دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم تربیتی، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت آموزشی ، واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج ، ایران.

10.22034/ijes.2023.549023.1270

چکیده

هدف: امروزه، سیاست‌گذاری برای بهبود ارتباط دانشگاه و صنعت ارزش و اهمیت زیادی دارد و آموزش دانشگاهی باید بر اساس نیازهای صنعت و جامعه باشد. بنابراین، هدف این پژوهش حاضر به دنبال طراحی الگوی آموزش دانشگاهی مبتنی بر نیازهای صنعت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند بود.
روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش‌شناسی آمیخته اکتشافی (کیفی- کمی) بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند و مدیران و فعالان صنایع شهر دماوند بودند. گرد‌آوری داده‌ها طی مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با 15 نفر از اعضای جامعه آماری که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده بودند، صورت گرفت. پروتکل مصاحبه، هم از نظر روایی صوری و محتوی و هم از دیدگاه پایایی بر اساس توافق بین دو کدگذار مورد تایید بود. داده‌های تحقیق بر اساس فرآیند تحلیل کیفی طی کدگذاری سه گانه باز، محوری و انتخابی از طریق نرم افزار مکس‌کیودا 2020 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که الگوی آموزش دانشگاهی مبتنی بر نیازهای صنعت در دانشگاه بر اساس نتایج بخش کیفی، از بین 114 کد باز شناسایی شده، دوازده مولفه آموزش دانشگاهی مبتنی بر نیازهای صنعت شامل آموزش مهارت‌های اشتغال پذیری، توسعه برنامه درسی، مشارکت‌های صنعتی، برنامه ریزی و توسعه آموزشی، فرهنگ سازی کارآفرینانه، قانونی و حقوقی، حمایت‌های دولتی، سیاستگذاری، مالی، زیرساخت، سیاست‌های توسعه منابع انسانی دانشگاه، سیاست های آموزشی، پژوهشی شناسایی شدند. همچنین بر اساس نتایج تحلیل کمی، بالاترین اولویت مربوط به مولفه توسعه برنامه درسی و کم‌ترین اولویت نیز مربوط به مولفه مالی بود. در نهایت، الگوی آموزش دانشگاهی مبتنی بر نیازهای صنعت در دانشگاه طراحی شد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه درباره الگوی آموزش دانشگاهی مبتنی بر نیازهای صنعت در دانشگاه می‌توان بر اساس اعتباریابی الگو، تمامی ابعاد الگو دارای اعتبار بودند و الگو از برازش مناسب برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a university education model based on industry needs in the university (Case Study: Islamic Azad University, Damavand Branch)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Mohammadi kia 1
  • Mohammad Naghi Imani 2
  • Alireza Mohammadinejad Ganji 3

1 PhD student, Department of Educational Sciences, Damavand Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Educational Management, Roudhen Branch, Islamic Azad University, Roudhen, Iran

3 Assistant Professor, Educational Management Department, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Today, policymaking is of great value and importance to improve the relationship between university and industry, and university education should be based on the needs of industry and society. Therefore, the purpose of this research was to design a university education model based on the needs of the industry in the Islamic Azad University of Damavand branch.
Method: This research was applied in terms of purpose and exploratory (qualitative-quantitative) in terms of mixed methodology. The statistical population in the qualitative part included the faculty members of the Islamic Azad University, Damavand branch, and the managers and activists of industries in Damavand city. Data collection was done through semi-structured interviews with 15 members of the statistical community who were selected by purposive sampling. The interview protocol was approved both in terms of formal and content validity and in terms of reliability based on the agreement between the two coders. The research data were analyzed based on the qualitative analysis process during open, central and selective triple coding through MaxQuda 2020 software.
Findings: The findings showed that the model of university education based on the needs of the industry in the university based on the results of the qualitative section, among the 114 open codes identified, twelve components of the university education based on the needs of the industry including the training of employability skills, curriculum development, industrial partnerships, planning and educational development, entrepreneurial, legal and legal culture, government support, policy making, finance, infrastructure, university human resources development policies, educational and research policies were identified. Also, based on the results of quantitative analysis, the highest priority was related to the curriculum development component and the lowest priority was related to the financial component. Finally, the university education model based on industry needs was designed in the university.
Conclusion: According to the results of this study about the model of university education based on the needs of the industry in the university, based on the validation of the model, all dimensions of the model were valid and the model had a suitable fit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • University
  • university education
  • need of industry
  • relationship between university and industry