دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
مقاله پژوهشی (کمی)
نقش تعدیل‌گری جنسیت در پیوند میان خودشیفتگی سالم و خودشیفتگی بیمارگونه با خودکارآمدی تحصیلی

صباح عبدی؛ اکبر رضایی؛ علی محمدزاده

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.525856.1006

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ خودشیفتگی سالم و بیمارگونه با خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان و نقش تعدیل­کننده جنسیت در این رابطه انجام شد.روش شناسی: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان میاندوآب در سال تحصیلی 98- 1397 بودند. از بین آن‌ها تعداد 369 دانش‌آموز با روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
آسیب‌شناسی مدارس در تجربه زیسته دانش‌آموزی از دیدگاه دانشجویان

مژده علیزاده؛ حمیدرضا علوی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 13-26

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.528243.1038

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی آسیب‌شناسی مدارس در تجربه زیسته دانش‌آموزی از دیدگاه دانشجویان بود.  روش شناسی: روش پژوهش کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان با تعداد 10440 نفر در سال 400-1399 بود که از میان آنها 18 نفر طبق اصل اشباع نظری با روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
تحلیل رابطه مهارت‌های ارتباطی مدیران و میزان اثربخشی مدیریت کلاس درس معلمان

یدالله فضلی؛ امید مهنی؛ ایوب فیضی؛ بیژن عبدالهی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 27-38

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.530577.1058

چکیده
  هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه مهارت­های ارتباطی مدیران با اثربخشی مدیریت کلاس درس معلمان بود.روش شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری شامل 28 نفر مدیر و 976 نفر دبیر مدارس مقطع دوم متوسطه شهرستان آمل بود. جهت انتخاب نمونه آماری از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای استفاده شد. بر این اساس تعداد 24 نفر مدیر و 278 نفر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
پدیدارشناسی تجارب بی‌عدالتی آموزشی و پژوهشی دانشجویان مبتنی بر رویکرد قابلیت (مطالعه موردی: یک دانشگاه جامع دولتی در تهران)

مهدی مهدی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ مرتضی رضایی زاده؛ مرتضی منادی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 39-51

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.526329.1012

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی بی‌عدالتی‌های آموزشی و پژوهشی موجود نسبت به دانشجویان در حین تحصیل بود. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر نوع هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، توصیفی بود. به این منظور، از رویکر کیفی پدیدارشناسی بهره گرفته شد. جامعه این پژوهش، دانشجویان یکی از دانشگاه‌های جامع دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398 بودند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش مربی‌گری سازمانی برای مدیران دانشگاه آزاد اسلامی ایران

مرسا آذر؛ فریبا کریمی؛ محمد علی نادی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 52-62

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.532727.1084

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش مربی‌گری سازمانی برای مدیران دانشگاه‌‌‌های کشور بود. روش شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی بود و جامعه آماری شامل مدیران میانی دانشگاه‌های آزاد اسلامی ایران در سال تحصیلی 99-1398 بود. روش نمونه‌گیری تصادفی مرحله‌ای بود. پژوهشگر با تحلیل منابع معتبر علمی با محوریت مربی‌گری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
ارائه و اعتباریابی ابزار سنجش رهبری فرهنگی در مدیران مدارس استان قم

الهام محبی اطاقوی؛ امیر حسین محمد داوودی؛ غلامرضا شریفی راد

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 63-75

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.534701.1121

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه و اعتباریابی ابزار سنجش رهبری فرهنگی در مدیران مدارس استان قم انجام شد.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی - همبستگی بود. جامعه این پژوهش مدیران مدارس استان قم در سال تحصیلی 99-1398 بودند که تعداد آنها 944 نفر بود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 274 نفر برآورد که با توجه به ریزش‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
ارائه مدل فرهنگ سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان

سمیرا اشکبوس؛ مهری دارایی؛ ابراهیم پور حسینی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 76-88

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.531709.1071

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل فرهنگ سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام شد.روش شناسی: نوع روش پژوهش حاضر، آمیخته اکتشافی(کیفی- کمّی) و از نظر هدف پژوهشی کاربردی بود. در بخش کیفی با استفاده از پانل دلفی، تعداد 15 خبره(حوزه علوم پزشکی استان لرستان در سال 1399) در سه دور در تکمیل پرسشنامه‌ها تا تعیین مؤلفه‌ها و شاخص‌های فرهنگ سازمانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
واکاوی شاخصه‌های نوع‌دوستی در برنامه‌درسی هدیه‌های آسمان دوره ابتدایی:‌ یک تحلیل کیفی

کوثر خضر زاده؛ خدیجه حشمتی؛ رضا معصومی نژاد

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 89-99

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.528351.1041

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخصه‌های نوع‌دوستی در برنامه درسی هدیه‌های آسمان دوره ابتدایی انجام شد.روش شناسی: رویکرد پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش اجرا کیفی از نوع مطالعه اسنادی بود. جامعه پژوهش شامل کتب هدیه‌های آسمان دوره ابتدایی(پایه دوم تا ششم) در سال تحصیلی 1400-1399 بود که با توجه به ماهیت موضوع کتب همه پایه‌ها به عنوان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
شناسایی موانع و چالش‌های اجرای برنامه‌ریزی‌ استراتژیک در نظام آموزش عالی و اثر آن بر نوآوری سازمانی

سید محمد تفرشی؛ حمداله منظری توکلی؛ سنجر سلاجقه

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 100-115

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.529063.1044

چکیده
  هدف: ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ شناسایی موانع و چالش‌های اجرای‌ برنامه‌ریزی‌ استراتژیک در نظام آموزش عالی و اثر آن بر نوآوری سازمانی بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و از نظر روش اجرا تلفیقی (کیفی- کمّی) بود. جامعه بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی در رشته‌های برنامه‌ریزی استان خراسان رضوی در سال تحصیلی 400-1399 بودند که تعداد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
مطالعه قوم نگارانه فرهنگ‌ سازمانی مدرسه بر اساس دیدگاه شاین: مطالعه موردی دو مدرسه ابتدایی شهر مشهد

افسانه پیر مغان؛ رضوان حسین قلی زاده؛ محسن نوغانی دخت بهمنی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 116-129

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.532315.1078

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش مطالعه قوم نگارانه فرهنگ‌ سازمانی دو مدرسه ابتدایی شهر مشهد بر اساس دیدگاه شاین بود.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا  قوم‌نگاری با رویکرد کیفی بود. نمونه موردمطالعه را 15 نفر از مدیران، معاونان، معلمان و دانش­آموزان در دو مدرسه ابتدایی  دخترانه و پسرانه در شهر مشهد در سال تحصیلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
ارائه الگوی استقرار سیستم مدیریت دانش در اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران

عباس زمانی؛ لیلا حسینی طبقدهی؛ حسین مؤمنی مهموئی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 130-142

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.533170.1095

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی استقرار سیستم مدیریت دانش در اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران انجام شد.روش شناسی: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر روش گردآوری داده ها، اکتشافی از نوع کیفی بود. جامعه آماری مقالات داخلی و خارجی در سال های 2000 الی 2019 بودند. روش نمونه گیری با مقالات حائز اولوبت بالاتر در روش شناسی کسپ آغاز و با رسیدن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
مقایسه تاثیر الگوی آموزشی گانیه و الگوی آموزشی- انگیزشی کلر بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان پایه اول متوسطه

نجمه گلزاری مقدم؛ ولی مهدی نژاد؛ زهرا نیک منش

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 143-153

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.534387.1115

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر الگوی آموزشی گانیه و الگوی آموزشی- انگیزشی کلر بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان پایه هفتم انجام شد.روش‌شناسی: این مطالعه نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش دانش‌آموزان پایه هفتم شهر زاهدان در سال تحصیلی 99-1398 بودند که از میان آنان 60 نفر با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
مقایسه عملکرد تحصیلی و سلامت روان دانش‌آموزان دختر تیزهوش و عادی

عرفان عطارد؛ بدری عباسی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 154-164

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.534408.1116

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف مقایسه عملکرد تحصیلی و سلامت روان دانش‌آموزان دختر تیزهوش و عادی انجام شد.روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا علی- مقایسه‌ای بود. جامعه پژوهش دانش‌آموزان دختر تیزهوش و عادی شهرستان تالش در سال تحصیلی 98-1397 بودند. جامعه دانش‌آموزان دختر تیزهوش 104 نفر بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
ارائه الگویی برای چالش‌های اقتصادی- اجتماعی خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش

حیدر ابراهیمی؛ سید یعقوب موسوی؛ مصطفی ازکیا

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 165-177

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.534752.1122

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی برای چالش‌های اقتصادی- اجتماعی خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش انجام شد.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش خبرگان خصوصی‌سازی، بازاریابی استراتژیک و آموزشی آموزش‌وپرورش شهر تهران در سال 1399 بودند. نمونه طبق اصل اشباع نظری 11 نفر در نظر گرفته شد که با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
رابطه اشتیاق تحصیلی، اشتیاق به مدرسه و احساس تعلق به مدرسه با پیشرفت تحصیلی با واسطه انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر

علی اصغر حسینمردی؛ شهره قربان شیرودی؛ محمد رضا زربخش بحری؛ طاهر تیزدست

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 178-189

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.534830.1123

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش تعیین رابطه اشتیاق تحصیلی، اشتیاق به مدرسه و احساس تعلق به مدرسه با پیشرفت تحصیلی با واسطه انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر بود.روش‌شناسی: این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش دانش‌آموزان پسر دوره دوم متوسطه مناطق 2 و 5 شهر تهران در سال تحصیلی 98-1397 بودند. حجم نمونه 604 نفر در نظر گرفته شد که با روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس دولتی ایران

محمد زارعان دولت ابادی؛ بدری شاه طالبی؛ رضا جعفری هرندی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 190-202

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.537726.1147

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس دولتی ایران انجام شد.روش ‌شناسی: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد بود. جامعه پژوهش خبرگان آموزش‌وپرورش ایران در سال 1399 بودند. حجم نمونه طبق اصل اشباع نظری 28 نفر برآورد که پس از بررسی ملاک‌های ورود به مطالعه با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته)
شناسایی مؤلفه‌های آموزش حقوق شهروندی در نظام آموزشی کشور از نظر صاحب‌نظران: یک پژوهش آمیخته

سمانه دهقان زاده؛ سکینه جعفری

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 203-216

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.534732.1124

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه­های آموزش حقوق شهروندی در نظام آموزشی کشور از نظر صاحب‌نظران بود.روش شناسی: این پژوهش با رویکرد ترکیبی آمیخته اکتشافی انجام‌ شد. جامعه آماری بخش کیفی، متخصصان و اساتید دانشگاه­های سراسری کشور در حوزه حقوق شهروندی در سال 1399 بودند که 15 نفر طبق اصل اشباع نظری با روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
اعتباریابی الگوی تدریس مبتنی بر هوش هیجانی در آموزش عالی

جواد کهن سال جاجرم؛ محبوبه سلیمان پور عمران؛ رویا افراسیابی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 217-228

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.540065.1169

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف اعتباریابی الگوی تدریس مبتنی بر هوش هیجانی در آموزش عالی انجام شد.روش‌ شناسی: پژوهش حاضر آمیخته یعنی کیفی و کمی بود. جامعه بخش کیفی خبرگان رشته‌های علوم تربیتی آموزش عالی استان‌های خراسان و جامعه بخش کمی دانشجویان کارشناسی همه رشته‌های آموزش عالی استان‌های خراسان در سال 400-1399 بودند. حجم نمونه بخش کیفی طبق اصل ...  بیشتر

ارائه الگوی مدارس اثربخش مبتنی بر سازمان یادگیرنده (مطالعه موردی: مدارس مقطع ابتدایی شهر تهران)

مسعود زاهدی‌پور؛ معصومه اولادیان؛ سیدرسول حسینی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 229-240

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.242057

چکیده
  هدف:  پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مدارس اثربخش مبتنی بر سازمان یادگیرنده (مطالعه موردی: مدارس مقطع ابتدایی شهر تهران) انجام شد.روش شناسی: روش پژوهش حاضر، ترکیبی (کیفی و کمی) به روش تئوری زمینه ای و مدل معادلات ساختاری به روش کمی بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی اساتید دانشگاهی متخصص در آموزش ابتدایی و در بخش کمی معلمان ابتدایی شهر ...  بیشتر

تبیین تأثیر تدریس به شیوه تلفیقی بر کیفیت یادگیری دانشجویان در استان مازندران به‌منظور ارائه مدل

میثم رضی دون چالی؛ مریم تقوایی یزدی؛ سید رضا یوسفی سعید آبادی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 241-254

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.242054

چکیده
  هدف: هدف از انجام این پژوهش تبیین تأثیر تدریس به شیوه تلفیقی بر کیفیت یادگیری دانشجویان در استان مازندران به‌منظور ارائه مدل بود.روش شناسی: این تحقیق کاربردی– توسعه­ای، روش گردآوری داده­ها میدانی و از نظر روش اجرا توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه اساتید آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران در سال 1397 - 1396 به ...  بیشتر

شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد آینده پژوهی فعالیت‌‌های پژوهشی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران

نادیا لشکری؛ محمد صالحی؛ فرشیده ضامنی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 255-265

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.242051

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه­بندی ابعاد و مؤلفه­های آینده پژوهی در دانشگاه­های آزاد اسلامی استان مازندران بود.روش­: این پژوهش­ از نظر هدف، کاریردی و از نظر روش توصیفی از نوع زمینه­یابی است که با رویکرد آمیخته با طرح اکتشافی انجام شد. جامعه آماری آن را کلیه مدیران و معاونین واحدها، مدیران و معاونین دانشکده­ها، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
نقش واسطه ای پردازش هیجانی در رابطه بین نظریه ذهن با عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان دوزبانه

فرشته کوسلی؛ جمال صادقی؛ حامد برجسته؛ آزاده کیاپور

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 266-276

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.533753.1111

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسطه‌ای پردازش هیجانی در رابطه بین نظریه ذهن با عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان دوزبانه انجام شد.روش ‌شناسی: این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش دانش‌آموزان دختر دوزبانه پایه نهم شهرستان ترکمن در سال تحصیلی 99-1398 بودند. نمونه پژوهش 280 نفر بود که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
بررسی عوامل محیطی مرتبط با اقتصاد آموزش‌وپرورش

یونس وکیل الرعایا

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 277-288

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.133820.0

چکیده
  هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل محیطی مرتبط با اقتصاد آموزش­وپرورش انجام شد.روش شناسی: پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‌ی آماری شامل مدیران و کارشناسان سازمان آموزش­وپرورش استان سمنان در سال تحصیلی 99- 1398 و به تعداد 384 بوده است که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعداد 192 نفر برآورد و به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
بررسی پیامدهای حاصل از مدرسه تراز با رویکرد سند تحول بنیادین

محبوبه سبحانی؛ حسن شهرکی پور؛ اصغر شریفی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 289-298

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.538979.1157

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی پیامدهای حاصل از مدرسه تراز با رویکرد سند تحول بنیادین بود.روش‌شناسی: پژوهش حاضر ترکیبی (کیفی و کمی) بود. جامعه بخش کیفی مدیران، مسئولان و خبرگان آموزش‌وپرورش و مدارس پیشرو مانند صالح، پژوهش و سبز شهر تهران بودند که طبق اصل اشباع نظری تعداد 20 از آنها با روش نمونه‌گیری هدفمند به‌عنوان نمونه انتخاب شد. جامعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
شناسایی عوامل موثر بر حکمرانی رفاه عمومی با رویکرد توسعه عدالت اجتماعی: یک پژوهش کیفی

هانیه اسکندری؛ یحیی داداش کریمی؛ عبدالله حجتی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 299-308

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.541676.1182

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر حکمرانی رفاه عمومی با رویکرد توسعه عدالت اجتماعی بود.روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش خبرگان حکمرانی رفاه عمومی کل کشور در سال 1399 بودند که طبق اصل اشباع نظری تعداد 15 نفر از آنها با روش نمونه‌گیری هدفمند به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌ها با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
مدل‌یابی معادلات ساختاری اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مجازی بر اساس پریشانی‌های روانشناختی با نقش میانجی سبک فرزندپروری ادراک‌شده در دختران نوجوان

مریم فولاد؛ حکیمه آقایی؛ شهناز نوحی؛ شاهد مسعودی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 309-319

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.540712.1174

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه مدل اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مجازی بر اساس پریشانی‌های روانشناختی با نقش میانجی سبک فرزندپروری ادراک‌شده در دختران نوجوان بود.روش‌شناسی: این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر بابل در سال تحصیلی 99-1398 بودند. حجم نمونه طبق فرمول کوکران 200 نفر برآورد که با روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
ارائه مدل روابط بین ادراک جو کلاس، خودتنظیمی، دانش اموزشی و اضطراب ریاضی در دانش آموزان مقطع متوسطه

پروانه قهرمانی؛ نادر منیرپور؛ مجید ضرغام حاجبی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 320-333

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.252455

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر در پی آن است که با استفاده از روش الگویابی معادلات ساختاری به آزمون مدل پژوهش حاضر پرداخته و روابط بین ادراک جو کلاس، خودتنظیمی، دانش اموزشی و اضطراب ریاضی را بررسی کند.روش شناسی: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی و تحلیل مسیر بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را دانش آموزان دوره ی دوم متوسطه دبیرستان های دولتی شهر تهران در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
شناسایی و اولویت بندی ویژگیهای فردی، اجتماعی، محیطی و فرهنگی موثر بر وضعیت کودکان یتیم خانه های تحت پوشش بهزیستی تهران پس از 18 سالگی

منصوره شریفی نویسی؛ امیر مسعود امیر مظاهری؛ زهرا حضرتی صومعه

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 334-344

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.697965

چکیده
  هدف: هدف اصلی پژوهش، شناسایی و اولویت بندی ویژگیهای فردی، اجتماعی، محیطی و فرهنگی موثر بر وضعیت کودکان یتیم خانه های تحت پوشش بهزیستی تهران  پس از 18 سالگی است.روش شناسی: روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر نوع داده، آمیخته (کیفی و کمی) است. جامعه آماری شامل نخبگان دارای مدرک تحصیلی دکتری و عضو هیات علمی دانشگاه با سابقه حداقل 5 سال ...  بیشتر

ارائه مدل فرهنگ نوآورانه سازمانی بر اساس سبک رهبری تحول‌گرا با میانجی اخلاق حرفه‌ای و کیفیت زندگی کاری در دانشگاه آزاد اسلامی منطقه مازندران

فروغ رمضان نیا؛ علیرضا چناری؛ شراره حبیبی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 345-355

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.699717

چکیده
  هدف: با توجه به اهمیت فرهنگ نوآورانه سازمانی در نظام آموزش عالی، هدف پژوهش حاضر ارائه مدل فرهنگ نوآورانه سازمانی بر اساس سبک رهبری تحول‌گرا با میانجی اخلاق حرفه‌ای و کیفیت زندگی کاری در دانشگاه آزاد اسلامی بود.روش‌شناسی: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا مقطعی از نوع کمی بود. جامعه پژوهش کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
مدل‌سازی رفتار اجتماعی خرید مصرف‌کننده از طریق ادراک از برند فروشگاه زنجیره‌ای شهروند

مژگان احمدی؛ علی قلی پور سلیمانی؛ نرگس دل افروز؛ کامبیز شاهرودی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 356-367

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.699840

چکیده
  هدف: امروزه توجه به جنبه‌های رفتاری مشتریان و مصرف‌کنندگان و ادراکی که آنان از برندها دارند برای جذب و نگهداشت آنها بسیار مهم و حیاتی است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف مدل‌سازی رفتار اجتماعی خرید مصرف‌کننده از طریق ادراک از برند فروشگاه زنجیره‌ای شهروند انجام شد.روش‌شناسی: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
نقش مدیریت راهبردی منابع انسانی در چابک سازی دانشگاه فرهنگیان استان مازندران

زینت هادیان؛ سیده زهرا هادیان

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 368-379

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.699946

چکیده
  هدف: هدف از انجام این مطالعه بررسی نقش مدیریت راهبردی منابع انسانی در چابک سازی دانشگاه فرهنگیان استان مازندران بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه مطالعات توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه فرهنگیان استان مازندران بودند که تعداد آنها در دوره ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
تعیین سبک رهبری مدیران ورزشی در نظام آموزش‌وپرورش مبتنی بر عوامل اقتضایی دبیران تربیت‌بدنی

منوچهر هوشیار؛ سید حمید سجادی هزاوه؛ زهرا حاجی انزهایی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 380-394

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.700004

چکیده
  هدف: سبک‌های رهبری نقش مهمی در کارآیی، عملکرد و اثربخشی سازمان دارند. بنابراین، هدف این پژوهش تعیین سبک رهبری مدیران ورزشی در نظام آموزش‌وپرورش مبتنی بر عوامل اقتضایی دبیران تربیت‌بدنی بود.روش‌شناسی: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا همبستگی بود. جامعه پژوهش دبیران تربیت‌بدنی کشور در سال تحصیلی 98-1397 بودند. حجم نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
شناسایی ابعاد و مولفه‌های الگوی پیوند مدرسه و جامعه بر اساس نظریه داده‌بنیاد

پروین ‌شایسته نیا؛ حمید شفیع زاده؛ نادر سلیمانی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 395-405

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.700015

چکیده
  هدف: پیوند مدرسه و جامعه می‌تواند نقش مهمی در آماده‌سازی دانش‌آموزان برای زندگی در جامعه داشته باشد. بنابراین، هدف این مطالعه شناسایی ابعاد و مولفه‌های الگوی پیوند مدرسه و جامعه بر اساس نظریه داده‌ بنیاد بود.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، کیفی بود. جامعه پژوهش اساتید و خبرگان، سیاست‌گذاران وزارت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
طراحی مدل مسئولیت اجتماعی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

زینب الهی نژاد؛ سامره شجاعی؛ محمودرضا چراغعلی؛ محمودرضا مستقیمی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 406-430

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.701106

چکیده
  هدف: هدف تحقیق حاضر طراحی مدل مسئولیت اجتماعی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود. روش شناسی: این تحقیق از نظر هدف نظر هدف کاربردی- توسعه ای و در گروه تحقیقات آمیخته قرار می گیرد. جامعه آماری در این تحقیق دو قسمتداشت؛ در قسمت کیفی جامعه آماری مدیران و کارشناسان مسئولیت اجتماعیسازمان تامین اجتماعی بودند. در مرحله کیفی، از 11 نفر از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
بررسی عوامل تاثیرگذار و پیامدهای انطباق مدیریت ناب با نظام آموزش عالی کشور

نسرین بروغنی؛ ذوالفقار رشیدی؛ محمدنقی ایمانی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 431-446

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.701309

چکیده
  هدف: این مقاله با هدف بررسی عوامل مؤثر و پیامدهای مدیریت ناب با نظام آموزش عالی کشور انجام شده است.روش شناسی: روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات جزء پژوهش‌های آمیخته (کمی و کیفی) است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان آموزش‌ عالی بود. برای تعیین نمونه‌های این پژوهش و تعیین این گروه از خبرگان از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
اثربخشی آموزش حل مسئله بر کیفیت زندگی و مسئولیت‌پذیری دانش آموزان دختر

خدیجه ایروانی؛ لیلا ایروانی؛ معصومه مقیمی فیروز آباد

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 446-453

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.543854.1202

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش حل مسئله  برکیفیت زندگی و مسئولیت‌پذیری در دانش آموزان منطقه 2 شهر تهران بود.روش: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه موردمطالعه شامل دانش آموزان  منطقه 2  آموزش و پرورش متطقه 2  در سال تحصیلی98-97 بود. از جامعه موردنظر، تعداد 30 نفر به شیوه نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته) علوم اجتماعی
بررسی و ارزیابی کیفیت زندگی کاری بر اثربخشی سازمانی از طریق آموزش نقش تعدیلی هوش هیجانی

امین امینی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 454-465

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.707962

چکیده
  هدف: د‌ر‌ ا‌ین‌ مطا‌لعه‌ سعی‌ شد‌ه‌ ا‌ست‌ ارزیابی تاثیرکیفیت زندگی کاری بر اثربخشی سازمانی کارکنان با توجه به اثر هوش هیجانی بر‌ر‌سی‌ قر‌ا‌ر‌ گیر‌د‌.روش: تحقیق‌ حا‌ضر‌ ا‌ز‌ لحا‌ظ‌ ر‌و‌ش‌، تحقیقی‌ پیما‌یشی‌ و‌ ا‌ز‌ لحا‌ظ‌ هد‌ف‌، تحقیقی‌ کا‌ر‌بر‌د‌ی‌- تو‌سعه‌ ا‌ی‌ بود. جامعه آماری این تحقیق کارکنان شرکتهای ...  بیشتر