دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه روان شناسی عمومی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه مشاوره، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

3 استادیار، گروه آموزش علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان ، تهران ، ایران .

10.22034/ijes.2023.543854.1202

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش حل مسئله  برکیفیت زندگی و مسئولیت‌پذیری در دانش آموزان منطقه 2 شهر تهران بود.
روش: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه موردمطالعه شامل دانش آموزان  منطقه 2  آموزش و پرورش متطقه 2  در سال تحصیلی98-97 بود. از جامعه موردنظر، تعداد 30 نفر به شیوه نمونه‌گیری هدفمند با توجه به ملاک‌های ورود و خروج انتخاب و در دو گروه آزمایش(20 نفر و کنترل(20نفر) قرار داده و پرسشنامه‌های کیفیت زندگی(SF-36) و مسئولیت‌پذیری گاف به‌عنوان پیش‌آزمون بر روی هر دو گروه اجرا شد. سپس گروه‌های آزمایش به مدت ده جلسه تحت آموزش آموزش حل مسئله قرار گرفتند. در طی این مدت بر روی گروه کنترل هیچ مداخله‌ای صورت نگرفت و درنهایت پس‌آزمون از گروه‌ آزمایش و کنترل گرفته شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل داده‌ها به روش کوواریانس چند متغیره نشان داد کیفیت زندگی و مسئولیت‌پذیری دختران گروه آزمایش پس از آموزش به‌طور معناداری نسبت به گروه کنترل افزایش‌یافته است. 
نتیجه گیری: لذا آموزش حل مسئله، در افزایش کیفیت زندگی و مسئولیت‌پذیری  اثربخش بوده است .

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of Problem-Solving Training on the Quality of Life and Responsibility of Female Students

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Iravan 1
  • Leila Iravani 2
  • Masouma Moghimi Firozabad 3

1 MA, Department of General Psychology, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran.

2 MA, Counseling Department, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Educational Sciences Department, Farhangian University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to determine the effectiveness of problem solving training on the quality of life and responsibility in students of District 2 of Tehran.
Methodology: The current research was semi-experimental with pre-test and post-test with a control group. The studied population included the students of the 2nd education district of the 2nd district in the academic year 97-98. From the target population, 30 people were selected by purposeful sampling according to the entry and exit criteria and placed in two experimental groups (20 people and control (20 people)) Both groups were implemented. Then the experimental groups were given problem-solving training for ten sessions. During this period, no intervention was done on the control group, and finally, the post-test was taken from the experimental and control groups.
Findings: The results of data analysis using the multivariate covariance method showed that the quality of life and responsibility of girls in the experimental group increased significantly after training compared to the control group.
Conclusion: Therefore, problem solving training has been effective in increasing the quality of life and responsibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Problem Solving Training
  • Quality of Life
  • Responsibility