دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار رشته مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

3 دانشیار رشته مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان،ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش مربی‌گری سازمانی برای مدیران دانشگاه‌‌‌های کشور بود.
روش شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی بود و جامعه آماری شامل مدیران میانی دانشگاه‌های آزاد اسلامی ایران در سال تحصیلی 99-1398 بود. روش نمونه‌گیری تصادفی مرحله‌ای بود. پژوهشگر با تحلیل منابع معتبر علمی با محوریت مربی‌گری سازمانی و مدیریتی با دریافت نظر متخصصان، گویه‌های ابزار سنجش مربی‌گری سازمانی را تهیه کرد و سپس پرسشنامه توسط 100 نفر از مدیران میانی دانشگاه‌های‌ آزاد اسلامی کشور بر اساس تعداد آن‌ها در نمودار سازمانی 5 دانشگاه، اجرا گردید. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی و رویکرد مدل‌سازی معادله ساختاری واریانس محور با استفاده از نرم افزارهای SPSSنسخه 23 وSmart PLS 3 استفاده شد.
یافته ها: پرسشنامه محقق ساخته با 50 گویه برای سنجش مربی‌گری مدیران دانشگاهی طراحی و ساخته شد. روایی همگرا برای همه گویه‌های پرسشنامه بالاتر از 5/0 و در نتیجه قابل قبول بود. مقادیر ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده برای تمام گویه‌ها بزرگتر از 7/0 بدست آمد که نشان دهنده دقت اندازه گیری بالای ابزار سنجش مربی‌گری مدیران دانشگاه‌ها بود و در نهایت همه گویه‌های‌ پرسشنامه مورد تایید قرار گرفتند.
بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته‌های حاصل، مدیران دانشگاه میتوانند از پرسشنامه طراحی شده به عنوان ابزاری مناسب برای سنجش مربی‌گری به منظور توسعه عملکرد کارکنان و ارتقای مهارت‌های مدیریتی و رهبری خود در سازمان استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Development and Validation of Organizational Coaching Assessment Tools for Managers of Islamic Azad University of Iran

نویسندگان [English]

  • Marsa Azar 1
  • Fariba Karimi 2
  • Mohammad Ali Nadi 3

1 PhD Student in Educational Management Control, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran

2 Associate Professor of Educational Management, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran

3 Associate Professor of Educational Management, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran

چکیده [English]

Purpose: University administrators in the role of instructors support employees to develop the performance of the organization. The aim of this research was to create and validate organizational coaching assessment tool for university administrators in the country.
Methodology: The method of the present research was descriptive-survey and the statistical population included middle managers of Islamic Azad universities in Iran in the academic year 2019-2020. The sampling method was random stepwise. The researcher by analyzing authoritative scientific sources focusing on organizational and managerial coaching with the opinion of experts, prepared the items of organizational coaching assessment tool and then a questionnaire was determined by 100 middle managers of Islamic Azad universities based on their number in the chart of 5 universities was performed. Confirmatory factor analysis technique and Structural equation modeling approach used with SPSS software version 23 and Smart PLS 3 software were used to analyze the data.
Findings: A researcher-made questionnaire with 50 items was designed and create to assess the coaching of university administrators. Convergent validity was higher than 0.5 for all items of the questionnaire and therefore acceptable. The Cronbach's alpha coefficient values for all items were greater than 0.7, which showed the high measurement accuracy of the coaching tools of university administrators, and finally all items of the questionnaire were approved.
Conclusion: Based on the findings, university managers can use the questionnaire designed as a suitable tool for measuring coaching to develop staff performance and improve himself management and leadership skills in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Validation
  • Questionnaire
  • Coaching
  • University managers
Purpose: University administrators in the role of instructors support employees to develop the performance of the organization. The aim of this research was to create and validate organizational coaching assessment tool for university administrators in the country.
Methodology: The method of the present research was descriptive-survey and the statistical population included middle managers of Islamic Azad universities in Iran in the academic year 2019-2020. The sampling method was random stepwise. The researcher by analyzing authoritative scientific sources focusing on organizational and managerial coaching with the opinion of experts, prepared the items of organizational coaching assessment tool and then a questionnaire was determined by 100 middle managers of Islamic Azad universities based on their number in the chart of 5 universities was performed. Confirmatory factor analysis technique and Structural equation modeling approach used with SPSS software version 23 and Smart PLS 3 software were used to analyze the data.
Findings: A researcher-made questionnaire with 50 items was designed and create to assess the coaching of university administrators. Convergent validity was higher than 0.5 for all items of the questionnaire and therefore acceptable. The Cronbach's alpha coefficient values for all items were greater than 0.7, which showed the high measurement accuracy of the coaching tools of university administrators, and finally all items of the questionnaire were approved.
Conclusion: Based on the findings, university managers can use the questionnaire designed as a suitable tool for measuring coaching to develop staff performance and improve himself management and leadership skills in the organization.