دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشنسای ارشد گروه مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش مطالعه قوم نگارانه فرهنگ‌ سازمانی دو مدرسه ابتدایی شهر مشهد بر اساس دیدگاه شاین بود.
روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا  قوم‌نگاری با رویکرد کیفی بود. نمونه موردمطالعه را 15 نفر از مدیران، معاونان، معلمان و دانش­آموزان در دو مدرسه ابتدایی  دخترانه و پسرانه در شهر مشهد در سال تحصیلی 99-1398 تشکیل دادند که به شیوه هدفمند و طبق اصل اشباع انتخاب شدند. کفایت حجم نمونه بر اساس اشباع نظری تعیین شد. جهت گردآوری داده‌ها از روش مشاهده‌ نیمه مشارکتی و مصاحبه نیمه­ساختاریافته و برای تحلیل داده‌ها از تکنیک کدگذاری در سه مرحله­ کدگذاری باز، محوری و گزینشی بهره گرفته شد. اعتبار نتایج بر اساس معیارهای چهارگانه گوبا و لینکن و با اطمینان از میزان «موثق بودن» داده‌ها و نیز کدگذاری و بازبینی توسط اعضای تیم پژوهش تأمین شد.
یافته‌ها: نتایج حاکی از شناسایی و استخراج 37 مقوله گزینشی در سه سطح  الگوهای رفتاری (18 کد گزینشی)،  ارزش‌ها و هنجارها (12 کد گزینشی) و مفروضات بنیادین و باورها (7 کد گزینشی) بر اساس دیدگاه  شاین بود. از مجموع 436 کد باز، 227 کد در سطح الگوهای رفتاری، 121 کد در سطح ارزش­ها و باورها و 88 کد در سطح مفروضات بنیادین شناسایی شدند. از مجموع 88 کد محوری نیز 42 کد در سطح الگوهای رفتاری، 29 کد در سطح ارزش­ها و هنجارها، و 17 کد در سطح مفروضات بنیادین فرهنگ‌سازمانی استخراج شدند. از ویژگی‌های مهم فرهنگ سازمانی در سطح الگوهای رفتاری می‌توان به تعامل اجتماعی ضعیف میان اعضای مدرسه و رفتار نامناسب کادر مدرسه با دانش­آموزان و در سطح ارزش‌ها و هنجارها به همکاری، همدلی اجتماعی با والدین و انگیزش دانش­آموزان و در سطح مفروضات به تعاون و همکاری والدین و دانش­آموزان در امور مدرسه، نظارت و مدیریت رفتار انضباطی دانش­آموزان و کارکنان اشاره نمود.
 بحث و نتیجه‌گیری: نظر به غلبه ویژگی‌های فرهنگ سازمانی بوروکراتیک، رسمی و قیمی از نوع کنترلی به ویژه دوگانگی بین بوروکراسی و مشارکت طلبی ضروری است توجه ویژه‌ای به مقوله نرم  و چندلایه‌ای فرهنگ سازمانی مدرسه که رفتارهای آشکار اعضای مدرسه را به‌ویژه در امر آموزش و یادگیری تحت تأثیر قرار می‌دهد، در فرایند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری آموزشی از سوی سیاست‌گذاران آموزشی به‌ویژه مدیران مدارس صورت گیرد.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Ethnographic Study of School Culture and Organization Based on Schein’s Model: A Case Study of Two Primary Schools in Mashhad

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Peermoghan 1
  • Rezvan Hosseingholizadeh 2
  • Mohsen Noghani Dokht Bahmani 3

1 M.Sc. Student, Department of Educational Management, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

2 Associate Professor, Department of Educational Management and Human Resources Development, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

3 Associate Professor, Department of Social Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to study the ethnographic organizational culture of the two primary schools in Mashhad based on Schein's model.
Methodology: This study was applied in terms of purpose and ethnography with a qualitative approach. The study sample consisted of 15 principals, deputies, teachers and students in two primary schools for girls and boys in the city of Mashhad in the academic year 2019-20 who were selected in a purposeful manner and according to the principle of saturation. Sample volume adequacy was determined based on theoretical saturation. In order to collect data, semi-participatory observation and semi-structured interviews were used and for data analysis, coding technique was used in three stages of open, axial and selective coding. The validity of the results was provided by the members of the research team based on the four criteria of Goba and Lincoln, with the assurance of the "authenticity" of the data, as well as the coding and review.
Findings: The results showed the identification and extraction of 37 selective categories at three levels of behavioral patterns (18 selective codes), values ​​and norms (12 selective codes), and fundamental assumptions and beliefs (7 selective codes) based on Schein's view. Out of 436 open codes, 227 open codes at the level of behavioral patterns, 121 open codes at the level of values ​​and beliefs, and 88 open codes at the level of basic assumptions were identified. Out of a total of 88 central codes, 42 codes were extracted at the level of behavioral patterns, 29 codes at the level of values ​​and norms, and 17 codes at the level of basic assumptions of organizational culture. Important features of organizational culture at the level of behavioral patterns can be poor social interaction between school members and inappropriate behavior of school staff with students and at the level of values ​​and norms to cooperation, social empathy with parents and student motivation, and at the level of assumptions to cooperation. He mentioned the cooperation of parents and students in school affairs, students' discipline, school identity, monitoring and management of staff disciplinary behavior, and staff accountability.
Conclusion: Given the dominance of bureaucratic, formal and controlling organizational culture characteristics in the studied schools and the dichotomy between bureaucracy and participation in the three levels of organizational culture, it is necessary to pay special attention to the soft and multi-layered category of school organizational culture. Especially in the field of teaching and learning, in the educational policy-making and decision-making process at the local and national levels by educational policy makers, especially school principals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational culture
  • School culture
  • Primary schools
  • Ethnography
Abdel-Moneim MA. (2020). Between global and national prescriptions for education administration: the rocky road of neoliberal education reform in Qatar. International Journal of Educational Development, 74: 102-160.
Ahghar Gh. (2006). Investigating the role of schools' organizational culture in burnout of middle school teachers in Tehran. Quarterly of Education, 22 (2): 123-93.
Amin Bidokhti A, Makound Hosseini, Sh, Ehsani, Z. (2010). A study of relationship between organizational culture and knowledge management in the city of Semnan. The scientific Journal of Strategy, 59 (20): 216-191.
Anderson G. (2017). Participatory action research (PAR) as democratic disruption: New public management and educational research in schools and universities. International Journal of Qualitative Studies in Education, 30 (5): 432-449.
Ansari Mehr S. (2008). The impact of school organizational culture on school organizational improvement from the perspective of teachers in district one of Shiraz. Master Thesis, Islamic Azad University of Marvdasht.
Aunga D A, Masare O. (2017). Effect of leadership styles on teacher’s performance in primary schools of Arusha district Tanzania. International Journal of Educational Policy Research and Review, 4(4): 42-52.
Bensaci C, Zennir Y, Pomorski D, et al. (2020). STPA and bowtie risk analysis study for centralized and hierarchical control architectures comparison. Alexandria Engineering Journal, 59(5): 3799-3816.
Claver E, Llopis J, Gascó JL, Molina H, Conca FJ. (1999). Public administration: from bureaucratic culture to citizen‐oriented culture. International Journal of Public Sector Management. 12(5): 455-464.
Dezhboard S, Hosseingholizadeh R, Ahanchian MR. (2020). Exploring the key features of governmentality in schools. Journal of School Administration. 8 (3): 303-335.
Ebrahimi R. (2012). The role of academic culture on knowledge creation from the perspective of higher education experts. Master Thesis, Al-Zahra University.
Fallahi V. (2016). The relationship between school organizational culture and motivation of students' academic achievement, self-regulation, and academic alienation. Master Thesis, Mohaghegh Ardabili University.
Fazel R, Mahram B, Hosseingholizadeh R, Noghani Dokhtbahmani M. (2021). participation in education documents: comprehensiveness and coherence. Quarterly Journal of Management and Planning in Educational Systems. Available Online from 09 January 2021.
Gholamhosempooranvari S, Malekiavarseen S. (2017). Relationship between participation of teachers in dicision-making and performance of managers. Research in Curriculum Planning, 1(17): 199-211.
Gruenert S, Whitaker T. (2015). School culture rewired: How to define, assess, and transform it. ASCD.
Guba E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. Handbook of qualitative research, 2: 163-194.
Hargreaves DH. (1995). School culture, school effectiveness, and school improvement. School effectiveness and school improvement, 6(1): 23-46.
Hongboontri C, Keawkhong N. (2014). School culture: teachers' beliefs, behaviors, and instructional practices. Australian Journal of Teacher Education, 39 (5): 5.
Hoy WK, Miskel CG. (2013). Educational administration: theory, research, and practice, 9th edition. New York: McGraw-Hill.
Izadifar A, Safaei Movahhed S, Shali E. (2018).  The hidden curriculum and violent behaviors: what our female students learn in schools. Qualitative Research in Curriculum. 3 (6): 127-150.
Kalkan F. (2016). Relationship between professional learning community, bureaucratic structure and organizational trust in primary education schools. Educational Sciences: Theory & Practice, 16 (5): 1619-1634.
Khosravizadeh E, Samiei F. (2017). Relationship between organizational climate and participation of physical education teachers in Arak school’s decision Makings. Scientific Journal of Organizational Behavior Management in Sport Studies, 4(2): 101-112.
Kilicoglu D. (2018). understanding democratic and distributed leadership: how democratic leadership of school principals related to distributed leadership in Schools? Educational Policy Analysis and Strategic Research, 13(3): 6-23.
Kuo T, Tsai GY. (2019). The effects of employee perceived organizational culture on performance: the moderating effects of management maturity. Total Quality Management & Business Excellence, 30 (3-4): 267-283.
Marzooghi R, Mohammadi M, Aliasgari M, Rezaie M. (2018). Teachers participation framework in the curriculum planning system of the Islamic Republic of Iran: a qualitative Study. New educational approaches, 13 (1): 25-44.
Miljković J, Grujić J. (2019). Education as a value in school culture. Studies in Teaching and Education, 68(1): 21-34.
Ministry of Education Iran (2018) Available at: http://www.medu.ir/fa/
Mirarab Razi, R. (2015). Explaining the reasons for failure of educational reform and resistance by teachers. Journal of Curriculum Studies, 10(38): 159–178.
MohammadPoor A. (2010). Quality assessment in qualitative research: principles and strategies for validation and generalizability. Social Sciences. 17 (48): 73-107.
Morey DS. (2020). Centralized command and coalition victory. Conflict Management and Peace Science, 37 (6): 716-734.
Nazem Nejad Z.(2012).Comparison of school culture and management style of public and non-governmental high schools in Damghan.Master Thesis, Al-Zahra University.
Ngang TK. (2011). The effect of transformational leadership on school culture in male primary schools in the Maldives. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30: 2575-2580.
Ozgenel M. (2020). The role of charismatic leader in school culture. Eurasian Journal of Educational Research, 86: 85-114.
Parlar H, Cansoy R. (2017). The effect of bureaucratic school structure on teacher leadership culture: A mixed study. Educational Sciences: Theory & Practice, 17(6): 2175-2201.
Pavlidou CT, Efstathiades A. (2021). Investigation of the components of the organizational culture of secondary public schools. International Journal of Educational Policy Research and Review. 8 (1):8-22.
Pekgün P, Griffin PM, Keskinocak P. (2017). centralized versus decentralized competition for price and lead‐time sensitive demand. Decision Sciences, 48 (6): 1198-1227.
Qumshi S, Yousefi M. (2019). Educational ethnography, a case study of the Noor School in Kenya. Journal of Socio-cultural knowledge. 3 (39): 112-99.
Ramazani U, Rahimniya F, Mortazavi S, Malekzadeh G. (2015). Ethnography: A strategy for understanding organizational culture. Management Researches, 8(29): 5-25.
Safaei Movahed S, Bahadori B. (2018). The Effect of school culture and family’s cultural capital on students’ academic performance. Management and Planning In Educational Systems, 11, No. 2 (21): 158-127.
Safari A, Abdolahi B, Sabouri F. (2019). The impact of collaboration between school teachers on process quality improvement of teaching and learning. Journal of School Administration.  7(3): 179-193.
Schein EH. (2010). Organizational culture and leadership (Vol. 2). John Wiley & Sons.
Schein, E. H. (2004). Organizational culture and leadership. Third edition.
Seidel MDL. (2018). Questioning centralized organizations in a time of distributed trust. Journal of Management Inquiry, 27(1): 40-44.
Sergiovanni TJ. (2006). The principalship: A reflective practice perspective. Publication Sales, Allyn and Bacon, Longwood Division, 7 Wells Avenue, Newton, MA 02159 (Order No. H88511; $34.95).
Smart KC. (2016). The effects of leadership style on school culture and teacher effectiveness. Union University
Strauss A, Corbin JM. (1997). Grounded theory in practice. Sage.
Sudha KS, & Shahnawaz MG. (2020). Narcissism personality trait and performance: task-oriented leadership and authoritarian styles as mediators. Leadership & Organization Development Journal. 41(2): 280-293.
Taslimi M, Farasatkhah M, Hassanmorade N. (2020). Typology of the organizational culture of schools. Journal of New Approaches in Educational Administration, 11(45): 167-186.
Tsang K.  (2009).  Three approaches to understanding and investigating the concept of school culture and school culture phenomena: Implications to school improvement and school effectiveness.  Hong Kong Teachers’ Centre Journal, 8: 86 –105.
Wang MT, Holcombe R. (2010). Adolescents’ perceptions of the school environment, engagement, and academic achievement in middle school. American educational research journal, 47(3): 633-662.
Wu TY, Liu YF, Hua CY, et al. (2020). Too unsafe to voice? Authoritarian leadership and employee voice in Chinese organizations. Asia Pacific Journal of Human Resources, 58(4): 527-554.
Yeigh T, Lynch D, Turner D, et al. (2018). School leadership and school improvement: an examination of school readiness factors. School Leadership & Management, 1-23.‏
Yousefi A, Zahed Babalan A, Moeini Kia M. (2020). The relationship between school culture and school effectiveness with the moderating role of school size: A case study of Ardabil province junior high schools. Organizational Culture Management, 18 (4): 10-29.
Zahedbablan A, Kolaei Gh, Moeini Kia M, Rezaei Sharif A. (2019). Modeling the role of school principals’ instructional leadership in teacher job engagement through school culture. A New Approaches in Educational Administration, 10 (3): 23-1.
Zhang Y, Gao P, Zhang J, Lu L. (2020). Effect of authoritarian leadership on user resistance to change: evidence from IS project implementation in China. Industrial Management & Data Systems. 120 (10):1813-1834.
Zhu C, Devos G, Tondeur J. (2014). Examining school culture in Flemish and Chinese primary schools. Educational Management Administration & Leadership, 42(4): 557-575.