دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

2 استادیار،گروه مدیریت دولتی ، دانشکده مدیریت، واحد علی آباد کتول ،دانشگاه آزاد اسلامی ، علی آباد کتول، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

10.22034/ijes.2022.701106

چکیده

هدف: هدف تحقیق حاضر طراحی مدل مسئولیت اجتماعی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود.
روش شناسی: این تحقیق از نظر هدف نظر هدف کاربردی- توسعه ای و در گروه تحقیقات آمیخته قرار می گیرد. جامعه آماری در این تحقیق دو قسمتداشت؛ در قسمت کیفی جامعه آماری مدیران و کارشناسان مسئولیت اجتماعیسازمان تامین اجتماعی بودند. در مرحله کیفی، از 11 نفر از خبرگان دانشگاهیو همچنین 14 نفر از مدیران دولتی مصاحبه به عمل آمد در بخش کمی از شیوهنمونه گیری تصادفی ساده  تعداد 124 نفر از مدیران و متخصصان کانون پرورشفکری کودکان و نوجوانان کشور به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق درقسمت کیفی مصاحبه‌هایی نیمه ساختاریافته با خبرگان استفاده شد. حین انجاممصاحبه، کلیه شرح نظرات مصاحبه شوندگان ضبط و نگهداری شده و نظراتآنان به همراه مشاهدات پژوهشگر و برداشت آن، به متن تبدیل شد. بعد از رسیدنبه نقطه اشباع در نظرات ارائه شده توسط مصاحبه شوندگان، داده های اولیه بهنرم افزار MAXQDA ورژن 10  داده شده و با کمک این نرم افزار، کدهای اولیهایجاد گردید و سپس براساس قاعده کدگذاری ثانویه اقدام گردید.
یافته ها: با تحلیل مصاحبه ها در مرحله اول، 340 کد اولیه بدست آمد و در کدگذاری انتخابی 21 کد محوری استخراج شد. .با توجه به مدل در تحقیقحاضر به نظر می‌رسد مولفه‌های مشارکت و تعامل و شناسایی فرصت ها وامکانات به عنوان عوامل علی بر اساس نظریه داده بنیاد بر شفافیت و عدالتسازمانی، همچنین کیفیت زندگی و کمک به حفظ منابع اثر گذار است و از اینطریق بر رفاه عمومی و امنیت شغلی تاثیر می گذارد. نتایج مدل همچنان نشانمی‌دهد، مولفه‌های رفاه عمومی و امنیت شغلی سبب مسئولیت پذیری اجتماعیمی گردد.بر اساس شاخص‌های به دست آمده در این پژوهش و با توجه به وزن بهدست آمده در مراحل کدگذاری، شاخص‌های توجه به نیازهای کارکنان و جامعه،ارتقا بهزیستی، رعایت مسایل اخلاقی، آموزش های حرفه ای در جهت رفاه، حفظحقوق و منافع، حفظ محیط زیست، برابری در دسترسی به آموزش شغلی، مبارزهبا تبعیض های جنسیتی و قومیتی، ایجاد عدالت کاری بر اساس قوانین موجود،احقاق حقوق و مزایای مناسب برای کارکنان، مشورت و همکاری در بین اعضاخانواده، روابط اجتماعی مطلوب، شکاف موجود، ارتقا روابط بین کارفرما وکارکنان، توانستند بیشترین وزن رابه خود اختصاصدهند
بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، مفاهیم جذب نیرویانسانی، عدالت سازمانی و پیامدهای اجتماعی مسئولیت اجتماعی کارفرما دارای بیشترین میزان فراوانی بوده و مقدار ضریب تعیین کد محوری قانون مداری از سایر کدهای محوری بیشتر می باشند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing the Social Responsibility Model of the Intellectual Development Center for Children and Teenagers

نویسندگان [English]

  • Zeynab Elahinezhad 1
  • samereh shojaei 2
  • Mahmood reza cheraghali 3
  • Mahmood reza mostaghimi 3

1 Ph.D. Student in Public Management of Faculty of Management, Ali Abad Catool Branch, Islamic azad university Ali Abad Catool, Iran.

2 Assistant Professor Government. Management Group. Faculty of Management.Aliabad Katoul Unit. Islamic Azad university.Aliabad Katul.iran

3 Assistant of Public Management of Faculty of Management, Ali Abad Catool Branch, Islamic azad university Ali Abad Catool, Iran

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research was to design a social responsibility model for the center of intellectual education for children and adolescents.
Methodology: In terms of the purpose of this research, it is applied-developmental and is placed in the group of mixed research. The statistical population in this research had two parts; in the qualitative part of the statistical population, there were managers and social responsibility experts of the Social Security Organization. In the qualitative phase, interviews were conducted with 11 academic experts and 14 government managers. In a small part of the simple random sampling method, 124 managers and specialists of the intellectual development center for children and adolescents of the country were selected as samples. In this research, semi-structured interviews with experts were used in the qualitative part. During the interview, all the comments of the interviewees were recorded and stored, and their comments were converted into text along with the researcher's observations and impressions. After reaching the saturation point in the comments provided by the interviewees, the primary data was given to MAXQDA version 10 software and with the help of this software; primary codes were created and then based on the secondary coding rule.
Findings: By analyzing the interviews in the first stage, 340 primary codes were obtained and 21 central codes were extracted in selective coding. According to the model in the current research, it seems that the components of participation and interaction and identification of opportunities and possibilities as causal factors based on the data theory of the foundation on transparency and organizational justice, as well as the quality of life and helping to preserve resources are effective and from this The way affects public welfare and job security. The results of the model still show that the components of public welfare and job security cause social responsibility. Based on the indicators obtained in this research and according to the weight obtained in the coding stages, the indicators of attention to the needs of employees and society, promoting well-being Compliance with ethical issues, professional training for welfare, protection of rights and benefits, protection of the environment, equal access to job training, fight against gender and ethnic discrimination, creation of labor justice based on existing laws, rightful rights and benefits For employees, consultation and cooperation among family members, favorable social relations, existing gap, improvement of relations between employer and employees, were able to assign the most weight to themselves.
Conclusion: Based on the findings of the research, the concepts of recruitment of human resources, organizational justice and the social consequences of the social responsibility of the employer have the highest frequency and the value of the determining factor of the core code of legality is higher than other core codes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employer's Social Responsibility
  • Applicant Entry
  • Organizational Justice
  • Recruitment of Human Resources
Myunghee Mindy Jeon A, Seonjeong Lee (Ally) B, Miyoung J. (2020). Perceived corporate social responsibility and customers’ behaviors in theridesharing service industry. International Journal of Hospitality Management,84,102341.
Taleghani Gh, Nargesian A, Gudarzi M. (2011). Investigating the effect of social capital on the social responsibility of organizations (case study: West General Tax Administration of Tehran Province). Bimonthly Daneshwar Behavat, No. 18 (1): 229-242.
Pourali M R, Hejami M. (2014). Investigating the relationship between social responsibility disclosure and institutional ownership in companies listed on the Tehran Stock Exchange, Management Accounting and Audit Quarterly, 3(10): 135-150.
Ardalan M R, Ghanbari S, Beheshti Rad R and Navidi P. (2015). The effect of social capital and social responsibility on organizational commitment (case study of employees of Razi University of Kermanshah).Educational Measurement and Evaluation Quarterly, 5(10): 109-132.
Ghalawandi H, Kabiri A and Sultanzadeh V. (2014). The relationship between social responsibility and teamwork among employees of Urmia University. Applied Sociology Quarterly, No. 25 (1): 111-120.
Haghighatian M. (2013). Investigating the effect of organizational socialization on employees' social responsibility (case study of Kermanshah Oil Company). Journal of Applied Sociology, 24(3).
Tang Y, Mack D, Chen G. (2018). The differential effects of CEO narcissism and hubris on corporate social responsibility. Strategic Management Journal, 39(5): 1370-1387.
Safran S P & Safran J S. (2019). "Classroom Context and Teachers Perceptions of Problem Behavior". Journal of Education Psychology.77: 20-28.
Aluchna M. (2010). Corporate social responsibility of the top ten: examples taken from the Warsaw StockExchange. Social responsibility journal; 6 (4): 611-626.
Shakri A, Bhanshi A and Bustani H. (2017). Investigating the relationship between organizational social responsibility and employee loyalty: the mediating role of organizational citizenship behavior (case study: Isfahan University employees). Human Resource Studies Quarterly, 6(24): 108-89.
Sultanzadeh V, Qalavandi H and Seyed Abbaszadeh M. (2015). Simple and combined relationships between organizational socialization and social responsibility (case study of employees of Urmia University), New Approach Quarterly in Educational Management, 6(1).
Naveebrahim A R, Afzalabadi M H, Abdulahi B and Abbasian H. (2017). Designing an employer branding model in non-governmental public organizations. Human resource management research quarterly of Imam Hossein University (AS), ninth year, number 9 (21): 71-95.
Liu Y, Dai W, Liao M & Wei J. (2021). Social Status and Corporate Social Responsibility: Evidence from Chinese Privately Owned Firms. Journal of Business Ethics, 169, 651–672.  
Kashef H, Taqvai Yazdi M and Niazazri K. (2018).Designing an organizational transparency model in order to empower Islamic Azad University administrators.Educational Leadership and Management Quarterly, 12(44): 158-145.
Akbari M, Azar A, Mehdi Haji Mohammadlou A and Al Taha H. (2019). Investigating the effect of corporate social responsibility on organizational citizenship behavior: the mediating role of job involvement, job satisfaction, and employee voice. Scientific Quarterly Journal of Human Resource Studies, 9(34): 1-24.
Ghorbani M J, Faqihi A and Azizi Sh. (2020). The model of social responsibility of oil refining companies, by the method of mixed exploratory research. Organizational Culture Management, 18(55):1-26.
Ramzan M, Amin M & Abbas M. (2021). How does corporate social responsibility affect financial performance, financial stability, and financial inclusion in the banking sector? Evidence from Pakistan. Research in International Business and Finance, 55: 1-9.
Shamsoldini K, Nemati M and Askari M. (2022).Presenting a model to develop corporate social responsibility. Journal of Accounting and Social Interest, 12(44): 81-100.
Rosley C and Eugnio P and Silva T. (2016). Corporate Social Responsibility: A Case Study in Subsidiaries from Brazil and China, Journal of Technology Management and Innovation 10(3