دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی،گروه روانشناسی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 استادیار روانشناسی تربیتی،گروه روانشناسی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

3 استادیار روانشناسی عمومی،گروه روانشناسی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

10.22034/ijes.2021.255133

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثر بخشی آموزش سرزندگی تحصیلی و سرمایه روانشناختی بر درگیری تحصیلی دانش آموزان دختر انجام شد.
روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل  بود  جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوم ناحیه 7 شهر مشهد در سال تحصیلی 1399بود. تعداد 45 نفر که در متغیر وابسته دارای نمره پایین تر بودند و مایل به شرکت در جلسات آموزشی بودند به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه(هر گروه 15 نفر) قرار گرفتند. به فاصله یک هفته از اجرای پیش آزمون در مورد هر سه گروه، یکی از گروه های آزمایش در معرض متغیر مستقل آموزش سرزندگی تحصیلی و گروه دوم آزمایش در معرض آموزش سرمایه روانشناختی قرار گرفت و گروه گواه هیچ گونه آموزشی را دریافت نکرد و سپس از همه گروه ها پس آزمون گرفته شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد درگیری تحصیلی ریو (2013) استفاده شد. در این پژوهش جهت بررسی تفاوت های بین گروهی از تحلیل واریانس اندازه های مکرر چندمتغیره و تک متغیره عاملی با در نظر گرفتن عامل درون گروهی(آزمون) و بین گروهی (عضویت گروهی) استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که آموزش سرزندگی تحصیلی و سرمایه روانشناختی باعث افزایش درگیری تحصیلی در دانش آموزان دختر می شود. نتایج نشان داد که بین اثربخشی آموزش سرزندگی تحصیلی و سرمایه روانشناختی بر درگیری تحصیلی تفاوت معناداری وجود ندارد.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت که آموزش سرزندگی تحصیلی و سرمایه روانشناختی بر افزایش درگیری تحصیلی موثر هستند و تفاوتی بین میزان اثربخشی آنها وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Omparison of the Effectiveness of Academic Vitality Training and Psychological Capital on Academic Engagement in Female Students

نویسندگان [English]

  • Zahra Emami Khotbesara 1
  • Hossein Mahdian 2
  • Abolfazl Bakhshipoor 3

1 PhD student of Educational Psychology, Department of Psychology, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran

2 Assistant professor of Educational Psychology, Department of Psychology, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran

3 Assistant professor of Psychology, Department of Psychology, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran

چکیده [English]

Purpose: The present study was conducted with the aim of comparing the effectiveness of academic vitality training and psychological capital on the academic engagement of female students.
Methodology: This research was a semi-experimental type with a pre-test and post-test design with a control group. The statistical population of this research included all secondary school girls of the 7th district of Mashhad in the academic year of 2020. 45 people who had a lower score in the dependent variable and were willing to participate in training sessions were selected as a sample and were randomly divided into two experimental groups and one control group (15 people in each group). One week after the pre-test for all three groups, one experimental group was exposed to the independent variable of academic vitality training and the second experimental group was exposed to psychological capital training, and the control group did not receive any training and then from all The groups were taken after the test. Rio (2013) standard academic engagement questionnaire was used to collect data. In this research, in order to investigate the differences between groups, multivariate and univariate repeated measure variance analysis was used, taking into account the intragroup (test) and intergroup (group membership) factors.
Findings: The results showed that teaching academic vitality and psychological capital increases academic engagement in female students. The results showed that there is no significant difference between the effectiveness of academic vitality training and psychological capital on academic engagement.
Conclusion: According to the findings, it can be concluded that academic vitality training and psychological capital are effective in increasing academic engagement and there is no difference between their effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Vitality Training
  • Psychological Capital Training
  • Academic Conflict
  • Female students