در بخش ادبیات پژوهش بدست آمده بودند) و در نهایت 67 شاخص و همچنین 4 بعد فرعی به عنوان ابعاد فیلترینگ(صافی) و برای آنها 8 مؤلفه که هر کدام را تعریف می‌کنند
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که (بعد نظام جدب استعداد، نظام ارتقاء استعداد، نظام حفظ استعداد، نظام توسعه و آموزش و نظام ارزیابی و کشف استعداد) به عنوان ابعاد اصلی مدیریت استعدادشناسایی شد و همچنین در 2 راند دلفی مؤلفه‌های مورد ارزیابی برای تعیین روایی و پایایی قرار گرفت که در راند اول 23 شاخص حذف و در راند دوم 44 شاخص نهایی با ضریب کندال 0.654 مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the Effective Components on Talent Management of the Staff of the Central Organization of Islamic Azad University

نویسندگان [English]

  • Noosha Hozhbarnejad 1
  • Amir Hossein Mahmoudi 2
  • Fatemeh Hamidifar 3
  • Mohammad Naghi Imani 3

1 PhD Student in Educational Management, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Educational Management, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Educational Management, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to identify the strategic-indigenous components affecting the talent management of the staff of the Central Organization of Islamic Azad University.
Methodology: The research method was mixed (qualitative-quantitative). The statistical population in this study was all experts in the field of talent management, which was done after 13 interviews. In addition, semi-structured interviews with university experts in 2009 were conducted in the form of descriptive, interpretive and selective codes, and the validity was determined in two ways: 1- The interview questions were fitted by 4 experts 2- The interview process by two colleagues To determine the reliability of Cohen's Coupon formula (0.533) was obtained which showed high reliability. . In order to conduct this research, in addition to the documentary study, the content analysis technique with MAXQDA12 software was used to identify the dimensions and components. SPSS25 software was used for Delphi method
Findings: According to the interviews, 385 initial codes were extracted in this process. With multiple revisions and integration of codes based on similarity and in several stages, finally 11 main components that define talent management along with 5 main themes (many of which were obtained in the research literature section) and finally 67 indicators and also 4 sub-dimensions as filtering dimensions (filters) and for them 8 components that define each
Conclusion: The results showed that (dimension of talent absorption system, talent promotion system, talent retention system, development and education system and talent evaluation and discovery system) were identified as the main dimensions of talent management and also in 2 Delphi rounds of case components The evaluation was performed to determine the validity and reliability. In the first round, 23 indicators were removed and in the second round, 44 final indicators were approved with a Kendall coefficient of 0.654.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talent management
  • Central Staff
  • Theme Analysis
  • Islamic Azad University
Ebrahimi M, Aliki, F, Abbasi M. (2017). Investigating the effect of talent identification management on organizational succession planning (Case study: managers of Mohaghegh Ardabili University). Quarterly Journal of Human Resource Management Development and Support.(43): 95-128.
Akbari S, Khorshidi A, Faqih Aram B, et al. (2020).Explaining the model of promoting talent management in Amin University of Law Enforcement Sciences. Journal of Law Enforcement Research. (86): 35-66.
Javanbakht F, Mahmoudi M T, Shah Talebi B. (2020). Analysis of absorption factors in talent management to improve individual performance of employees. Educational Management Research Quarterly. 11043): 87-103.
Arabpour Al, Nikpour A. (2015). The Impact of Talent Management Dimensions on Manpower Productivity in Government Organizations in Kerman, Quarterly Journal of Human Resources Management Research, Imam Hossein University, 7 (1): 189-159
Ghosi S, Mehrara A, Shakeri Navai Gh. (2015). The role of talent management in retaining talented human resources in the National Petroleum Products Distribution Company of Sari region. New Process Extension Scientific Quarterly, 10 (52): 251-275.
Crane B C, hartwell J. (2018). Global talent management: A life cycle view of the interaction between human and social capital, Journal of World Business,
Liu Y, Vrontis D, Visser M, et all. (2020). Talent management and the HR function in cross-cultural mergers and acquisitions: The role and impact of bi-cultural identity. Human Resource Management Review, 100744.
Meyers M C. (2020). The neglected role of talent proactivity: Integrating proactive behavior into talent-management theorizing. Human Resource Management Review, 30(2): 100703.
Moayed Z, Vaseghi M. (2016) The Effect of Talent Management on Organizational Success, Scinzer Journal of Accounting and Management, 2(3): 16-20.
Salau O, Osibanjo A, Adeniji A, Oludayo O. (2018). Data regarding talent management practices and innovation performance of academic staff in a technology-driven private university.
Sparrow P  R, Makram H. (2015). What is the value of talent management? Building value-driven processes within a talent management architecture. Human Resource Management Review, 25(3): 249-263.
Tashakkori A, Teddlie C. (2003). Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research, First Edition, Sage Publication Inc.