دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران،ایران.

2 گروه روانشناسی تربیتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه قم ،ایران

10.22034/ijes.2023.1995938.1393

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش بررسی اثر میانجی کیفیت تجربه زیبایی شناختی بر رابطه بین هوش معنوی و رضایت از زندگی در معلمان بود. روش پژوهش، توصیفی – همبستگی با تاکید بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان شاغل آموزش و پرورش استان قم در سالتحصیلی1402-1401 به تعداد(12549نفر) تشکیل می‌دادند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و تعداد 372 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند که گزینش آن‌ها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس صورت گرفت. جمع‌آوری داده‌ها براساس سه پرسشنامه هوش معنویSISRI24 کینگ(2008) و پرسشنامه تجربه زیبایی شناختی AEQ ونزر(2018) و پرسشنامه رضایت از زندگی (SWLS)داینر و همکاران (1985)صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها به کمک دو نرم‌افزار SPSS و SMARTPLS3 صورت پذیرفت. هدف از اجرای این پژوهش بررسی اثر میانجی کیفیت تجربه زیبایی شناختی بر رابطه بین هوش معنوی و رضایت از زندگی در معلمان بود. روش پژوهش، توصیفی – همبستگی با تاکید بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان شاغل آموزش و پرورش استان قم در سالتحصیلی1402-1401 به تعداد(12549نفر) تشکیل می‌دادند.حجم نمونه212 نفربودکه گزینش آن‌ها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس صورت گرفت. جمع‌آوری داده‌ها براساس سه پرسشنامه هوش معنویSISRI24 کینگ(2008) و پرسشنامه تجربه زیبایی شناختی AEQ ونزر(2018) و پرسشنامه رضایت از زندگی (SWLS)داینر و همکاران (1985)صورت گرفت.نتایج پژوهش نشان داد که بین تمام مولفه های هوش معنوی و کیفیت تجربه زیباشناختی و رضایت از زندگی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین تجربه زیباشناختی و رضایت از زندگی رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The mediating effect of the quality of aesthetic experience on the relationship between spiritual intelligence and life satisfaction in teachers of Qom province (structural equation modeling)

نویسندگان [English]

  • maliheh asghari 1
  • Hakimeh Sadat Hosseini Mehrabadi, 2

1 Ph.D. Student of Curriculum Planning, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti Universit Tehran, Iran.

2 Department of Educational Psychology, Faculty of Human Sciences, University of Qom, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate the mediating effect of the quality of aesthetic experience on the relationship between spiritual intelligence and life satisfaction in teachers. The research method was descriptive-correlation with emphasis on structural equations. The statistical population of the research consisted of all teachers working in education in Qom province in the academic year of 1402-1401 in the number of (12549 people). sample size was 212 who were selected using available sampling method. Data collection was based on three spiritual intelligence questionnaires, SISRI 24, King (2008), aesthetic experience questionnaire AEQ Wenzer (2018) and life satisfaction questionnaire (SWLS) Diener et al. (1985). Data analysis was done with SPSS and SMARTPLS3 software.Data analysis was done with SPSS25 and SMARTPLS4 software. The results of the research showed that There is a positive and meaningful relationship between all the components of spiritual intelligence and the quality of aesthetic experience and life satisfaction. There is also a significant relationship between aesthetic experience and life satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual intelligence
  • aesthetic experience
  • life satisfaction
  • teachers
  • structural equations