دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحدساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

10.22034/ijes.2022.242051

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه­بندی ابعاد و مؤلفه­های آینده پژوهی در دانشگاه­های آزاد اسلامی استان مازندران بود.
روش­: این پژوهش­ از نظر هدف، کاریردی و از نظر روش توصیفی از نوع زمینه­یابی است که با رویکرد آمیخته با طرح اکتشافی انجام شد. جامعه آماری آن را کلیه مدیران و معاونین واحدها، مدیران و معاونین دانشکده­ها، مدیران گروه­های دانشگاه­های آزاد اسلامی استان مازندران به تعداد 700 نفر تشکیل می­دهند که بر اساس فرمول کوکران، تعداد 248 نفر با روش نمونه­گیری «تصادفی طبقه­ای» به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع­آوری داده­ها از پرسش­نامه محقق ساخته آینده پژوهی با 78 سوال استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم افزار SPSS20 وآزمون تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد.
یافته­ها: آینده­پژوهی دارای دو بعد و 12 مولفه «سازمانی (خلق چشم­انداز استراتژیک، بهبود اتحاد و توافق، فشار عملکرد در پژوهش، میل به تغییر، سازگاری با محیط، کشف روند­های گذشته پژوهش) و عملکردی (کاربرد دانش در پژوهش، پاسخگویی به نیازهای پژوهشی، استعدادیابی پژوهشی، سرنوشت مشترک در پژوهش، روحیه و حمایت پژوهشی، شناسایی فرصت­های بازار) است. تأثیر همه ابعاد و مؤلفه­ها بر آینده پژوهی تأیید شد. در بین ابعاد آینده پژوهی، بعد سازمانی با بار عاملی 962/0 دارای تأثیر بیش­تر و بعد عملکردی با بار عاملی 950/0 دارای تأثیر کم­تر است.
 نتیجه­گیری: همه ابعاد و مؤلفه­ها بر آینده پژوهی تاثیر دارند و بعد سازمانی دارای بیشترین تاثیر بر آینده پژوهی است. لذا کارگاه­های آموزشی و همایش­ها برای آشنایی مدیران و اعضای هیات علمی با آینده پژوهی برگزار گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identify and Rank the Dimensions of Futures Research Research Activities In Islamic Azad Universities of Mazandaran Orovince

نویسندگان [English]

  • Nadia Lashkari 1
  • Mohammad Salehi 2
  • Farshideh Zameni 3

1 PhD Student in Educational Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

2 Associate Professor, Department of Educational Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

3 Associate Professor, Department of Educational Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to identify and rank the dimensions and components of futures research in Islamic Azad universities of Mazandaran province.
Methodology: This research is practical in terms of purpose and descriptive in terms of methodology, which was done with an approach mixed with exploratory design. The statistical population consists of all managers and deputies of units, managers and deputies of faculties, heads of departments of Islamic Azad universities of Mazandaran province, numbering 700 people, which according to Cochran's formula, 248 people by sampling method "Class random" was selected as the sample. A researcher-made futures questionnaire with 78 questions .Data analysis was performed using SPSS20 software and exploratory factor analysis test.
Results: Future research has two dimensions and 12 components: "organizational (creating strategic vision, improving unity and agreement, performance pressure in research, desire for change, adaptation to the environment, discovering past research trends) and functional (application of knowledge in research , Responding to research needs, research talent identification, common destiny in research, research spirit and support, identifying market opportunities). The effect of all dimensions and components on futures studies was confirmed. Among the dimensions of futures studies, the organizational dimension with a factor load of 0.962 has a greater impact and the functional dimension with a factor load of 0.950 has a lower impact.
Conclusion: All dimensions and components have an impact on futures studies and the organizational dimension has the greatest impact on futures studies. Therefore, training workshops and conferences should be held to acquaint managers and faculty members with futures studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futurology
  • Research Activities
  • Islamic Azad University
  • Mazandaran Province
Ahlqvist T, Rhisiart M. (2015). Emerging pathways for critical futures research: Changing contexts and impacts of social theory. Futures, 71: 91-104.
Azizi N. (2013). Investigating the ways to improve the research performance of faculty members in the humanities. Cultural Strategy Quarterly, (21): 33-37.
Derbyshire J. (2016). The implications, challenges and benefits of a complexity-orientated Futures Studies. Futures, 77: 45-55.
Dolan T E. (2015). Does the principle of informed consent apply to futures studies research?. Futures, 71: 114-121.
Ehresmann A C. (2013). A theoretical frame for future studies. On The Horizon-The Strategic Planning Resource for Education Professionals, 21(1): 46-53.
Ferasat F. (2014). Development of future components of physical education course research in schools from the perspective of experts. Master Thesis, Allameh Tabatabai University.
Ghorchian N Gh, Salehi M. (2004). Designing a model to institutionalize futures studies in Islamic Azad University. Journal of Knowledge and Research in Educational Sciences, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, 2: 22-1.
Kafashi M. (2008). Investigating the effective factors on the tendency of the faculty members of Islamic Azad University to carry out scientific-research activities. Quarterly Journal of New Thoughts in Educational Sciences, 3 (4): 111-87.
Mahmoudzadeh A, Mahboobfar M R. (2012). Exploring the field of futures research in the world and futuristic planning in the higher education system of the Islamic Republic of Iran. The First National Conference on Futurology, Tehran, Yadegar Derakhshan Aria Company.
Malekpour K, Sanjari S. (2014). Future research in higher education: A study of the role of universities and academics (with emphasis on the role of innovation). Journal of Future Studies, 3 (9).
Marzooqi R, Heydari E, Heydari M. (2014). Investigating the relationship between the quality of learning experiences and the growth of students' future research ability. Journal of the Center for the Study and Development of Medical Education, 11 (2): 138-131.
Masini E. (2011). How to teach futures studies: Some experiences. Journal of Futures Studies, 15(4): 111-120.
Moradi Pardanjani H, Omidi Arjangi R, Sabzevari A. (2016). Designing a model for institutionalizing futures studies in technical and vocational education. Fifth National Conference and Fourth International Conference on Training and Employment.
Nasirzadeh E, Fallah M, Teymourzadeh V. (2015). Introducing a new method based on learning algorithms for data processing to adopt futures research strategies in higher education. Management Futures Research Quarterly, 26 (103): 14-1.
Niaz Azari M. (2012). Determining the components of futures research to design a model in higher education. Journal of Management Research, 23 (97): 64-55.
Phdungsilp A. (2011). Futures studies’ backcasting method used for strategic sustainable city planning. Futures, 43(7): 707-714.
Rasul S, Bukhsh Q, Akram M. (2010). Opinion of teachers and students about futurology of higher education in Pakistan. International Journal for Cross-Disciplinary Subjects in Education (IJCDSE), 1(4): 255-259.
Salami R, Khani M, Saffari Darbarzi A. (2012). Investigating the Impact of Future Research in NAJA Research. Bi-Quarterly Journal of Industrial Technology Development, 19: 87-73.
Sardar Z. (2010). The Namesake: Futures; futures studies; futurology; futuristic; foresight—What's in a name?. Futures, 42(3): 177-184.
Shafi'pour-Motlagh F, Mullah Ahmadi M, Torabi Nahad M. (2013). Determining the relationship between future research strategies and perceived efficient higher education in order to provide a predictive model (case study, students of Islamic Azad University, Mahallat Branch). The Second National Conference on Futurology, Tehran, Yadegar Derakhshan Aria Company.
Thamburaj K P. (2015). Promoting Scientific Ideas through the Future Studies in Tamil Language Teaching. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174: 2084-2089.
Waezi S K, Qomiyan M M, Waqfi S H. (2017). Futurology in the humanities with a knowledge management approach; Considerations, achievements and effects. Journal of Management of Government Organizations, 5 (3): 48-33.
Yadollahi N, Najafi Borna Gh, Moradi M. (2016). Investigating and determining the components of futures research to design a model in skills training. Fifth National Conference and Fourth International Conference on Training and Employment.