دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد رامسر، دانشگاه آزاد اسلامی، رامسر، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی استقرار سیستم مدیریت دانش در اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران انجام شد.
روش شناسی: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر روش گردآوری داده ها، اکتشافی از نوع کیفی بود. جامعه آماری مقالات داخلی و خارجی در سال های 2000 الی 2019 بودند. روش نمونه گیری با مقالات حائز اولوبت بالاتر در روش شناسی کسپ آغاز و با رسیدن به کفایت تئوریک خاتمه یافت. با جستجوی سیستماتیک در 7 پایگاه داده، 152 مقاله یافت شد که در مراحل ارزیابی در نهایت 14 مقاله  برای تدوین الگو مورد تأئید قرار گرفت. برای بررسی روایی فراترکیب، از ابزار ارزیابی حیاتی (کسپ) و به منظور سنجش پایایی از شاخص کاپای کوهن  که (75/0) به دست آمد، استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از الگوی هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو (2007) انجام شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد که سیستم مدیریت دانش دارای، 50 شاخص و 11 مؤلفه شامل حمایت مدیریت ارشد، فرهنگ سازمانی، مدیریت منابع انسانی، زیرساخت سازمانی، زیرساخت های فن آورانه، توانمندی های فن آورنه، توانمندسازی، فرآیندهای مدیریت دانش، استراتژی و اهداف، محرک های انگیزاننده دانشی و معماری دانش شناسایی شدند و بر اساس آن الگوی استقرار سیستم مدیریت دانش ترسیم شد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به شاخص ها و مؤلفه های شناسایی شده برای استقرار سیستم مدیریت دانش در اداره کل آموزش و پرورش، متخصصان و برنامه ریزان می توانند از طریق بهبود مضامین این پژوهش گام مؤثری در جهت بهبود عملکرد و اثربخشی سازمانی مبتنی بر دانش بردارند.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Pattern of Establishing Knowledge Management in the Education Organization in Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • Abbas Zamani 1
  • Leila Hosseini Tabaghdehi 1 2
  • Hossein Momeni Mahmoui 1

1 Department of Educational Management, Torbat Heydariyeh Branch, Islamic Azad University, Torbat Heydariyeh, Iran

2 Assistant Professor, Department of Educational Management, Ramsar Branch, Islamic Azad University, Ramsar, Iran

چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to provide a model for establishing a knowledge management system in the General Department of Education of Mazandaran Province.
Methodology: The research was applied in terms of purpose and from the point of view of data collection method, it was a qualitative exploration. The statistical population was domestic and foreign articles from 2000 to 2019. The sampling method started with articles with higher priority in Kasp methodology and ended with reaching theoretical adequacy. A systematic search of 7 databases found 152 articles, and in the evaluation process, 14 articles were finally approved for template development. To evaluate the validity of the meta-combination, the vital assessment tool (CASP) was used and to measure the reliability of the Cohen Kappa index (0.75), was used. Data analysis was performed using Sandlowski and Barroso (2007) seven-step model.
Findings: The results showed that the knowledge management system has 50 codes and 11 components including senior management support, organizational culture, human resource management, organizational infrastructure, technological infrastructure, technological capabilities, empowerment, knowledge management processes, strategy Objectives, motivators of knowledge and knowledge architecture were identified and based on that, the pattern of establishing the knowledge management system was drawn.
Conclusion: Considering the identified indicators and components for establishing a knowledge management system in the General Directorate of Education, specialists and planners can take an effective step to improve the performance and effectiveness of knowledge-based organizations by improving the themes of this research. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pattern
  • Establishment
  • Knowledge management system
  • Education organization
Akbari P. (2019). Designing the effective factors modeling strategic knowledge management system at Payam Noor University of the West of Iran by quantitative-quantitative. Knowledge and Information Management, 5(2): 35-46.
Aligholizadeh M, Farhadian A. (2020). Emerging information-communication technologies and knowledge management in research centers, case study: Institute of humanities and cultural studies, Media and Culture, 10(1): 189-214.
Ardalan O, Mohammadi Fateh A, Alvani S M. (2017). Development of knowledge management (ID) infrastructure tools and areas of knowledge, Journal of Development Evolution Management, 30: 13-30.
Chandra S A. (2008). Knowledge Management for Administrative Knowledge and Decision Sciences. College of Business and Technology. Stripes; Hall 435 Western Illinois University, 61455.UAS.
Chang C M, Hsu M H, Yen C H. (2012). Factors affecting knowledge management success: The fit perspective. Journal of Knowledge Management, 16(6): 847-861.
Dehghani M, Yaghoobi N M, Mooghli A R, Vazifeh Z. (2017). Three- Layer pattern for feasibility and establishment of knowledge management by Meta-Synthesis Method integrated approach, Quarterly Journal of Public Organizations Management, 5(2): 93-107.
Flynn A E. (2014). Knowledge Management Process: The Care and Feeding of Knowledge Workers, in 89    the Annual International Supply Management Conference.
Lidner F, Wald A. (2011). Success factors of knowledge management in temporary organizations. International Journal of project management, 29(7): 877-888.
Manian A, Ronaghi M H. (2015). A Comprehensive Framework for E-marketing Implementation by Meta-Synthesis Method, Journal of Business management, 7(4): 901-920.
Mehralian Gh, Nazari J. A, Ghasemzadeh P. (2018).  The effects of knowledge creation process on organizational performance using the BSC approach: the mediating role of intellectual capital, Journal of Knowledge Management, 22(3).
Migdadi M. (2016). Knowledge enablers and outcomes in the small- and- medium sized enterprises, industrial management & Data systems, 109(6): 840-858.
Pour-Ebrahimi A, Mirzandeh M, Toloui Ashlaghi A. (2012). Knowledge Management in Science and Technology Parks, Web Monthly, 13 (144): 84.
Rabiee Mandjin M D, Ramzani Mimi M. (2017). The effect of knowledge management on competitive advantage with emphasis on the mediating role of technology innovation in Tehran’s beautification organization, urban management, 16(3): 48-187.
Ramzani A, Madhoshi M, Fallah Lajimi H R, Razeghi N. (2019). A model of knowledge management implementation at the university of mazandaran, Journal of productivity management, 13(50): 89-117.
Razini R, Ebrahimi K. (2015). Review of statistical process control (SPC) implementation frameworks and provide a hybrid model for Iranian organizations, the second international conference on management tools and techniques in Tehran.
Razini R, Sina M. (2018). Providing a comprehensive classification of key factors affecting the establishment of organizational knowledge management, Quarterly Journal of Strategic Organizational Knowledge Management of Imam Hossein University (AS), 1 (1): 133-168.
Sadri A. (2018). Establishment of knowledge management in Iranian universities, research in educational systems, 43: 67-41.
Sandelowski M, Barroso J. (2007). “Toward a Meta synthesis of qualitative findings on motherhood in HIV-positive women”. Research in Nursing & Health, 26 (2): 153-170.
Santoro G, Vrontis D, Thrassou A, Dezi L. (2018). The internet of things building a knowledge management system for open innovation and knowledge management capacity, technological forecasting and social change, 136(3): 347-354.
Singh A K, Sharma V. (2011). Knowledge management antecedents and its impact on employee satisfaction. The Learning Organization, 18(2): 115-130.
Wong K Y, Aspinwall E. (2005). An empirical study of the important factors for knowledge-management adoption in the SME sector, J. Knowledge Management. 9(3): 64-82.