دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری خوی، خوی، ایران.

2 دکتری مطالعات برنامه درسی، مدرس دانشگاه فرهنگیان ، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخصه‌های نوع‌دوستی در برنامه درسی هدیه‌های آسمان دوره ابتدایی انجام شد.
روش شناسی: رویکرد پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش اجرا کیفی از نوع مطالعه اسنادی بود. جامعه پژوهش شامل کتب هدیه‌های آسمان دوره ابتدایی(پایه دوم تا ششم) در سال تحصیلی 1400-1399 بود که با توجه به ماهیت موضوع کتب همه پایه‌ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت اعتباربخشی به دقت و صحت داده‌ها از روش خودبازبینی محقق و مرور همتایان و برای پایایی داده‌ها از بررسی همزمان استفاده شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از فهرست وارسی و برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوا به شیوه کدگذاری دستی استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های این تحقیق 6 مقوله اصلی، 16 مقوله فرعی و 98 مفهوم را در‌‌‌بر‌گرفت که مقوله‌های اصلی تعلق خانوادگی (خویشاوند دوستی، حب‌ذاتی)، دوست‌گزینی (مهارت ارتباطی، پیوندگرایی زیستی، مردم‌مداری)، اجتماعی‌سازی (شهروندگرایی، هم‌نوع‌گرایی، همزیست پذیری)، آموزش‌پذیری (آگاه‌سازی، مشاوره‌پذیری، خوش‌بین‌سازی)، اصال‌ت‌پروری (اعتمادسازی، امنیت اقتصادی)، خویشتن‌شناسی (خودستیزی، خودسازی، دغدغه‌مندی) در آن شناسایی گردید.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که نوع‌دوستی از طریق آموزش، ضمن ارتقاء جایگاه و نقش دانش‌آموزان، صلاحیت‌های فردی و  گروهی‌شان را توسعه داده و آنها را نسبت به کنش‌ها و پدیده‌های زنده جامعه مسئولیت‌پذیر به بار آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exploration of the Characteristics of Altruism in the Elementary School Hedyehhaie Aseman Curriculum: A Qualitative Analysis

نویسندگان [English]

  • Kosar Khezrzadeh 1
  • Khadijeh Heshmati 1
  • Reza Masouminejad 2

1 Undergraduate student of Shahid Motahari Farhangian University, Khoy, Khoy, Iran.

2 PhD in Curriculum Studies, Lecturer at Farhangian University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to identify the characteristics of altruism in the elementary school hedyehhaie aseman curriculum.
Method: The research approach was applied in terms of purpose and qualitative in terms of the method of documentary study. The research population included hedyehhaie aseman books for elementary school (second to sixth grade) in the academic year 2020-21, which due to the nature of the subject of all grade books. In order to validate the accuracy of the data, the researcher's self-review method and peer review were used, and for data reliability, simultaneous review was used. Checklist was used for data collection and content analysis method was used for data analysis by manual coding method.
Findings: The findings of this study included 6 main categories, 16 sub-categories and 98 concepts that the main categories of family belonging (kinship and intrinsic love), friendship (communication skills, biological connection, democracy), socialization (citizenship, Homophobia, coexistence), educability (awareness, counseling, optimism), originality (confidence building, economic security), self-knowledge (selfishness, self-construction, concern) were identified in it.
Conclusion: The results showed that altruism through education, while promoting the position and role of students, developed their individual and group competencies and made them responsible for the actions and living phenomena of society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Altruism
  • Hedyehhaie aseman
  • Elementary school
Acun  I. (2018). Human Rights and Democracy Education. Pegem Academy Publishing.
Ahmed JU. (2010). Documentary research method: new dimensions. Journal of Management & Social Sciences, 4(1): 1-14.
Alipour  F, Heidari  Z, Sanjari  F. (2019). Investigating the level of attention to the six areas of education in the document of fundamental change in education in the textbooks of hedyehhaie aseman of the second elementary school. Quran and Atrat, 2(3): 7-30.
Apostolou M,  Keramari D,   Kagialis A, Sullman  MJM. (2020). Why people make friends: the nature of friendship. Personal Relationships, 28(1): 1-15.
Babasafari  R, Sajjadian  I, Nadi  M. (2018). Path analysis model of the relationship between altruism, attitudes and beliefs with prosocial behavior among female students.  Journal of Social Psychology, 6(48): 11-22.
Barblett L, Barratt-Pugh C,  Knaus M,   Cooper T. (2020). Supporting aboriginal families' and children's developing sense of belonging at kindiLink.  Australasian Journal of Early Childhood, 45(4): 309-321.
Carro N, D’Adamo N, Lozada M. (2020). An effective intervention can contribute to enhancing social integration while reducing perceived stress in children. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 18(50): 183-200.
Chaplain  J. (2017). Altruism and Volunteering  Among  High School Students: A Mixed Methoods Study. Colorado, United States: Colorado State University.
Egilmez E,  Naylor-Tincknell J. (2017). Altruism  and  popularity. International Journal of  Educational Methodology, 3(2): 65-74.
Eynur R B, Akalan O,  Sahinler Y. (2020). A study on the altruism levels of physical education teachers in kutahya. Journal of Educational Issues, 6(2): 321-335.
Gonzales S M. (2019). Cultivating familismo: belonging and inclusion in one latina/o learning community. International Journal of Inclusive Education, 23(9): 937- 949.
Haddara W,  Lingard L. (2017). Exploring the premise of lost altruism: content analysis of two codes of  ethics. Advances in Health Sciences Education, 22(4): 839-852.
Istiqomah I,  Supriatna  M,  Budiman N. (2019). Fostering altruism in elementary school. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, International Conference on Educational Psychology and Pedagogy, 399,  110-113.
Kj M, Karthick S,  Rai S. (2016). Evolution of altruismin in humans. International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research, 5(12): 45-65.
Kondratiev SV, Pavlova NG,  Rodionova N, et al.  (2020). Personalized learning as a method of moral and intellectual development in the humanitarization of the post-industrial society. Journal of Education Psychology, 8(2): 1-8.
Laohasongkram S. (2017). Saving the world the right way: altruistic education. Master of Applied Positive Psychology(MAPP) Capstone Projects, 112: 1-79.
Mehraban  Z. (2016). Qualitative content analysis of sky gifts textbooks from the amr-bil-ma’ruf and nahi-anil-munkar perspective. Educational Innovations, 15(1): 23-46.
Nouri  M,  Ahmadvand  M,  Ghaffari   M. (2018). A Content analysis of grades 2-6 hedyehayeh aseman textbooks  to assess their consistency with core competencies of the national curriculum. Journal of Family and  Research, 15(3): 51-70.
Nourian  M. (2020). Practical guide to quantitative and qualitative content analysis of elementary school textbooks. Tehran: Shura Publishing. Fifth Edition.
Paulus M,  Worle  M,  Christner N. (2020). The emergence of human altruism: preschool children develop a norm for empathy-based comforting. Journal of Cognition and Development,  21(1): 104-124.
Razeqi  A,  Valavi  P,  Marashi  S,  Safai Moghaddam  M. (2016). An analytical study of the islamic principles of altruismas an educational objective. Islam va Pazhuheshhaye Tarbiyati, 8(1): 5-24.
Saigushev NY, Vedeneeva OA, Melekhova YB. (2020). Socialization of Students’Personality in the Process of Polytechnic Education. Advances in Economics, Business and Management Research, International Scientific Conference "Far East Con", 128: 1414-1419.
Scott  W. (2019). Financial  accounting  theory. Tehran: Termeh.
Soltani A, Adib Y, Mahmody F, Vahedi S. (2019). The content analysis of Elementary school textbooks "gifts of heaven" based on the multiple intelligence components: the shannon's entropy model. Studies in Islamic & Psychology, 12(23): 27-52.
Yigit S,  Acar E. (2020). Investigation of physical education teachers’ altruism features. International Education Studies, 13(7): 177-182.