دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

10.22034/ijes.2022.701309

چکیده

هدف: این مقاله با هدف بررسی عوامل مؤثر و پیامدهای مدیریت ناب با نظام آموزش عالی کشور انجام شده است.
روش شناسی: روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات جزء پژوهش‌های آمیخته (کمی و کیفی) است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان آموزش‌ عالی بود. برای تعیین نمونه‌های این پژوهش و تعیین این گروه از خبرگان از روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند به تعداد 20 نفر استفاده شد. گروه دوم از جامعۀ آماری این پژوهش، شامل تمام مدیران و معاونین واحدهای دانشگاه آزاد در تهران که مشغول به کار می‌باشند به تعداد 1200 نفر بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای و فرمول کوکران، 291 نفر به‌عنوان آزمودنی انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها، در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمّی، پرسشنامه محقق‌ساخته بر مبنای مقیاس 5 گزینه‌ای بود. روایی پرسشنامه از نظر صوری و محتوایی از طریق چند نفر از خبرگان، روایی ﻫﻤﮕﺮا از طریق محاسبه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وارﯾﺎﻧﺲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آلفای کرونباخ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وارﯾﺎﻧﺲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه (AVE)، ماتریس جذر AVE، کولموگروف‌اسمیرنف و تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار Lisrel استفاده شد.
یافته ها: نتایج حاصل از یافته های پژوهش با بررسی سوالات پژوهش مبنی بر تعیین ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های محوری، تاثیرگذار، اثرپذیر موجود مدل انطباق مدیریت ناب با آموزش عالی کشور، نشان دادند که از میان 58 شاخص (گویه) موجود، 9 مولفه‌ی اصلی قابل شناسایی بودند.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج عوامل سازمانی به عنوان شرایط علی در نظر گرفته شد که مولفه‌های تاثیرگذار شامل مدیریت دانش، رهبری ناب و جو سازمانی آکادمیک، مولفه‌های پیامدی، شامل عملکرد نوآورانه‌، مزیت رقابتی پایدار و کیفیت آموزشی می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effective Factors and Consequences of Adaption Lean Management with the Higher Education System of the Country

نویسندگان [English]

  • Nasrin Boroughani 1
  • Zolfaghar Rashidi 2
  • Mohammad Naghi Imani 2

1 PhD student, Department of Educational Management, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran

2 Assistant Professor, Department of Educational Management, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran

چکیده [English]

Purpose: This article aims to investigate the effective factors and consequences of lean management in the country's higher education system.
Methodology: The research method is fundamental-applied in terms of its purpose, and in terms of the method of collecting information, it is a part of mixed research (quantitative and qualitative). The statistical population in the qualitative section included higher education experts. To determine the samples of this research and to determine this group of experts, a non-random sampling method was used with the number of 20 people. The second group of the statistical population of this research included all the managers and assistants of Azad University units in Tehran who are working in the number of 1190 people, using stratified random sampling method and Cochran's formula, 291 people were selected as subjects. The data collection tool was interview in the qualitative part and researcher-made questionnaire based on a 5-option scale in the quantitative part. Validity of the questionnaire in terms of form and content through several experts, convergent validity was extracted by calculating the average variance. Cronbach's alpha, average variance extracted (AVE), root matrix AVE, Kolmogorov-Smirnov and confirmatory factor analysis using Lisrel software were used for data analysis.
Findings: The results of the research findings, by examining the research questions on determining the dimensions, components and key, effective, effective indicators of the lean management adaptation model with the country's higher education, showed that among the 58 existing indicators (items), 9 main components could be identified.
Conclusion: Considering the results of organizational factors as causal conditions, it was considered that the effective components include knowledge management, pure leadership and academic organizational atmosphere, the consequential components include innovative performance, sustainable competitive advantage and educational quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lean Management
  • Knowledge Management
  • Lean Leadership
Abdi, Hamid, Mirshah Jafari, Seyed Ibrahim, Nili, Mohammad Reza and Rajaipour, Reza. (2016). Explanation of the future curriculum in order to realize the visions and missions of Iran's higher education in the horizon of 1404. Higher Education Curriculum Studies, 8(16), 88-59
Abili, Khodiar, Haj Khazemeh, Mojtabi and Pourkarimi, Javad. (2019). Identifying the components of lean management in universities and higher education institutions (a meta-composite study). Management in Islamic University, 9(2), 256-241
Agyabeng-Mensah, Y., Ahenkorah, E., Afum, E., & Owusu, D. (2020). The influence of lean management and environmental practices on relative competitive quality advantage and performance. Journal of Manufacturing Technology Management.
Ahmedabadi, Arzoo, Karmi, Morteza and Ahanchian, Mohammadreza. (2015). The role of professional development of faculty members in higher education institutions. The first conference of new approaches in business management
Chavoshi, A., & Hamidi, H. (2019). Social, individual, technological and pedagogical factors influencing mobile learning acceptance in higher education: A case from Iran. Telematics and Informatics, 38, 133-165.
Cudney, E. A., Venuthurumilli, S. S. J., Materla, T., & Antony, J. (2020). Systematic review of Lean and Six Sigma approaches in higher education. Total Quality Management & Business Excellence, 31(3-4), 231-244.
Farahini Farhani, Mohsen. (2018). Postphenomenology in teaching and learning with emphasis on the concepts of multiplicity and transparency. 26(1), 1-14
Farstakhah, Maqsood. (2016). Universities in the postmodern era, a reflection on the horizon of changes. Future University Conference
Helmold, M. (2020). Lean Management and Kaizen. Springer International Publishing.
Hemti, Reza. (2012). Massification of higher education and academic life in Iran: reflection on the life experiences of academics. Management in Azad University, 2(1), 156-128
Jahanian, Ramadan and Mostafapour, Maryam. (2019). Basics of lean thinking in higher education and providing solutions to improve its management in Iran's higher education. Strategic Studies of Humanities and Islamic Sciences, 28, 57-79
Jahanian, Ramadan and Qoli Mesgarha, Samaneh. (2016). Lean management and its application in educational organizations https://civilica.com/doc/721972
Krdžalić, A., Brgulja, A., & Durakovic, B. (2020). Implementation of Lean Practices in a Higher Education Institution’s Student Affairs Office: A Case Study from a Bosnian University. International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology, 10(2), 567-577.
Quydel, Azam (2014). Lean management and its application in the world of education. Inclusive Management Quarterly, 1(1), 25-32
Rafi, S. B. M., Fansuri, M., Wahab, A. A., Mokhtar, S. B. A., Hamdan, N. B., Razali, K. B., ... & Luji, N. B. M. (2020). LEAN PHILOSOPHY: THE LEAN TOOLS ENHANCEMENT IN HIGHER EDUCATION. PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, 17(6), 7712-7731.