دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی ، گروه روانشناسی ، داشکده علوم انسانی ، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی،قم،ایران

2 دانشیار روانشناسی ، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

10.22034/ijes.2022.252455

چکیده

هدف: پژوهش حاضر در پی آن است که با استفاده از روش الگویابی معادلات ساختاری به آزمون مدل پژوهش حاضر پرداخته و روابط بین ادراک جو کلاس، خودتنظیمی، دانش اموزشی و اضطراب ریاضی را بررسی کند.
روش شناسی: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی و تحلیل مسیر بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را دانش آموزان دوره ی دوم متوسطه دبیرستان های دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 1399-1400تشکیل دادند که تعداد آن ها بنابر گزارش آموزش و پرورش استان تهران در سال تحصیلی مذکور برابر 36858 نفر بود. حجم نمونه برابر 150 نفر (18 نفر برای هر 8 متغیر) برای هر یک از گروه‌ها(دختر و پسر) و در کل 300 نفر برای تأمین معناداری همبستگی پیشنهاد شد. در پژوهش حاضر برای جمع‌آوری اطلاعات از 4 پرسشنامه ادراک از جو کلاس، پرسشنامه دانش و مهارت اموزشی، پرسشنامه خودتنظیمی در یادگیری و پرسشنامه سنجش اضطراب ریاضی استفاده شد. مدل مفهومی پیشنهادی پژوهش دردو بخش مدل اندازه‏گیری و مدل ساختاری با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری با روش کوواریانس محور و به کارگیری نرم افزار LISREL ارزیابی قرار گرفته شدند.
یافته ها: با استفاده از آزمونهای مدل ساختاری نشان داده شد که ادراک جو کلاس با مقدار 9768/2 تاثیر مثبت و معناداری بر خودتنظیمی در سطح 99% دارد. دانش آموزشی با مقدار9597/2 تاثیر مثبت و معناداری بر خودتنظیمی در سطح 99% دارد. ادراک جو کلاس با مقدار 1596/2 تاثیر منفی و معناداری بر اضطراب ریاضی در سطح99% دارد. دانش آموزشی با مقدار9697/1- تاثیر منفی و معناداری بر اضطراب ریاضی در سطح 95% دارد. خودتنظیمی با مقدار9674/1 تاثیر منفی و معناداری بر اضطراب ریاضی در سطح 95% دارد.
بحث و نتیجه گیری: براساس نتایج بدست آمده ادراک جو کلاس بر خودتنظیمی تاثیر مثبت و معنادار دارد، دانش آموزشی بر خودتنظیمی تاثیر مثبت و معنادار دارد، ادراک جو کلاس بر اضطراب ریاضی تاثیر مثبت و معنادار دارد، دانش آموزشی بر اضطراب ریاضی تاثیر مثبت و معنادار دارد خودتنظیمی بر اضطراب ریاضی تاثیر مثبت و معنادار دارد
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a Model of Relationships between Classroom Perception, Self-Regulation, Students and math Anxiety in High School Students

نویسندگان [English]

  • Parvaneh Ghahremani 1
  • Nader Monirpour 2
  • Majid zarghamhajebi 2

1 PhD Student in Educational Psychology, Department of Psychology, Faculty of Humanities, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.

2 Associate Professor of Psychology, Department of Psychology, Faculty of Humanities, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran

چکیده [English]

Purpose: The present study seeks to test the model of the present study using the structural equation modeling method and examine the relationships between classroom perception, self-regulation, educational and mathematical anxiety.
Methodology: The present study was descriptive and correlational and path analysis. The statistical population of the present study consisted of sophomores in public high schools in Tehran in the academic year 1399-1400, whose number according to the education report of Tehran province in the academic year was 36858 people. The sample size was 150 people (18 people for each of the 8 variables) for each group (girl and boy) and a total of 300 people were proposed to provide significant correlation. In the present study, 4 questionnaires of classroom atmosphere perception, educational knowledge and skills questionnaire, self-regulated learning questionnaire and mathematical anxiety questionnaire were used to collect information. The proposed conceptual model of the research was evaluated in two parts: measurement model and structural model using structural equation modeling with covariance method and LISREL software.
Findings: Using structural model tests, it was shown that class atmosphere perception with a value of 2.9768 has a positive and significant effect on self-regulation at the level of 99%. Educational knowledge with a value of 2.9597 has a positive and significant effect on self-regulation at the level of 99%. Perception of class atmosphere with a value of 2.1596 has a negative and significant effect on mathematical anxiety at the level of 99%. Educational knowledge with a value of -1 / 9697 has a negative and significant effect on mathematical anxiety at the level of 95%. Self-regulation with a value of 1.9674 has a negative and significant effect on mathematical anxiety at the level of 95%.
Conclusion: Based on the results, classroom atmosphere perception has a positive and significant effect on self-regulation, educational students have a positive and significant effect on self-regulation, classroom atmosphere perception has a positive and significant effect on mathematical anxiety, educational student has a positive and significant effect on mathematical anxiety Self-regulation has a positive and significant effect on mathematical anxiety
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pattern Presentation
  • Classroom Atmosphere
  • Self-regulation
  • Education
  • Math Anxiety