دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار. ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد گرمسار،دانشگاه آزاد اسلامی ، گرمسار، ایران

10.22034/ijes.2021.700015

چکیده

هدف: پیوند مدرسه و جامعه می‌تواند نقش مهمی در آماده‌سازی دانش‌آموزان برای زندگی در جامعه داشته باشد. بنابراین، هدف این مطالعه شناسایی ابعاد و مولفه‌های الگوی پیوند مدرسه و جامعه بر اساس نظریه داده‌ بنیاد بود.
روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، کیفی بود. جامعه پژوهش اساتید و خبرگان، سیاست‌گذاران وزارت آموزش‌وپرورش، مدیران ادارات کل آموزش‌وپرورش و مدیران مدارس در سال تحصیلی 1401-1400 بودند. حجم نمونه بر اساس اصل اشباع نظری 18 نفر تعیین که این تعداد با روش‌های نمونه‌گیری هدفمند و گلوله‌برفی انتخاب شدند. داده‌ها با فرم اطلاعات جمعیت‌شناختی و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته گردآوری که روایی مصاحبه‌ها با روش‌های مثلث‌سازی و بررسی همکار تایید و پایایی آن با ضریب کاپای کوهن 79/0 محاسبه شد. داده‌ها با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی بر مبنای نظریه داده‌بنیاد در نرم‌افزار MAXQDA نسخه 2021 تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که برای الگوی پیوند مدرسه و جامعه 42 زیرمقوله در 15 مقوله اصلی شناسایی شد؛ به‌طوری که در پدیده محوری یک مقوله اصلی پیوند مدرسه و جامعه در ایران، در شرایط علّی دو مقوله اصلی عوامل ساختاری و عوامل محتوایی، در شرایط زمینه‌ای چهار مقوله اصلی تمرکز ساختاری غالب، فرهنگ سازمانی حاکم، تغییرات شتاب‌زده و نابهنگام مدیریتی و عوامل فکری و نگرشی، در شرایط مداخله‌گر سه مقوله اصلی نقش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، نقش شوراها در نظام تعلیم‌وتربیت و نقش خانواده، در راهبردها سه مقوله اصلی سیاست‌گذاری در حوزه جلب مشارکت مدنی، حکمرانی مناسب نظام آموزشی و مهندسی مجدد و پالایش ساختار نظام آموزشی و در پیامدهای دو مقوله اصلی پیامدهای فردی و پیامدهای اجتماعی وجود داشت. با توجه به ابعاد و مولفه‌های شناسایی‌شده برای الگوی پیوند مدرسه و جامعه، الگوی بر اساس نظریه داده‌بنیاد آن ترسیم شد.
نتیجه‌گیری: ابعاد و مولفه‌های شناسایی‌شده در این پژوهش برای الگوی پیوند مدرسه و جامعه برای مسئولان، مدیران و برنامه‌ریزان وزارت آموزش‌وپرورش تلویحات کاربردی بسیاری دارد. آنان برای تقویت و ارتقای پیوند مدرسه و جامعه می‌توانند زمینه را برای بروز و تحقق ابعاد و مولفه‌های شناسایی‌شده در این پژوهش فراهم آورند.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the Dimensions and Components of the School and Society Link Pattern based on the Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Parvin Shayesteh nia 1
  • Hamid Shafizadeh 2
  • Nader Soleimani 3

1 PhD student, Educational Management, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar. Iran.

2 Associate Professor, Department of Educational Management, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran

3 Associate Professor, Department of Educational Management, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran

چکیده [English]

Purpose: The link of school and society can play an important role in preparing students for life in society. Therefore, the aim of this study was identifying the dimensions and components of the school and society link pattern based on the grounded theory.
Methodology: This study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was qualitative. The research population was professors and experts, policy makers of the Ministry of Education, managers of the General Departments of Education and schools managers in the 2021-2022 academic year. The sample size based on the principle of theoretical saturation was determined 18 people, who this number were selected by purposeful and snowball sampling methods. The data were collected with a demographic information form and a semi-structured interview, which the validity of the interviews was confirmed by triangulation and peer review methods and its reliability was calculated with a Cohen's Kappa coefficient 0.79. The data were analyzed by open, axial and selective coding method based on the grounded theory in MAXQDA software version 2021.
Findings: The findings showed that for the school and society link pattern were identified 42 subcategories in 15 main categories; So that in the central phenomenon there were one main category of school and society link in Iran, in the causal conditions there were two main categories of structural factors and content factors, in contextual conditions there were four main categories of dominant structural focus, dominant organizational culture, accelerated and untimely managerial changes and intellectual and attitudinal factors, in the intervening conditions there were three main categories of role of virtual space and social networks, role of councils in the education system and role of the family, in the strategies there were three main categories of policy making in the field of attracting civil participation, appropriate governance of the educational system and re-engineering and refining the structure of the educational system and in the consequences there were two main categories of individual consequences and social consequences. According to the identified dimensions and components for the school and society link pattern, a pattern based on the grounded theory was drawn.
Conclusion: The identified dimensions and components in this research for the school and society link pattern have many practical implications for the officials, managers and planners of the Ministry of Education. They in order to increase and improve the link school and society can provide the basis for the emergence and realization of the identified dimensions and components in this research.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • School and society link
  • grounded theory
  • structural factors
  • content factors
  • Education
Chen Y, Feng S. (2019). The education of migrant children in China's urban public elementary schools: Evidence from Shanghai. China Economic Review. 54: 390-402.
Damayanti MR, Sudira PG, Nopriani NLP. (2020). Effectiveness of a school-based peer-led education program on high school students’ health behavior in a boarding school in Bali, Indonesia. Enfermeria Clinica. 30(7): 90-95.
Fan W, Liang Y. (2020). The impact of school autonomy and education marketization in the United Kingdom. Journal of Policy Modeling. 42(5): 1038-1048.
Ghazi Tabatabaie M, Hejazi E, Rezaie Sharif A. (2010). School bonding among children in elementary schools; a test of control theory. Iranian Journal of Social Problems. 1(2): 113-137. [Persian]
Griffin D, Steen S. (2010). School-family-community partnerships: Applying Epstein's theory of the six types of involvement to school counselor practice. Professional School Counseling . 13(4): 218-226.
Horoz N, Buil JM, Koot S, et al. (2022). Children's behavioral and emotional problems and peer relationships across elementary school: Associations with individual- and school-level parental education. Journal of School Psychology. 93: 119-137.
Khodarahmi M, Malaki H. (2016). The interactive relationship between society and school in the high school curriculum. Journal of Curriculum Studies. 10(39): 155-182. [Persian]
Kuusimaki AM, Uusitalo-Malmivaara L, Tirri K. (2019). Parents’ and teachers’ views on digital communication in Finland. Education Research International. 2019(8236786): 1-7.
Leith GC. (2016). Overlapping spheres’: factors related to children’s home learning and school experience. Doctoral thesis (PhD), University of Sussex.
Marzoghi R, Jahani J, Torkzadeh J, Amiri Tayebi M. (2018). Developing an interactive model of school, family and mosque's roles on realization of educational goals with regard to Islamic education. Basij Strategic Studies Quarterly. 21(79): 81-114. [Persian]
Mohammadi Pouya S, Adib Y, Zarei A. (2020). Appropriate strategies for increasing the linkage between home, school and community; Utilization of global experiences. Journal of School Administration. 8(3): 336-370. [Persian]
Myende PE. (2019). Creating functional and sustainable school–community partnerships: Lessons from three South African cases. Educational Management Administration & Leadership. 47(6): 1-19.
Pericas C, Clotas C, Espelt A, et al. (2022). Effectiveness of school-based emotional education program: a cluster-randomized controlled trial. Public Health. 210: 142-148.
Poodineh M, Hosseingholizadeh R, Mahram B. (2018). Social responsibility of school: A case study of two girls' middle schools in Mashhad city. Journal of New Educational Approaches. 13(2): 95-120. [Persian]
Ralejoe MC. (2021). Exploring parental involvement in education in selected inclusive secondary schools in Maseru District, Lesotho. International Educational Research. 4(1): 1-17.
Rezaii Sharif A, Gazi Tabatabaei M, Hejazi E, Ejei J. (2012). Investigation of the viewpoint of students about school bonding: A qualitative study. Journal of Psychology. 16(1): 16-35. [Persian]
Shahri A, Shirbagi N, Bolandhematan K. (2019). An analysis of families and community’s involvement in the schools’ educational and administrative processes using “overlapping spheres of influence” model. Managing Education in Organizations. 7(2): 167-210.
Sullivan AL, Sadeh S, Houri AK. (2019). Are school psychologists’ special education eligibility decisions reliable and unbiased?: A multi-study experimental investigation. Journal of School Psychology. 77: 90-109.