دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (آمیخته)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی،گروه روانشناسی ،واحد سنندج،دانشگاه آزاداسلامی ،سنندج،ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

3 گروه مشاوره، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

10.22034/ijes.2023.2003494.1415

چکیده

با توجه به تغییر شیوه‌های آموزش از معلم محوری به دانش‌آموز محوری، و وجود خلا در الگوهای آموزش دانش‌آموز محور، این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی الگوی یادگیری معکوس و یادگیری مشارکتی بر درگیری تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم انجام شد. روش تحقیق حاضر از نظر ماهیت کاربردی و از نظر شیوه انجام مداخله نیمه آزمایشی بود. جامعه پژوهش 60 نفر از دانش‌آموزان متوسطه دوم شهرستان سنندج به روش معیارمند در دو گروه مداخله و یک گروه کنترل انتخاب شدند. ابزار تحقیق نیز شامل پکیج یادگیری معکوس(محمودی و همکاران،1402)، پکیج یادگیری مشارکتی GI(کاظمی و همکاران،1401) و پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو (۲۰۱۳) استفاده شد که در جهت تحلیل اثربخشی از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد. بر اساس نتایج مداخله آموزشی، الگوی یادگیری معکوس و یادگیری مشارکتی بر درگیری تحصیلی دانش‌آموزان تأثیر مثبت و معناداری دارد (05/0>sig). همچنین یافته‌ها نشان داد بین اثربخشی برنامه آموزشی یادگیری معکوس و آموزش مبتنی بر یادگیری مشارکتی بر درگیری تحصیلی دانش‌آموزان فقط در مؤلفه درگیری شناختی اختلاف معناداری وجود دارد (05/0>sig). بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بدیع بودن روش آموزش مبتنی بر یادگیری معکوس می‌تواند یکی از دلایل اثرگذاری آموزش معکوس نسبت به آموزش مشارکتی خصوصاً در مؤلفه درگیری شناختی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparing the effectiveness of reverse learning model and cooperative learning on the academic engagement of secondary school students

نویسندگان [English]

  • ataolah mahmodi 1
  • Yahiya Yarahmadi 2
  • omid moradi 3

1 PhD student in educational psychology, Department of Psychology, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran

2 Assistant Professor, Department of Psychology, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran

3 Consulting Department, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.

چکیده [English]

Considering the change in teaching methods from teacher-centered to student-centered, and the existence of a gap in student-centered teaching models, this research was conducted with the aim of comparing the effectiveness of the reverse learning model and cooperative learning on the academic engagement of secondary school students. The present research method was semi-experimental in terms of practical nature and in terms of the intervention method. The research population was 60 secondary school students of Bukan city, who were selected in two intervention groups and one control group. The research tools included reverse learning package (Mahmodi et al., 2023), GI cooperative learning package (Kazemi et al., 2022) and Rio academic engagement questionnaire (2013) were used, and multivariate covariance analysis was used to analyze the effectiveness. Based on the results of the educational intervention, the pattern of reverse learning and collaborative learning has a positive and significant effect on students' academic engagement (sig<0.05). Also, the findings showed that there is a significant difference between the effectiveness of the reverse learning educational program and cooperative learning-based education on students' academic engagement only in the cognitive engagement component (sig<0.05). Therefore, it can be concluded that the originality of the teaching method based on reverse learning can be one of the reasons for the effectiveness of reverse teaching compared to cooperative education, especially in the component of cognitive engagement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic engagement
  • collaborative learning
  • Reverse learning