دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 استادیار، گروه علوم تربتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ارادت شغلی مدیران بر بهبود عملکرد آموزشی و پرورشی مدارس و اخلاق حرفه‌ای معلمان جهت ارائه مدل در آموزش و پرورش استان مازندران بود.
روش: این پژوهش‌ از نظر هدف، کاربردی است که با رویکرد آمیخته با طرح اکتشافی انجام شد. در رویکرد کیفی، از روش تحلیل محتوا و در رویکرد کمی از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری آن را در بخش کیفی، مدیران ارشد و خبرگان آموزش و پرورش استان مازندران به تعداد 20 نفر و در بخش کمی، معلمان مدارس آموزش و پرورش استان مازندران به تعداد 33567 نفر تشکیل می‌دادند که در بخش کیفی از روش نمونه گیری هدفمند و با در نظر گرفتن قانون اشباع تعداد 10 نفر و در بخش کمی بر اساس فرمول کوکران تعداد 380 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای بر حسب مقطع تحصیلی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد که: متغیر ارادت شغلی دارای دو بعد «سازمانی و فردی» است. بعد سازمانی دارای شش مؤلفه (جو سازمان، عدالت سازمان، سیستم پاداش، امنیت شغلی، پشتیبانی مدیریت، فرهنگ سازمان) و بعد فردی دارای سه مؤلفه (تعهد به کار، انگیزه شغلی و احساس مثبت نسبت به کار) می‌باشد
نتیجه گیری: تاثیر ارادت شغلی مدیران بر بهبود عملکرد آموزشی و پرورشی مدارس و اخلاق حرفه‌ای معلمان در آموزش و پرورش استان مازندران مثبت و معنادار می‌باشد و ارادت شغلی مدیران بیشترین تاثیر را بر اخلاق حرفه‌ای معلمان دارد. همچنین مدل ارائه شده دارای برازش مناسب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Principals Professional Devotion on Improving the Educational Performance of Schools and Teachers' Professional Ethics to Provide a Model in Education in Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • Ghorban Ali Asghari 1
  • Reza Yousefi Saeedabadi 2
  • Om Kulsum Gholam Hosseinzadeh 3

1 PhD Student, Department of Educational Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Educational Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to investigate the effect of teachers 'job commitment on improving the educational performance of schools and teachers' professional ethics to provide a model in education in Mazandaran province.
Methodology: In terms of purpose, this research is an application that was conducted with a mixed approach (qualitative and quantitative) with an exploratory design. In the qualitative approach, the content analysis method was used and in the quantitative approach, the descriptive survey method was used. The statistical population consisted of 20 people in the qualitative section, senior managers and education experts of Mazandaran province and in the quantitative section, the teachers of education schools in Mazandaran province consisted of 33,567 people. Considering the saturation law, 10 people and in a small part, based on Cochran's formula, 380 people were selected as a statistical sample using stratified random sampling method according to the degree. To collect data, the researcher-made questionnaire of professional devotion with 55 questions, the questionnaire of educational performance Zandi (2013) with 25 questions, the researcher-made questionnaire of educational performance with 12 questions and the questionnaire of professional ethics Kadozir (2002) was used with 25 questions. The face and content validity of the instruments were approved by the supervisors and consultants and their construct validity was calculated with a factor load greater than 0.5 which was approved. And their combined reliability and Cronbach's alpha were also calculated above 0.7, which was confirmed. Exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis and structural equations were used to analyze the data.
Findings: The results showed that the variable of job commitment has two dimensions "organizational and individual". The organizational dimension has six components (organizational climate, organizational justice, reward system, job security, management support, organizational culture) and the individual dimension has three components (commitment to work, job motivation and positive feeling about work) that the organizational dimension With a factor load of 0.977 it has a greater effect and an individual dimension with a factor load of 0.922 has a lower effect.
Conclusion: Also, the results of structural equation testing showed that; The effect of principals 'professional devotion on improving the educational performance of schools and teachers' professional ethics in education in Mazandaran province is positive and significant, and principals 'professional devotion has the greatest impact on teachers' professional ethics. Also, the presented model has a suitable fit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • job dedication
  • educational performance
  • professional ethics
Abili Kh, Pourkarimi J, Mazari E, ET AL. (2014). Explaining the role of school principals' self- aggrandizement in improving their performance (Case study: Ray city school principals). Journal of Education and Evaluation, 7 (26): 124-103.
Esmaili M R and Seidzadeh H. (2017). The effect of job satisfaction on performance with the mediating role of organizational loyalty. Journal of Management Studies (Improvement and Transformation), 25 (83): 68-51.
Entesar Foumani Gh. (2015). The Relationship between Job Motivation, Job Attachment and Organizational Commitment of Teachers with the Productivity of Managers in Zanjan Education Organization. Productivity Management Quarterly, 8 (32): 190-171.
Hassani M and Moghimi Khorasami A. (2020). The relationship between professional ethics and organizational commitment. Journal of Ethics in Science and Technology, 15 (2): 179-176.
Sargolzaei M, Khosravi F and Kurd H. (2019). The role of organizational loyalty and job performance among teachers of Zahedan Education Department. Fourth International Conference on New Research Achievements in Humanities and Social and Cultural Studies, Isfahan.
Atarzadeh R and Satari S. (2018). Investigating the relationship between components of professional ethics and burnout. Journal of Industrial and Organizational Psychology Studies, 5 (1): 84-65.
Ghanbarpou, O, Abbasian H, Arasteh H, et al. (2019). Designing a Teacher Professional Ethics Model: A Mixed Study. Journal of Educational Innovation, 18 (69): 60-33.
Karimi A and Jahan J. (2018). Developing a relationship model between empowerment and job commitment in physical education teachers in high schools in Kermanshah province. Journal of Sociology of Education, 8: 66-46.
Molaeiyan R and Amiri H. (2019). Formulation of structural equation of job commitment with job performance mediated by organizational climate in university staff. Journal of New Advances in Psychology, Educational Sciences and Education, 2 (20): 56-45.
Deliveli K, Kira E. (2020). The Relationship Between Emotional Labor and Organizational Commitment. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15 (2): 78-103.
Eliyana A, Ma’arif S, M. (2019). Job satisfaction and organizational commitment effect in thetransformational leadership towards employee performance. European Research on Management and Business Economics, 25: 144–150.
Fatwa T & Dessy P. (2016). The Roles of Teachers’ Work Motivation and Teachers’ Job Satisfaction in the Organizational Commitment in Extraordinary Schools. International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE), 5(1): 39-45.
Habib H. (2020). Professional Ethics among College Teachers in relation to Social Intelligence. Shanlax International Journal of Education, 7(4): 14-18.
Kopar PK, Johnson D C. (2020). Limits of Modeling Professional Ethics in Surgical Training. Journal of the American College of Surgeons, 231 (4): 117-125