دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار رشته مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی پیامدهای حاصل از مدرسه تراز با رویکرد سند تحول بنیادین بود.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر ترکیبی (کیفی و کمی) بود. جامعه بخش کیفی مدیران، مسئولان و خبرگان آموزش‌وپرورش و مدارس پیشرو مانند صالح، پژوهش و سبز شهر تهران بودند که طبق اصل اشباع نظری تعداد 20 از آنها با روش نمونه‌گیری هدفمند به‌عنوان نمونه انتخاب شد. جامعه بخش کمی مدیران و معاونان مدارس متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 400-1399 بودند که طبق فرمول کوکران تعداد 291 از آنها با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود که روایی آن با روش مثلث‌سازی تایید و پایایی آن با روش ضریب توافق بین دو کدگذار 86/0 بدست آمد. همچنین، ابزار پژوهش در بخش کمی پرسشنامه محقق‌ساخته بود که روایی محتوایی آن با نظر متخصصان تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 97/0 بدست آمد. داده‌ها با روش‌های کدگذاری در نرم‌افزار MAXQDA و تحلیل عاملی اکتشافی در نرم‌افزار SPSS تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج کدگذاری نشان داد که پیامدهای حاصل از مدرسه تراز با رویکرد سند تحول بنیادین دارای 31 شاخص در دو بعد مدرسه توانمندساز (با سه مولفه آموزش موثر، فرهنگ کارآمد و نظام پایش) و یادگیری خودراهبر (با دو مولفه آگاهی و راهبردهای یادگیری) بود. همچنین، نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نیز حاکی از بار عاملی بالاتر از 40/0 برای همه گویه‌ها و وجود دو بعد و پنج مولفه مذکور بود. علاوه بر آن، مدل برازش مناسبی داشت و همه گویه‌ها بر مولفه‌های مربوطه اثر معناداری داشتند (05/0P<).
بحث و نتیجه‌گیری: طبق نتایج بدست آمده، برای بهبود وضعیت مدارس و ارتقای مدارس تراز می‌توان از طریق بهبود مدرسه توانمندساز و یادگیری خودراهبر با توجه به مولفه‌های شناسایی‌شده برای آنها اقدام کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Consequences of Alignment School with the Approach of the Fundamental Transformation Document

نویسندگان [English]

  • Mahbobeh Sobhani 1
  • Hasan Shahrakipor 2
  • Asghar Sharifi 3

1 PhD Student in Educational Management, Roodehen Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Associate Professor of Educational Management, Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Counseling, Roodehen Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Educational Management, Roodehen Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Alignment school can play an effective role in the effectiveness of the education system and the growth and development of society. As a result, the aim of present study was investigate the consequences of alignment school with the approach of fundamental transformation document.
Methodology: The present study was a combination (qualitative and quantitative). The community in the qualitative section was principals, officials and experts in education and leading schools such as Saleh, Pajuhesh and Sabz in Tehran city, which according to the principle of theoretical saturation 20 people were selected by purposive sampling method as a sample. The community in the quantitative section was principals and deputies of high schools in Tehran city in the academic years 2020-21, which according to the Cochran's formula 291 people were selected by multistep cluster sampling method as a sample. The research instrument in the qualitative section was a semi-structured interview, which its validity was confirmed by the triangulation method and its reliability was obtained by the agreement coefficient method between the two coders 0.86. Also, the research instrument in the quantitative section was a researcher-made questionnaire, which its content validity was confirmed by experts opinion and its reliability was obtained by Cronbach's alpha method 0.97. Data were analyzed by methods of coding in MAXQDA software and exploratory factor analysis in SPSS software.
Findings: The results of coding showed that the consequences of alignment school with the approach of fundamental transformation document had 31 indicators in two dimensions of empowering school (with three components of effective education, efficient culture and monitoring system) and self-directed learning (with two components of awareness and learning strategies). Also, the results of exploratory factor analysis indicated a factor load higher than 0.40 for all items and the existence of mentioned two dimensions and five components. In addition, the model had a good fit and all items have significant effect on related components (P<0.05).
Conclusion: According to the obtained results, in order to improve the condition of schools and to promote the alignment schools, it is possible to take action by improving the empowering school and self-directed learning according to the identified components for them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alignment school
  • Fundamental transformation document
  • Empowering school
  • Self-directed learning
Bano M, Zowghi D, Kearney M, et al. (2018). Mobile learning for science and mathematics school education: A systematic review of empirical evidence. Computers & Education, 121: 30-58.
Baradaran M, Sadat Nayeripour Z. (2020). Saleh school, center for the existence of Hayat Tayyeb, with an emphasis on the local community. Biannual Journal of Islamic Perspective on Educational Science, 8(14): 5-25.
Bazrafshan Moghadam M, Shoghi M, Rahmankhah R. (2016). The place of educational supervision in the fundamental reform document of education (FRDE) in the Islamic republic of Iran. Journal of Foundations of Education, 5(2): 23-43.
Cheng ALF, Yau HK. (2011). Principals' and teachers' perceptions of quality management in Hong Kong primary schools. Quality Assurance in Education, 19(2): 170-186.
Corral-Abos A, Aibar A, Estrada-Tenorio S, et al. (2021). Implications of school type for active commuting to school in primary education students. Travel Behaviour and Society, 24: 143-151.
Eslamieh F, Oladian M, Safari M. (2019). Conceptual design of green schools in Iran. Journal of School Administration, 7(2): 60-81.
Goel S, Husain Z. (2018). Gender, caste, and education in India: A cohort-wise study of drop-out from schools. Research in Social Stratification and Mobility, 58: 54-68.
Guerra PH, Da Silveira JAC, Salvador EP. (2016). Physical activity and nutrition education at the school environment aimed at preventing childhood obesity: evidence from systematic reviews. Jorna de Pediatria, 92(1): 15-23.
Mahdavi Hezaveh M, Maleki H, Mehrmohammadi M, Abbaspour A. (2017). Design of curriculum model for elementary teacher education: In line with the fundamental reform document of education. Quarterly Journal of Teacher Education, 1(1): 47-74.
Mohammadi A, Zolfaghari Zafarani R, Navidadehm M, Torani H. (2020). Identifying factors contributing to competency based appointment of principals in compliance with the clause “guidance and management. Journal of School Administration, 8(2): 218-245.
Pahang N, Mahdioun R, Yarigholi B. (2017). Investigating the quality of schools and identifying related affecting factors: A mixed method research. Journal of School Administration, 5(1): 173-193.
Ra’ouf Malaayeri M, Beheshti S, Eskandari H, Abbaaspoor A. (2019). A model for the competencies to be expected from the female students of Tehran’s Islamic high schools. Quarterly Journal of Education, 35(3): 79-100.
Tokarev A, Skobelin I, Tolstov M, et al. (2021). Development of VR educational instruments for school pre-professional education in a research university. Procedia Computer Science, 190: 750-754.