دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کیفی)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت،دانشکده علوم انسانی،واحد بندرعباس،دانشگاه آزاد اسلامی،بندرعباس،ایران.

2 دانشجو گروه مدیریت آموزشی،واحد بین الملل کیش،دانشگاه آزاد اسلامی ، جزیره کیش، ایران

3 گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/ijes.2023.2008390.1446

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی مولفه های نظارتی راهبران آموزشی و تربیتی مدارس ابتدایی به منظور ارائه ی الگوی جامع برای آموزش و پرورش دولتی ایران انجام شد.

روش شناسی: روش این پژوهش، شیوه کیفی و اکتشافی (با استفاده از نظریه زمینه ای/ داده بنیاد)، از نظر هدف، کاربردی از نوع تحقیقات کاربردی و با توجه به هدف آن، توصیفی از نوع همبستگی بود. در این پژوهش داده ها با استفاده از متون و مصاحبه نیمه ساختمند جمع آوری شد. جامعه آماری در این پژوهش، شامل اساتید رشته علوم تربیتی و خبرگان آموزش و پرورش استان هرمزگان بود. بدین صورت که مصاحبه شونده ها خبرگان تعلیم و تربیت را در بر می گیرد و مصاحبه خبرگان تا اشباع نظری انجام شد. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی بصورت تحلیل محتوا بود. مراحل کدگذاری مورد استفاده در این تحقیق شامل کدگذاری باز و محوری بود.

یافته ها: نتایج نشان داد، 8 شاخص اساسی برای الگوی نظارتی راهبران آموزشی و تربیتی در مدارس ابتدایی به دست آمد که عبارتست از: 1- رهبری در بهسازی آموزشی 2- رهبری در بهسازی برنامه درسی 3- رهبری در بهسازی کارکنان 4- مهارت نظری و علمی 5- مهارت فنی و فناوری 6- مهارت اخلاقی و حرفه ای 7- مهارت مدیریت و رهبری 8 - مهارت ارتباطی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying the supervisory components of educational leaders of primary schools in order to provide a comprehensive model for Iran's government education

نویسندگان [English]

  • Mehdi Bagheri 1
  • Iran Sheikhabadi 2
  • Hoseinali Jahed 3

1 2. Associate Professor, Department of Management, Faculty of Humanities, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran.

2 PhD Student of Educational Management Department, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran.

3 Department of Educational Management, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: This research was conducted with the aim of identifying the supervisory components of educational leaders of elementary schools in order to provide a comprehensive model for Iran's government education.

Methodology: The method of this research was a qualitative and exploratory method (using background theory/foundation data), in terms of its purpose, it was an applied type of applied research, and according to its purpose, it was a descriptive type of correlation. In this research, data was collected using texts and semi-structured interviews. The statistical population in this research included professors of educational sciences and education experts in Hormozgan province. In this way, the interviewees include education experts and the interviews of the experts were conducted until theoretical saturation. The method of data analysis in the qualitative part was content analysis. The coding steps used in this research included open and axial coding.

Findings: The results showed that 8 basic indicators were obtained for the supervision model of educational leaders in primary schools, which are: 1- Leadership in educational improvement 2- Leadership in curriculum improvement 3- Leadership in staff improvement 4- Theoretical skill and scientific 5- Technical and technological skills 6- Ethical and professional skills 7- Management and leadership skills 8- Communication skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • design of supervisory model
  • educational leaders
  • primary schools