دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استاد، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش صلح بر سرمایه­های روان­شناختی دانش آموزان پسر دوره متوسطه اول انجام شد.
روش شناسی: پژوهش حاضر به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با پیگیری دو ماهه و در نظر گرفتن دو گروه آزمایش و کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه منطقه 3 شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398، تشکیل دادند. 30 نفر نمونه با روش نمونه گیری خوشه­ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه سرمایه­های روان­شناختی لوتانز(PCQ) بود. گروه آزمایش طی 8 جلسه 120 دقیقه ای در 4 هفته مداوم، تحت آموزش صلح قرار گرفته و گروه کنترل، نیز هیچ گونه آموزشی در این زمینه دریافت نکرد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر در نرم افزار SPSS-22  استفاده شد
یافته ها: نتایج نشان داد که اجرای آموزش صلح در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل مؤلفه های چهارگانه سرمایه روان شناختی را در دانش آموزان پسر به صورت معنادار تحت تاثیر قرار داده است . همچنین نتایج فوق در مرحله پیگیری در مقایسه با مرحله پس آزمون تفاوت چندانی نشان نداشت و براین اساس چنین نتیجه گیری شد که آموزش صلح به دانش آموزان پسر دوره متوسطه اول، سرمایه های روان شناختی را در آنان به صورت پایدار افزایش می دهد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به تأثیر مثبت آموزش صلح بر افزایش سرمایه­های روانشناختی دانش­آموزان پسر دوره متوسطه اول، پیشنهاد می­شود، این آموزش­ها در برنامه درسی یا فوق برنامه دانش­آموزان در پایه­ها و دوره­های مختلف تحصیلی گنجانده شود و نیز معلمان و اولیای مدرسه با شرکت در کارگاه­های آموزشی، با این مفاهیم و اهمیت و ضرورت پرداختن به آنها در محیط مدرسه و کلاس­های درس آشنا شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Peace Education on Psychological Capital in Male High School Students

نویسندگان [English]

  • Amirmasoud Rostami 1
  • Hasan Ahadi 2
  • Khadijeh Abolmaali Alhoseini 3
  • Fariborz Dortaj 4

1 PhD Student in General Psychology, Research Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Professor, Department of Psychology, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Educational Psychology, Roodehen Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 Professor, Department of Educational Psychology, Allameh Tabatabai University, Tehran, IranTehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to determine the effectiveness of peace education on the psychological capital in male high school students.
Methodology: The present study was a quasi-experimental method with a pre-test-post-test design with a follow-up of two months And considering the two experimental and control groups. The statistical population of the study consisted of male high school students in District 3 of Tehran in the academic year 2019-2020. 30 samples were selected by multi-stage cluster sampling method. The data collection tool was the Lutans Psychological Capital Questionnaire (PCQ). The experimental group received peace training in 8 sessions of 120 minutes in 4 consecutive weeks and the control group did not receive any training in this field. For data analysis, repeated measures analysis of variance was used in spss-22 and the above research is significant at the level of 0.01.
Findings: The results showed that the implementation of peace education in the experimental group compared to the control group significantly affected the four components of psychological capital in male students. Also, the above results did not show much difference in the follow-up stage compared to the post-test stage, and based on this, it was concluded that peace education for male high school students steadily increases their psychological capital.
Conclusion: Considering the positive effect of peace education on increasing the psychological capital of junior high school male students, it is suggested that these trainings be included in the curriculum or extracurricular activities of students in different levels and courses of study. Teachers and parents should be introduced to these concepts and the importance and necessity of addressing them in the school environment and classrooms by participating in workshops.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "peace education"
  • "Psychological capital"
  • "students"
Abolmaali Alhoseini kh, Rostami A, Rostami A. (2017). Learning to love together,Tehran: Elm Publication,.
Afrisham M, Shamsaii M .(2018). The effectiveness of peace education on social development and mental health of preschool children. Fifth National Conference on School Psychology, Tehran.
Arefnejad M, Nasresfehani A, Mohammadi S. (2010). Investigating the effect of psychological capital on organizational commitment and job satisfaction. Journal of Industrial Psychology;3(12): 53-62.
Avey J, Luthans B, Youssef C.M .(2009).The additive value of positive psychological capital in predicting work attitudes behaviours. Journal of Management; 21 : 440-443.
Bahadori khosroshahi J, Hashemi Nosratabad T, Babapoor J .(2011). Relationship between psychological capital and social capital of Tabriz University students. Journal of Research and Health; 2(1): 63-71.
Bekker S. (2016). Exploring the relationship between psychological capital and work engagement (Doctoral dissertation, North-West University (South Africa), Potchefstroom Campus.
Brauneis  M .(2019). The effects of peace education on childrens prosocial  behavior  in an early childhood classroom, Arts in education action research.
Envic B.R.(2005). Beyond human and social capital: the importance of positive psychological capital for entrepreneurial success. The Entrepreneurial Executive; 10(2): 13 - 23.
Ghasemi S, Rastegar A. (2016). The relationship between psychological capitals with social responsibility in adolescents. Psychology,Educational and Behavioral Sciences, Tehran,Iran.
Hoveyda R, Mokhtari H, Forouhar M.(2012). Relationship between psychological capital components and organizational commitment components. Cognitive and Behavioral Sciences Research; 2(2)
Janalipour R. (2011). The impact of global citizenship education program. The peace education, New Approaches in Educational Administration, Islamic Azad University of Shiraz, Marvdasht; (3): 62.
Kazempour E, Babapour M. (2017). The effect of peace education on students' responsibility.Journal of A new approach in educational management, 8(4):65-82.
Kazempour E, Khalkhali A, Jonalipour R. (2012). The Impact of Peace Education Program on Global Citizen Education. Journal of A new approach in educational management, 3(3): 49-62.
Lauritzen S M. (2016). Building peace through education in post-conflict environment: A case study exploring perceptions of best practices International. Journal of educational development, 51: 77.
Li Y, Zhang W, Liu J, et al. (2012). The role of school engagement in preventing adolescent delinquency and substance use: A survival analysis. Journal of Adolescence, 34(6): 1181-1192.
Leung C, Leung S.S. (2012). Validation of a questionnaire on behavior academic competence among Chinese preschool children. Research in development disabilities, 33(5):93-181.
Luthans F,  Avolio B J.  (2007).  Positive  psychological  capital:Measurement  and relationship with performance  and  satisfaction,Personnel  Psychology,  6:  138-146.
Luthans  F, Avolio  B J,  Youssef  C. (2007) . Psychological capital:developing the human competitive edge. England :Oxford university press.Education for Peace-A Curriculum Frame Work K-12:ISA,30p.
Qhomashi S, Ahmadi M, Abbasi M , Salehi H. (2016). Study of Adolescents’ Psychological Capital and Its Impact on Crime Trends (Isfahan). Quarterly Journal of Medical Law,10(37): 171-193.
RashidiKoochi F, Najafi M , Mohammadyfar M A. (2016). The Role of Positive Psychological Capital and the Family Functioning in Predicting Happiness in high School Students. Journal of positive Psychology, 2(3): 79-95.
Sagkala A S, Turunuklu A, Totan T .(2012). Empathy for Interpersonal Peace: Effects of peace education on Empathy skills. Educational Science, 12(2):1454-1460.
Sandeep K, Rashmi Ch. (2017). A Review of the Relationship between Parental Involvement and Students’ Academic Performance. The International Journal of Indian Psychology, 4(3): 99.
Slocum J W, Hellriegel D. (2011). Principles of Organisational Behaviour. 13th edition. USA: South-Western, Cengage Learning.
Uko ES, Igbineweka PO, Odigwe FN .(2015). Promoting Peace education for Behavioral Changes in public secondary schools in calabar Municipality Council Area, cross River state, Nigeria. Journal of Education and Practice, 6(23):144-149.
Weeks M, Ploubidis G B, Cairney J, et al. (2016). Developmental pathways linking childhood and adolescent internalizing, externalizing, academic competence, and adolescent depression. Journal of Adolescence, 51(1): 30-40.