دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (آمیخته)

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی ، تهران،ایران.

10.22034/ijes.2022.707962

چکیده

هدف: د‌ر‌ ا‌ین‌ مطا‌لعه‌ سعی‌ شد‌ه‌ ا‌ست‌ ارزیابی تاثیرکیفیت زندگی کاری بر اثربخشی سازمانی کارکنان با توجه به اثر هوش هیجانی بر‌ر‌سی‌ قر‌ا‌ر‌ گیر‌د‌.
روش: تحقیق‌ حا‌ضر‌ ا‌ز‌ لحا‌ظ‌ ر‌و‌ش‌، تحقیقی‌ پیما‌یشی‌ و‌ ا‌ز‌ لحا‌ظ‌ هد‌ف‌، تحقیقی‌ کا‌ر‌بر‌د‌ی‌- تو‌سعه‌ ا‌ی‌ بود. جامعه آماری این تحقیق کارکنان شرکتهای دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات شهر تهران بودند. روش نمونه گیری بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده بود. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استاندارد استفاده شده. این تحقیق بر اساس معادلات ساختاری می باشد و برای تحلیل داده ها از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS استفاده شده است.
یافته ها: نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تعیین تاثیر تاثیرکیفیت زندگی کاری بر اثربخشی سازمانی کارکنان معناداری شده است.
نتیجه گیری: براساس یافته ها نتایج نشان داد تاثیر کیفیت زندگی کاری بر هوش هیجانی معنادار شده است. بعلاوه نتایج نشان داد متغیر تاثیر تعدیلی فرایند هوش هیجانی بر رابطه کیفیت زندگی کاری بر اثربخشی سازمانی معنادار شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Quality of Work life on Organizational Effectiveness Through Teaching the Moderating Role of Emotional Intelligence

نویسنده [English]

  • Amin Amini

Master's student, Department of Industrial and Organizational Psychology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: In this study, an attempt has been made to evaluate the impact of the quality of work life on the organizational effectiveness of employees, considering the effect of emotional intelligence on decision-making.
Method: In terms of its method, the present research was a survey research and in terms of its goal, it was an applied research. The statistical population of this research was the employees of knowledge-based companies in the field of information technology in Tehran. The sampling method was based on simple random sampling. A standard questionnaire was used to collect the required information. This research is based on structural equations and partial least squares method and Smart PLS software are used for data analysis.
Findings: The results of this research indicate that determining the impact of the quality of work life on the organizational effectiveness of employees has become significant.
Conclusion: Based on the findings, the results showed that the effect of the quality of work life on emotional intelligence has become significant. In addition, the results showed that the moderating effect variable of the emotional intelligence process on the relationship between the quality of work life and organizational effectiveness has become significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of work life
  • organizational effectiveness of employees
  • emotional intelligence