دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
طراحی الگوی ابعاد شخصیتی موثر بر میزان مهارت‌های ارتباطی مدیران

فاطمه رادپور؛ بهزاد فرخ سرشت؛ داود کیاکجوری؛ حسینعلی تقی پور

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1403، صفحه 21-30

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2006845.1435

چکیده
  هدف: مهارت‌های ارتباطی مدیران یکی از مهم‌ترین عوامل استمرار موفقیت در هر سازمانی است و برای این منظور شناخت ویژگی‌های شخصیتی مدیران برای ارتقای مهارت‌های ارتباطی آنان مهم و ضروری می‌باشد. بنابراین، هدف این مطالعه طراحی الگوی ابعاد شخصیتی موثر بر میزان مهارت‌های ارتباطی مدیران بود.روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
ارائه مدل کیفی دستیاری آموزشی والدین به منظور توانمندسازی آموزشی مدارس به صورت آنلاین در مواقع بحرانی

مهناز پورجعفری شیرجوپشت؛ زهره شکیبایی؛ هاجر زارعی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1403، صفحه 31-44

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2006736.1434

چکیده
  هدف: در تحقیق حاضر به ارائه مدل دستیاری آموزشی والدین به منظور توانمندسازی آموزشی مدارس به صورت آنلاین پرداخته شد. روش شناسی: تحقیق حاضر از لحاظ جهت گیری پژوهش جزو تحقیقات بنیادی بود. از نظر شیوه گردآوری داده ها، با رویکرد کیفی انجام در این پژوهش ابعاد مختلف دستیاری آموزشی والدین با استفاده از رویکرد کیفی، مقیاس‌های عام دسته‌بندی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
پیش‌بینی اضطراب مدرسه بر اساس خودکارآمدی تحصیلی، حمایت تحصیلی و درگیری تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه اول شهر تبریز

ناهیده یوسف پور؛ نوشین درخشان؛ رقیه پورصابری

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1403، صفحه 45-53

https://doi.org/10.22034/ijes.2024.2015017.1492

چکیده
  هدف: با توجه به اهمیت اضطراب مدرسه و نقش آن در افت سایر عملکردهای تحصیلی، پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی اضطراب مدرسه بر اساس خودکارآمدی تحصیلی، حمایت تحصیلی و درگیری تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه اول انجام شد.روش‌شناسی: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش همه دانش‌آموزان دوره متوسطه اول شهر تبریز در سال تحصیلی 1402-1401 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی) روانشناسی
شناسایی ساز و کارهای بکارگیری جایگاه تخیل در برنامه آموزش فلسفه برای کودکان

فاطمه سادات نجم‌‌الهدی؛ یحیی قائدی؛ صادق رضایی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1403

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2011514.1466

چکیده
  هدف: داده ها و جمع بندی روش گراندد تئوری یا زمینه بنیاد است. برای شناسایی مولفه های تخیل در برنامه آموزش فلسفه برای کودکان در این پژوهش: در گام اول با مراجعه به متون تخصصی تخیل در برنامه آموزش فلسفه برای کودکان از جمله مقالات داخلی و خارجی، کتاب ها و نشریات معتبر، شاخص های تخیل در برنامه آموزش فلسفه برای کودکان شناسایی، بررسی و با روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
مؤلفه های مفهوم تربیت اقتصادی در دوره تحصیلی متوسطه اول

فاطمه شریفی گل زردی؛ علی محبی؛ روح الله کریمی خویگانی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1403

https://doi.org/10.22034/ijes.2024.2016596.1505

چکیده
  هدف: تربیت اقتصادی یکی از نیازهای روز برای همه افراد از جمله دانش‌آموزان می‌باشد. بنابراین، هدف این مطالعه شناسایی مولفه‌های مفهوم تربیت اقتصادی در دوره تحصیلی متوسطه اول بود.روش: پژوهش حاضر دارای رویکردی کیفی و از نظر هدف، پژوهشی کاربردی بود. جامعه آماری این مطالعه همه اسناد 15 سال اخیر مرتبط با حیطه پژوهش حاضر شامل مقاله‌ها، پایان‌نامه‌های ...  بیشتر