دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

10.22034/ijes.2022.242054

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش تبیین تأثیر تدریس به شیوه تلفیقی بر کیفیت یادگیری دانشجویان در استان مازندران به‌منظور ارائه مدل بود.
روش شناسی: این تحقیق کاربردی– توسعه­ای، روش گردآوری داده­ها میدانی و از نظر روش اجرا توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه اساتید آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران در سال 1397 - 1396 به تعداد 201 نفر بودند، که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای 132 نفر به­عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه­های محقق ساخته کیفیت یادگیری و بکارگیری شیوه تلفیقی در آموزش عالی بود. روایی این پرسشنامه­ها توسط متخصصان مورد تأیید قرار گرفت، پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد. تجزیه­وتحلیل داده­ها نیز از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم‌افزارهای Spss و pls استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد سه بعد یادگیری (کیفیت سنجش و ارزش‌یابی، انتخاب اهداف و انتخاب تکنولوژی، استراتژی یادگیری و مدیریت کلاس­داری و یادسپاری) استخراج شده است. هم­چنین نشان داد ابعاد تدریس تلفیقی (ابعاد یادگیری،  تعاملی محور، مستقیم و فراگیر محور) شناسایی و استخراج شده است.
بحث و نتیجه گیری: استفاده از رویکرد آموزش تلفیقی با ایجاد بستر مناسب جهت اجرای روش‌های دانشجومحور و انجام فعالیت‌های متناسب، زمینه تثبیت و افزایش ماندگاری مفاهیم آموخته‌شده را فراهم کند. بنابراین فرآیند آموزش تلفیقی سبب جلب‌توجه بیشتر دانشجویان به مطالب درسی می‌گردد و نهایتاً میل به یادگیری مطالب را میسر می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the Effect of Integrated Teaching on the Quality of Students' Learning in Mazandaran Province in Order to Present a Model

نویسندگان [English]

  • Meisam Razi Dounchali 1
  • Maryam Taghvaee Yazdi 2
  • Seyed Reza Yousefi Saeed Abadi 3

1 PhD Student in Educational Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

2 Associate Professor, Department of Educational Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to explain the effect of integrated teaching on the quality of students' learning in Mazandaran province in order to present a model.
Methodology: This is an applied-developmental research, a field data collection method and a descriptive-survey method. The statistical population includes all professors of higher education of the Islamic Azad University of Mazandaran in 2017-18 to 201 people, which using Krejcie and Morgan table and stratified random sampling method of 132 people as the sample size was selected Were. Data collection tools were researcher-made questionnaires on the quality of learning and the use of integrated methods in higher education. The validity of these questionnaires was confirmed by experts, reliability was obtained through Cronbach's alpha coefficient. Data analysis was performed using exploratory factor analysis using Spss and pls software.
Findings: The results showed that three dimensions of learning-memorization (quality of assessment and evaluation, goal selection and technology selection, learning strategy and management of classroom and memorization) and three dimensions of academic motivation (goal orientation, self-efficacy in acquiring skills and External valuation) has been extracted. It also showed that the dimensions of integrated teaching (dimensions of learning, interactive, direct and inclusive) have been identified and extracted.
Conclusion: The use of integrated education approach is effective on motivation and risk-seeking The use of the integrated education approach, by creating a suitable platform for the implementation of student-centered methods and performing appropriate activities, will provide the ground for consolidating and increasing the durability of the learned concepts. Therefore, the process of integrated education causes students to pay more attention to the curriculum and ultimately facilitates the desire to learn the curriculum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated teaching
  • Quality of learning
  • Model presentation
  • Exploratory factor analysis
Badieh Peima Jahromi Z, Saadatmand V, Islami A. (2015). Evaluation of students' satisfaction and learning from integrated education: an action research study. Jundishapur Education Development, Volume 6, Number 4, pp: 312-304.
Erkki Virtanen T, Lerkkanen M -K, Poikkeus A-M, Kuorelahti M. (2015). The relationship between classroom quality and students’ engagement in secondary school. Educational Psychology, 35(2): 963-983.
Esfijani A. (2018). The effect of combined education on academic performance and satisfaction of undergraduate students of the University of Isfahan. Quarterly Journal of New Educational Approaches, Volume 13, Number 1, 27, pp. 66-45.
Etemadizadeh H, Liaqtdar M J, Nasr A R, Musaypur N. (2011). A reflection on interdisciplinary research in higher education. Quarterly Journal of Interdisciplinary Studies in the Humanities. Year 2. No. 9, pp: 50-15.
Gholami M. (2017). Comparison of the effect of face-to-face, electronic and integrated education on the academic performance of first grade female students in District 4 of Ahvaz. Master Thesis, Islamic Azad University, Sari Branch, Faculty of Humanities, Educational Technology.
Jokar N, Jairvand H. (2016). Assessing the quality of students' learning (after expanding and improving knowledge) in smart and non-intelligent schools from the perspective of elementary teachers in Bandar Imam Khomeini city. Third National Conference on Psychology and Educational Sciences, Shadegan, Islamic Azad University, Shadegan Branch.
Khazaei Sh, Rashedi E, Barati E. (2012). Integrated education approaches in medical sciences. Journal of Researchers, 11 (1), 11-7.
Khoshneshin Z. (2018). The effect of integrated education on students' learning in science courses in schools of Guilan province. Educational Technology Quarterly, Volume 12(3): 238-231.
Lina H H, Yenb W.C, Wangc Y S. (2018). Investigating the effect of learning method and motivation on learning performance in a business simulation system context: An experimental study. Computers & Education, 117: 30-40.
Mahdieh O. (2018). Investigating and explaining the effect of motivation on students' learning (with emphasis on the role of textbook quality). Iranian Engineering Education Quarterly, 20(79): 117-93.
Mahdiun R, Qahramani M, Faraskhah Ma, Abolghasemi M. (2011). Quality of learning in university e-learning centers; Qualitative study. Journal of Academic Library and Information Research, 45 (58), 100-77.
Movahedi M, Ismailifar M S, Gholamipour N. (2015). The effect of integrated learning based on social networks on self-efficacy of high school students in mathematics. Education and Learning Technology Health Quarterly, Volume 1, Number 3, pp: 22-7.
Nadeak B, Naibaho L. (2019). Investigating the effect of learning multimedia and thinking style preference on learning achievement on anatomy at Universitas Kristen Indonesia. Journal of Physics: Conference Series,
Pakizeh A. (2015). Investigating the effect of integrated art teaching method on creativity and learning of first year male students in Tangestan city. Jundishapur Education Development Quarterly, 6(1): 60-52.
Smith N V. (2013). Face-to-face vs. blended learning: Effects on secondary students' perceptions and performance. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 89: 79 – 83.
Zaraati M; Zakipour M, Aghabararian N. (2015). Comparison of the effect of two methods of lecture-based and network-based teaching on improving students' academic performance; Mazandaran University of Medical Sciences. Journal of Scientific Health and Research on Educational Strategies in Medical Sciences, Volume 8, Number 4, pp: 222-215.