دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی جامعه‌شناسی ، گروه جامعه شناسی واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

2 گروه جامعه شناسی واحد دهاقان، ، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

3 گروه جامعه شناسی واحد دهاقان، ، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران .

10.22034/ijes.2023.2013621.1481

چکیده

هدف: بسیاری از صاحب‌نظران حوزه جامعه‌شناسی و روان‌شناسی معتقدند که دوره نوجوانی آغاز مرحله شکل‌گیری هویت است و یکی از وظایف نهادهای اجتماعی کمک به بازتولید هویت ملی در نسل نوجوان و جوان می‌باشد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی جامعه‌شناختی تاثیر عوامل فرهنگی بر بازتولید هویت ملی در دانش‌آموزان انجام شد.

روش: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش کلیه نوجوانان 16-13 سال استان کهگیلویه و بویراحمد به تعداد 51339 نفر بودند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 400 نفر در نظر گرفته شد و این تعداد با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق‌ساخته (93 سوالی) بود که روایی صوری و محتوایی آن تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ بالاتر از 70/0 برآورد شد. داده‌ها با روش تحلیل مسیر در نرم‌افزارهای SPSS و AMOS تحلیل شدند.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که هویت قومی و پایبندی به رسوم با بازتولید هویت ملی در دانش‌آموزان همبستگی مثبت و معنادار و گسترش فرهنگ تساهل و تسامح، بی‌سازمانی خانواده و گسترش فضای مجازی با بازتولید هویت ملی در آنان همبستگی منفی و معنادار داشت (001/0P<). همچنین، مدل جامعه‌شناختی تاثیر عوامل فرهنگی بر بازتولید هویت ملی در دانش‌آموزان برازش مناسبی داشت و در این مدل، عوامل فرهنگی بر بازتولید هویت ملی در دانش‌آموزان تاثیر مستقیم و معنادار داشت (001/0P<).

نتیجه‌گیری: طبق نتایج این مطالعه، عوامل فرهنگی تاثیر معناداری بر بازتولید هویت ملی در دانش‌آموزان داشتند. بنابراین، برای بازتولید هویت ملی در دانش‌آموزان می‌توان زمینه بهبود عوامل فرهنگی را مهیّا ساخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Sociological Study of the Impact of Cultural Factors on National Identity Reproduction in Students

نویسندگان [English]

  • Ravanbakhsh Jahanshahi 1
  • Mansour Haghighatian 2
  • Shapur Bahian 3

1 PhD Student of Sociology of Social Groups, Department of Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran.

2 Department of Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran

3 Department of Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran

چکیده [English]

Purpose: Many experts in the fields of sociology and psychology believe that adolescence is the beginning of the stage of identity formation and one of the duties of social institutions is to help national identity reproduction in the adolescent and young generation. Therefore, the current research was conducted with the aim of sociologically investigating the impact of cultural factors on the national identity reproduction in students.

Method: This study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was cross-sectional from type of correlation. The research population consisted of all adolescents aged 13-16 years in Kohgiluyeh and Boyar-Ahmad provinces with number of 51339 people, which the sample size was considered with using Cochran's formula to be 400 people, and this number was selected by multi-stage cluster sampling method. The research tool was a researcher-made questionnaire (93 questions) which whose face and content validity was confirmed and its reliability using Cronbach's alpha method was estimated above 0.70. Data were analyzed by path analysis in SPSS and AMOS software.

Results: The findings showed that ethnic identity and adherence to customs had a positive and significant correlation with the national identity reproduction in students and the expansion of the culture of tolerance, family disorganization and expansion of virtual space had a negative and significant correlation with the national identity reproduction in them (P<0.001). Also, the sociologically model of the impact of cultural factors on the national identity reproduction in students had a good fit, and in this model, cultural factors had a direct and significant effect on the national identity reproduction in students (P<0.001).

Conclusion: According to the results of this study, the cultural factors had a significant impact on the national identity reproduction in students. Therefore, to national identity reproduce in students it is possible to prepare the ground for the improvement of cultural factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sociologically
  • cultural factors
  • national identity reproduction
  • expansion of virtual space
  • students