دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر، به بررسی اثر بخشی سبک­های مدیریت معلمان بر تربیت حرکتی دانش­آموزان با نقش مداخله­ای راهبرد یاددهی- یادگیری حل مسئله در مهارت بسکتبال پرداخت.
روششناسی: روش پژوهش آزمایشی همراه با پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را 706 نفر از دانش­آموزان دختر و پسر پایه هفتم شهرستان سراب در نیم­سال تحصیلی اول 97-1396 تشکیل دادند که از این بین 30 نفر با توجه به ارزیابی­های اولیه و به صورت هدفمند، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (20) و کنترل(20 نفر)گمارده شدند. افراد گروه آزمایش، برنامه آموزش گروهی مهارت حل­مسئله را در 12 جلسه تمرین 65 دقیقه­ای در هر هفته یک جلسه دریافت کردند؛ گروه کنترل به مدت دو ماه در لیست انتظار قرار گرفت. به منظور جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه­ی ابعاد تربیت حرکتی ولفگانگ و گلیکمن (1986) استفاده شد. برای جهت تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس تک­متغیره(آنکوا)با استفاده از نرم­افزار SPSS در سطح معناداری 001/0 استفاده شد.
یافته­ ها: نتایج نشان داد، استفاده از سبک­های مختلف مدیریت کلاس در تمام ابعاد تربیت حرکتی ( شناختی، عاطفی، آمادگی جسمانی و مهارتی) معنی­دار است. تمام ابعاد تربیت حرکتی تفاوت معناداری با سبک مداخله­گرا وجود دارد، ولی تفاوت زیادی با سبک عدم مداخله­گرا ندارند. همچنین سبک مدیریت کلاس تعامل­گرا می­تواند به همراه ارائه راهبرد حل مسئله اثربخش­ترین سبک مدیریت کلاس باشد.
بحث و نتیجه ­گیری: بر اساس یافته های پژوهش آموزش مهارت حل مسئله راهبردی کوتاه­مدت، کارآمد و بی­ضرر است که با هدف قرار دادن توانایی شناختی دانش­آموزان می­تواند آنها را در برابر یادگیری مهارت بسکتبال توانمند سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effectiveness of Teacher Management Styles on Student’s Motor Education: The Role of Problem-Solving Teaching-Learning Strategy Intervention in Basketball Skills

نویسندگان [English]

  • Elnaz Emanzadeh 1
  • MohammadReza Esmaieli 2
  • Reza Nikbakhash 3

1 PhD Student, Department of Sports Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Sports Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Sports Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to, investigating the effectiveness of teacher management styles on students' motor education whith the role of problem-solving teaching-learning strategy intervention in basketball skills.
Methodology: The research method was semi-experimental with pretest-posttest and control group. The statistical population of the study consisted of, 706 seventh grade male and female students of Sarab city, in the first half of the first semester of the first academic year of 2018-2019. During the first half of the first semester, 30 students were selected as the sample of the research according to the preliminary assessments and purposefully. A randomized design was used in two experimental groups (n = 20) and control (n = 20). The experimental group received a one-on-one session in 12 sessions of 65 minutes per week; the control group was placed on the waiting list for two months. The Wolfgang and Glickman (1986) Dimensional Movement Training Questionnaire was used to collect information. To analyze the research data using SPSS software, univariate analysis of covariance (ANOVA) was used at a significance level of 0.001.
Results: The results showed that the use of different classroom management styles in all aspects of motor training (cognitive, emotional, physical fitness and skills) is significant. All dimensions of motor training are significantly different from the interventionist style, but not much different from the non-interventionist style. Also, interactive classroom management style can be the most effective classroom management style along with providing a problem solving strategy.
Conclusion: Based on the research findings, problem solving training is a short-term, efficient and harmless strategic problem that can empower students to learn basketball skills by targeting their cognitive abilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management styles
  • Dimensions of Motor Training
  • Teaching-Learning Strategy
  • Lroblem Solving
  • teacher
Adeyemo Samer A. (2012). The relationship between effective classroom management and students’ academic achievement. European J Educational Studies; 4(3):367-81.
Ahmadi Moghadam H, Ahmadi Moghadam M. (2014). Investigating the effect of effective classroom management in the teaching-learning process of students, National Conference on Knowledge and Technology of Educational Sciences, Social Studies and Psychology of Iran, Tehran, Sam Iranian Institute for Development of Knowledge and Technology.
Ali S, Amin Yazdi A. (2004). The Impact of Teacher Characteristics on Classroom Style, Quarterly Journal of Education, 20 (12): 135-103.
Amiri Dehkordi M, Qasim Pir Balouti M. (2017). The effect of classroom management styles on the academic achievement of high school students in Shahrekord, 2nd International Conference on Psychology, Educational and Behavioral Sciences, Tehran.
Arianpour S, Azizi F, Dinarvand H. (2013). Relationship between teachers' classroom management style and motivation and mathematical progress of fifth grade students, Journal of School Psychology, 2 (1): 41-23.
Asghari I, Nastizai N, Pourghaz AW. (2016). The Relationship between Classroom Management Styles and Self-Governing Motivation of Graduate Students of Sistan and Baluchestan University, Journal of the Center for the Study and Development of Medical Education, 13 (3): 280-268.
Bridges S M, McGrath C, Whitehill T (2012). Researching problem-based learning in clinical education: The next generation Netherlands, 2(3): 1-10.
Djigić G, Stojiljković S. (2012). Design learning protocol for classroom management styles assessment designing. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 45(3): 65-74.
Downing K (2009). Problem-based learning and the development of metacognition. Higher Education, 57(5): 609–621.
Enteshari F. (2013). The Effectiveness of Individual, Competitive and Participatory Teaching-Learning Strategies on Students' Motor Education, PhD Thesis, Islamic Azad University, Tehran Branch Center: 1-90.
Evrim E A, Gökçe K, Enisa M. (2009). Exploring the relationship between teachers᾽ beliefs and styles on classroom management in relation to actual teaching practices: a case study. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1(1): 612–617.
Fowler J, Çarapli O. (2010). Classroom management: What ELT students expect. Procedia: Social and Behavioral Sciences, 3: 94-97.
George I N, Oladeni Sakirudeen A, Hapiness Sunday A, (2017). Effective Classroom Management and Students’ Academic Performance in Secondary schools in Uyo Local Government Area of Akwa state, Research in Pedagogy, 7(1): 43‐56
Gettinger M, Kohler K M. (2006). Process-outcome approaches to classroom management and effective teaching. In C. M. Evertson & C. S. Weinstein (Eds.), Handbook of classroom management: Research, practice, and contemporary issues, 10(3): 72-95.
Hamidi F, Dehnavi E. (2018). Investigating the relationship between cultural intelligence and computer literacy of teacher students and their classroom management styles. Thesis submitted for partial fulfillment of the requirements of the Master of Educational Psychology degree, Shahid Rajaei University of Tehran.
Haser R M, Crosby J R. (2011). The good teacher is more than a lecturer – the twelve roles of the teacher, Medical Teacher 22(4): 334-347.
Hejbari A, Shafizadeh H. (2017). The relationship between creativity-based classroom management style and quality of school life and student anxiety, Initiative and creativity in the humanities, 7 (3): 132-107.
Hughes D J, Lee A, Tian A, Newman, A. (2018). Leadership, creativity, and innovation: A critical review and practical recommendations.  The Leadership Quarterly, 1(1): 1-19.
Imanzadeh E, Ismaili M R, Nikbakhsh R. (2019). The effectiveness of teaching-learning problem-solving strategy in teaching physical education on students' motor education. Sociology of Education, 12 (1): 12-1.
Karimian G, Zahid Babalan A, Creator A, Rezaei Sharif A. (2018). The relationship between individual characteristics and organizational laziness among primary school teachers: The mediating role of job stagnation. School Management, 6 (2): 55-40.
Khalkhali A, Soleymanpour J, Fardi M. (2010). Presenting a Conceptual Model for Establishing Healthy Classroom Management. J Educational Psychology; 1(2): 60-71.
Konti F. (2011). Teachers and students perceptions towards teachers’ classroom management applications in primary schools. Procedia Soc Behav Sci; 15(2011): 4093–97.
Mahmoudi M S. (2015). Classroom Management Style and Students 'Academic Achievement (Case Study: Ninth Grade of Boroujerd Girls' High Schools), Scientific Conference on Management, Accounting, Economics and Insurance, Zanjan, Padna Designers Company
NakamurA R. (2000). Healthy Classroom Management, Canada. Shobe, Robert, (2003). A Classroom Management Technique a Survey of in Carcerated, Adult Stusents: Journal of correctional Education, lanham, 54(2):1-71.
Piri M, Poor Farhadi L. (2018). Relationship between Thinking Styles and Teaching Styles with Classroom Management, Higher Education Letter, 11 (3): 111-89.
Sheydaie M, Ghaznavi M, Rostami M. (2013). Comparison of the educational effectiveness of junior high school teachers according to their classroom management style in Nakhieh, a city of Tabriz (2013-2014 academic year), International Conference on Behavioral Sciences and Social Studies.
Sperling R A, Howard B C, Staley R, DuBois N. (2004). Metacognition and self-regulated learning constructs. Educational Research and Evaluation, 10: 117–139.
Stough M, Montague L, Landmark J, Kendra W D. (2015). Persistent Classroom Management Training Needs of Experienced Teachers. Journal of the Scholarship of Teaching & Learning, 15 (5): 36-48.
Sullivan D, Lucky R, Graf P M. (2009). Using sentence and picture clues to solve verbal insight problems, Creativity, Research Journal, 19(2/3): 293–306