دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد تنکابن، دانشگاه ازاد اسلامی، تنکابن،ایران

10.22034/ijes.2023.2006736.1434

چکیده

در تحقیق حاضر به ارائه مدل دستیاری آموزشی والدین به منظور توانمندسازی آموزشی مدارس به صورت آنلاین پرداخته شد. در این راستا از رویکرد کیفی جهت اجرای تحقیق حاضر استفاده شد. در این پژوهش ابعاد مختلف دستیاری آموزشی والدین با استفاده از رویکرد کیفی، مقیاس‌های عام دسته‌بندی شدند. در ادامه از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و نظرات 22 نفر به صورت هدفمند از خبرگان حوزه آموزش و پرورش در سطح استان مازندران جهت گردآوری داده‌ها استفاده شد. در مصاحبه 19 مشخص شد که اصل اشباع صورت گرفته است. برای تحلیل داده‌ها از رویکرد تحلیل مضمون و نرم‌افزار مکس‌کیودا استفاده گردید. مضامین فراگیر استخراج شده، دستیاری آموزشی والدین به منظور توانمندسازی آموزش آنلاین در مواقع بحرانی در 5 مقوله (توانمندی فردی، توانمندی تعامل اجتماعی، توانمندی تدریس، پشتیبانی فضای مجازی، پشتیبانی و ارزیابی و نظارت) و در 16 مضمون سازماندهنده، ( مهارت ها، شایستگی ها، عوامل روانشناختی، ایجاد اعتماد، ایجاد هماهنگی، ایجاد ارتباط، توانمندی تکنیکی، توانمندی علمی، توانمندی مدیریتی، زیرساخت های سخت افزاری، زیرساخت های نرم افزاری، ارزیابی و نظارت بر دانش آموزان، ارزیابی و نظارت بر والدین، آموزش والدین، فرهنگ سازی دستیاری آموزشی والدین، شناسایی موانع و چالش ها) و 88 مضمون پایه تعیین و معرفی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Provide a model for parents' educational assistance in order to empower online education in critical situations

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Por Jafari shir Joposht 1
  • Zohreh Shakibaei 2
  • Hajar Zarei 3

1 PhD student in educational management, Tonkabon branch, Islamic Azad University, Tonkabon, Iran

2 Associate Professor Department of Educational Sciences, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.

3 Assistant Professor Department of Information Science and Epistemology, Tonkabon Branch, Islamic Azad University, Tonkabon, Iran.

چکیده [English]

In the present research, the educational assistance model of parents was discussed in order to empower schools online. In this regard, a qualitative approach was used to carry out this research. In this research, various dimensions of parental educational assistance were categorized using qualitative approach, general scales. In the following, the semi-structured interview tool and the opinions of 22 experts in the field of education in Mazandaran province were used to collect data. In the 19th interview, it was found that the principle of saturation has taken place. Thematic analysis approach and MaxQuda software were used for data analysis. Comprehensive themes extracted, educational assistance for parents in order to empower online education in times of crisis in 5 categories (individual empowerment, social interaction empowerment, teaching empowerment, virtual space support, support and evaluation and supervision) and in 16 organizing themes (skills, Competencies, psychological factors, building trust, building coordination, building communication, technical ability, scientific ability, managerial ability, hardware infrastructure, software infrastructure, assessment and monitoring of students, assessment and monitoring of parents, education of parents, Cultivation of parental educational assistance, identification of obstacles and challenges) and 88 basic themes have been determined and introduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational assistance
  • parents
  • educational empowerment
  • online schools
  • critical situations