دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانش آموخته رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی، واحد بندر انزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر انزلی، ایران.

2 استادیار مدیریت آموزش عالی، واحد بندر انزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر انزلی، ایران.

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف مقایسه عملکرد تحصیلی و سلامت روان دانش‌آموزان دختر تیزهوش و عادی انجام شد.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا علی- مقایسه‌ای بود. جامعه پژوهش دانش‌آموزان دختر تیزهوش و عادی شهرستان تالش در سال تحصیلی 98-1397 بودند. جامعه دانش‌آموزان دختر تیزهوش 104 نفر بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 82 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه انتخاب و بر همین اساس 82 نفر از دانش‌آموزان دختر عادی که با آنها همتا شده بودند نیز برای مقایسه به روش نمونه‌گیری هدفمند به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه عملکرد تحصیلی (Pham & Taylor, 1999) و چک‌لیست تجدیدنظرشده نشانه‌های اختلال‌های روانی (Drogatis, Lipman & Covi, 1973) بودند. داده‌ها با روش آزمون تی وابسته در نرم‌افزار SPSS-20 تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که دانش‌آموزان دختر تیزهوش و عادی از نظر عملکرد تحصیلی و هر پنج مولفه آن شامل خودکارآمدی، تاثیرات هیجانی، برنامه‌ریزی، فقدان کنترل پیامد و انگیزش تفاوت معناداری داشتند (05/0P<). به عبارت دیگر، دانش‌آموزان دختر تیزهوش از نظر عملکرد تحصیلی و مولفه‌های آن وضعیت بهتری داشتند. دیگر یافته‌ها نشان داد که دانش‌آموزان دختر تیزهوش و عادی فقط از نظر دو مولفه سلامت روان شامل شکایات جسمانی و وسواسی- اجباری تفاوت معناداری داشتند (05/0P<)، اما از نظر کل سلامت روان و سایر مولفه‌های آن شامل حساسیت بین‌فردی، افسردگی،‌ اضطراب، پرخاشگری، هراس، افکار پارانوییدی و روان‌پریشی تفاوت معناداری نداشتند (05/0P>). به عبارت دیگر، دانش‌آموزان دختر تیزهوش فقط از نظر دو مولفه شکایات جسمانی و وسواسی- اجباری وضعیت بدتری داشتند، اما نظر کل سلامت روان و سایر مولفه‌ها تفاوت معناداری نداشتند.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر، برنامه‌ریزی برای بهبود عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر عادی و کاهش شکایات جسمانی و وسواسی- اجباری دانش‌آموزان دختر تیزهوش ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison the Academic Performance and Mental Health of Gifted and Normal Female Students

نویسندگان [English]

  • Erfan Atarod 1
  • Badri Abasi 2

1 Graduated in Human Resources Education and Improvement, Bandar Anzali Branch, Islamic Azad University, Bandar Anzali, Iran.

2 Assistant Professor of Higher Education Management, Bandar Anzali Branch, Islamic Azad University, Bandar Anzali, Iran.

چکیده [English]

Purpose: This research was conducted with the aim of comparison the academic performance and mental health of gifted and normal female students.
Methodology: This research in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was causal-comparative. The research population was gifted and normal female students of Talesh township in the academic years of 2018-19. The population of gifted female students was 104 people, which according to Krejcie and Morgan table number of 82 people were selected as a sample by simple random sampling method and accordingly, 82 normal female students who were matched with them were selected as a sample by purposive sampling method. The research tools were included the academic performance questionnaire (Pham & Taylor, 1999) and symptom checklist revised of mental disorders (Drogatis, Lipman & Covi, 1973). Data were analyzed by dependent t-test in SPSS-20 software.
Findings: The findings showed that gifted and normal female students were significantly different in terms of academic performance and all five components including self-efficacy, emotional effects, planning, lack of outcome control and motivation (P<0.05). In the other words, gifted female students were better off in terms of academic performance and its components. Other findings showed that gifted and normal female students were significantly different only in terms of two components of mental health including somatization and obsessive-compulsive (P<0.05), but in terms of overall mental health and other components including interpersonal sensitivity, depression, anxiety, aggression, phobia, paranoid ideation and psychoticism were not significantly different (P>0.05). In the other words, gifted female students were worse off only in terms of the two components of somatization and obsessive-compulsive, but there was no significant difference in terms of overall mental health and other components.
Conclusion: According to the results of the present study, planning is necessary to improve the academic performance of normal female students and reduce somatization and obsessive-compulsive of gifted female students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic performance
  • Mental health
  • Students
  • Gifted
Afrooz G, Arjmandnia A, Taghizadeh H, Ghasemzadeh S, Asadi R. (2014). The comparison of self-efficacy beliefs and mental health between gifted and normal students. Middle Eastern Journal of Disability Studies, 3(3): 27-38.
Amiri F, Viskarami HA, Sepahvandi MA. (2019). Effectiveness of mindfulness therapy on anxiety and emotion regulation of first grade high school gifted students. Empowering Exceptional Children, 10(2): 137-148.
Anisi J, Eskandari M, Bahmanabadi S, Noohi S, Tavalayi A. (2014). Standardization of symptom checklist 90 revised (SCL-90 -R) of a military unit. Journal of Military Psychology, 5(17): 57-67.
Arefi M. (2008). Comparison of the self-regulation between students in regular and gifted schools and the role of self-regulation dimensions to predict academic performance. Research in Curriculum Planning, 17: 75-98.
Askari MR, Makvandi B, Neisi A. (2020). The prediction of academic performance based on academic engagement, academic self-efficacy, achievement goals and perception of school atmosphere in gifted students. Psychology of Exceptional Individuals, 9(36): 127-149.
Barbier K, Donche V, Verschueren K. (2019). Academic (under)achievement of intellectually gifted students in the transition between primary and secondary education: An individual learner perspective. Frontiers in Psychology, 10(2533): 1-12.
Bergold S, Wirthwein L, Steinmayr R. (2020). Similarities and differences between intellectually gifted and average-ability students in school performance, motivation, and subjective well-being. Gifted Child Quarterly, 64(4): 285-303.
Bhandarkar AM, Pandey AK, Nayak R, Pujary K, Kumar A. (2021). Impact of social media on the academic performance of undergraduate medical students. Medical Journal of Armed Force India, 77(1): 37-41.
Cid-Sillero S, Pascual-Sagastizabal E, Martinez-de-Morentin JI. (2020). Influence of self-esteem and attention on the academic performance of ESO and FPB students. Revista de Psicodidactica (English ed.), 25(1): 59-67.
Cooper K, Hards E, Moltrecht B, Reynolds S, Shum A, McElroy E, Loades M. (2021). Loneliness, social relationships, and mental health in adolescents during the COVID-19 pandemic. Journal of Affective Disorders, 289: 98-104.
Derogatis LR, Lipman RS, Covi L. (1973). SCL-90: An outpatient psychiatric rating scale-preliminary report. Psychopharmacology Bulletin, 9(1): 13-28.
Eren F, Cete AO, Avcil S, Baykara B. (2018). Emotional and behavioral characteristics of gifted children and their families. Archives of Neuropsychiatry, 55(2): 105-112.
Guo L, Wang W, Wang T, et al. (2019). Association of emotional and behavioral problems with single and multiple suicide attempts among Chinese adolescents: Modulated by academic performance. Journal of Affective Disorders, 258: 25-32.
Haghshenas H, Chamani R, Firoozabadi A. (2006). Personality and mental health differences of gifted high schools students compared to ordinary high schools students. Journal of Fundamentals of Mental Health, 8(29-30): 57-66.
Koo K, Nyunt G. (2020). Culturally sensitive assessment of mental health for international students. New Directions for Student Services, 169: 43-52.
Kotera Y, Conway E, Van Gordon W. (2019). Mental health of UK University business students: Relationship with shame, motivation and self-compassion. Journal of Education for Business, 94(1): 11-20.
Lopez-Agudo LA, Gonzalez-Betancor SM, Marcenaro-Gutierrez OD. (2021). Language at home and academic performance: The case of Spain. Economic Analysis and Policy, 69: 16-33.
Mahmoodi Z, Kadivar P. (2019). The school climate and emotional intelligence in gifted and non-gifted students : A multilevel analysis. Quarterly Journal of Innovation and Creativity in Human Sciences, 8(4): 219-256.
Minor JS, Duchac NE. (2020). The experiences of elementary school counselors working with gifted students: Utilizing the ASCA national model. Georgia School Counselors Association Journal, 27: 69-81.
Mohammadi Gorgani A, Dortaj F, Kiamanesh A. (2019). The effectiveness of social-emotional skills with YCDI on behavioral disorders and academic performance of female high school students of district 1 Tehran city. Journal of Instruction and Evaluation, 12(45): 133-150.
Narimani M, Eyni M, Dehghan H, Gholamzad H, Safarinia M. (2013). A comparison of the big five personality traits and self-efficacy of gifted and normal students. Journal of School Psychology, 2(3): 180-188.
Narimani M, Gholamzade H, Dehghan HR. (2015). Comparative study habits, self-efficacy and procrastination among gifted students and normal. Journal of Educational Psychology Studies, 11(20): 175-196.
Ozdemir DA, Isiksal Bostan M. (2021). Mathematically gifted students' differentiated needs: What kind of support do they need? International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 52(1): 65-83.
Pham LB, Taylor SE. (1999). From thought to action: effects of process- versus outcome-based mental simulations on performance. Personality and Social Psychology Bulletin, 25(2): 250-260.
Rajabi F, Shiralipor A. (2015). A review and comparison of the relationship between personality characteristics and mental health among female students in regular and gifted schools in Abadeh. Knowledge & Research in Applied Psychology, 17(1): 107-115.
Sierra DV, Valdes A, Amezaga TRW, Rodriguez ACR, Guzman RZ, Agraz JPN. (2015). Differences in achievement motivation and academic and social self-concept in gifted students of higher education. Journal of Curriculum and Teaching, 4(1): 83-90.
Smith CK, Wood SM. (2020). Supporting the career development of gifted students: New role and function for school psychologists. Psychology in the Schools, 57(10): 1558-1568.
Thuma T, Lawandy M, Lotfalla A, Terrell M, Lomiguen C. (2020). Mental health matters: Mental health and overall well-being among first and second year medical students. Health Professions Education, 6(4): 516-521.
Wang Q, Zhang J, Wang R, Wang C, Wang Y, Chen X, et al. (2021). Sleep quality as a mediator of the association between coping styles and mental health: a population-based ten-year comparative study in a Chinese population. Journal of Affective Disorders, 283: 147-155.
Watson D, Mowling CM. (2020). Young minds and young bodies: Supportive teaching strategies for children with mental health concerns. Strategies: A Journal for Physical and Sport Educators, 33(5): 3-11.
Yassin A, Al-Mistarehi AH, Yonis OB, Aleshawi AJ, Momany SM, Khassawneh BY. (2020). Prevalence of sleep disorders among medical students and their association with poor academic performance: A cross-sectional study. Annals of Medicine and Surgery, 58: 124-129.