دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کیفی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

10.22034/ijes.2024.2012176.1469

چکیده

هدف: با توجه به رشد و تحول فناوری اطلاعات و ارتباطات، شیوه‌های آموزش نیز تغییرهای گسترده‌ای کرده‌اند. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی آموزش مجازی کارآمد در دانشگاه فرهنگیان انجام شد.
 
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف و شیوه اجرا به‌ترتیب کاربردی و توصیفی از نوع اکتشافی بودند. جامعه مطالعه حاضر همه مدیران و اساتید دانشگاه‌های فرهنگیان استان خراسان رضوی شامل شش پردیس در سال 1400 بودند. نمونه‌های پژوهش حاضر طبق اصل اشباع نظری 13 نفر تعیین که پس از بررسی ملاک‌های ورود به مطالعه با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. داده‌های این مطالعه با مصاحبه نیمه‌ساختاریافته جمع‌آوری (روایی با روش مثلث‌سازی تایید و پایایی با روش ضریب کاپای کوهن 87/0 به‌دست آمد) و با روش‌های تحلیل مضمون و سه دور دلفی تحلیل شدند.
 
یافته‌ها: طبق تحلیل مصاحبه‌ها، الگوی آموزش مجازی کارآمد در دانشگاه فرهنگیان 71 مضمون فرعی در قالب 12 مضمون اصلی داشت. در این مطالعه، مضمون‌های اصلی شامل عوامل پداگوژیکی، عوامل تکنولوژیکی، عوامل سازمانی، مدیریت یکپارچه، آینده‌نگری، کیفیت آموزشی هدفمند، سنجش‌پذیری، انعطاف‌پذیری در آموزش، خدمات پشتیبانی، مدیریت دانش، سهولت دسترسی و اطلاعات و محتوا بودند. همچنین، پس از راند اوّل دلفی تعداد 9 مضمون فرعی و پس از راند دوّم دلفی تعداد 6 مضمون فرعی از الگوی آموزش مجازی کارآمد در دانشگاه فرهنگیان حذف شد و در راند سوّم دلفی همه مضمون‌های فرعی مناسب ارزیابی شدند. در نتیجه، الگوی نهایی آموزش مجازی کارآمد در دانشگاه فرهنگیان 56 مضمون فرعی در قالب 12 مضمون اصلی داشت که الگوی مضمون‌های اصلی آن ترسیم شد.
 
بحث و نتیجه‌گیری: مدیران، مسئولان و برنامه‌ریزان دانشگاه فرهنگیان طبق الگوی طراحی‌شده آموزش مجازی کارآمد در دانشگاه فرهنگیان می‌توانند شرایط را برای بهبود وضعیت موجود آموزش به‌ویژه آموزش مجازی در این دانشگاه ارتقاء ببخشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing an Efficient Virtual Education Pattern in Farhangian University

نویسندگان [English]

  • Mohammad Delghandi 1
  • Mohammad karimi 2
  • Hassan Nodehi 3
  • Moslem Cherabin 2

1 Phd student, Department of Educational Sciences, Neyshabur branch, Islamic Azad University, Neyshabor, Iran

2 Assistant Professor, Department of Management, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Due to the growth and evolution of information and communication technology, the methods of education have also undergone extensive changes. Therefore, the present research was conducted with the aim of designing an efficient virtual education pattern in Farhangian University.
 
Methodology: This research in terms of purpose and implementation method was applied and descriptive from type of exploratory, respectively. The current study population were included all managers and professors of Farhangian universities in Khorasan Razavi province including six Pardis in 2021 year. The samples of the present study according to the principle of theoretical saturation were determined 13 people who after checking the inclusion criteria were selected by purposive sampling method. The data of this study were collected by semi-structured interview (validity was confirmed by triangulation method and reliability was obtained by Cohen's Kappa coefficient 0.87) and analyzed by thematic analysis and three rounds of Delphi.
 
Findings: According to the analysis of the interviews, the efficient virtual education pattern in Farhangian University had 71 sub themes in the form of 12 main themes. In this study, the main themes were included pedagogical factors, technological factors, organizational factors, integrated management, foresight, purposive educational quality, measurability, flexibility in education, support services, knowledge management, ease of access and information and content. Also, after the first round of Delphi, 9 sub themes and after the second round of Delphi 6 sub themes were removed from the efficient virtual education pattern in Farhangian University, and in the third round of Delphi all the sub themes were evaluated as appropriate. As a result, the final pattern of efficient virtual education in Farhangian University had 56 sub themes in the form of 12 main themes, and the pattern of its main themes was drawn.
 
Conclusion: The managers, officials and planners of Farhangian University according to the designed efficient virtual education pattern in Farhangian University can improve the conditions to improve the current state of education, especially virtual education in this university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Education
  • Efficient Virtual Education
  • Farhangian University
  • Purposive Educational Quality
  • Flexibility in Education
Alipour M, Alipour M. (2022). Analysis of the consequences of flipped learning from the perspective of pre-service teachers of Farhangian University. The Scientific Quarterly Journal of Research in Social Studies Education, 4(2): 92-110. (In Persian)
Babazadeh S, Nosratzehi T, Banaroodi S. (2022). Study of the factors affecting on the quality of virtual learning and education from the perspective of dental students of Zahedan University of Medical Sciences (A qualitative study). Journal of Research in Dental Sciences, 19(1): 37-49. (In Persian)
Caldwell KE, Hess A, Wise PE, Awad MM. (2021). Maintaining effective senior resident-led intern education through virtual curricular transition. Journal of Surgical Education, 78(6): 112-120.
Cho MJ, Hong JP. (2021). The emergence of virtual education during the COVID-19 pandemic: The past, present, and future of the plastic surgery education. Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery, 74(6): 1413-1421.
Cowperthwait A, Graber J, Carlsen A, Cowperthwait M, Mekulski H. (2021). Innovations in virtual education for clinical and simulation learning. Journal of Professional Nursing, 37(5): 1011-1017.
Dehghanzadeh A, Doshman Ziyari E, Moazzami M, Kavosi E. (2022). Design and delivery an evaluation of training effectiveness in the employees on the job instruction the “Banke Tejarat”. Iranian Journal of Educational Society, 8(1): 1-14. (In Persian)
DeMelo Ghisi GL, Aultman C, Konidis R, Sandison N, Oh P. (2023). Developing a group-based virtual education curriculum for cardiac rehabilitation and the associated toolkit to support implementation in Canada and across the globe. Heart & Lung, 57: 80-94.
Ehteshami MR, Golzari Z, Fathi Vernosfadrani L. (2022). Identifying and validating the main
components of professional development courses for faculty members of Farhangian University with a reverse learning approach: Meta-composition and interview. Iranian Journal of Educational Society, 8(2): 13-26. (In Persian)
Foulerton E, Clarke S, Parnell K, Singh A. (2023). Therapies in action: Enhanced virtual education program by neonatal network Allied Health Professionals. Journal of Neonatal Nursing, 29(2): 405-408.
Gelineau-Morel R, Dilts J. (2021). Virtual education during COVID-19 and beyond. Pediatric Neurology, 119: 1-2.
Ghasemi A, Pirani Z, Nateghi F. (2022). Development and validation of an integrated curriculum model in elementary school virtual education in the context of the Covid-19 epidemic. Iranian Journal of Educational Society, 8(1): 137-149. (In Persian)
Haghkhah S, AsadolahiFard E, Barkhordari AliAbad A. (2022). From the dream to the reality of being a teacher; Analysis of the lived experiences of a graduate of Farhangian University. Quarterly Journal of Education in Basic Sciences, 8(28): 25-36. (In Persian)
Hajizadeh Anari H. (2023). Conceptual model of Farhangiān University based on the fundamental reform document of education. Quarterly Journal of Teacher Education, 5(3): 115-145. (In Persian)
Karimi A, Abdi Lifkoei A. (2022). Communication challenges of Farhangian University's virtual internship during the Covid-19 pandemic (mixed study). Quarterly Journal of Education Studies, 8(32): 108-119. (In Persian)
MohammadShafiei A, Karimi Oghda H. (2023). Explaining the place of hidden curriculum in the process of social education of student teachers of Farhangian University. Quarterly Journal of Teacher Education, 5(3): 47-65. (In Persian)
Mohebiamin A, Behradfar A, Khoshsima M, Moghimirad M. (2023). Analysis of the situation of Farhangian University based on the lived experiences of graduates: Qualitative research. Quarterly Journal of Teacher Education, 5(2): 1-32. (In Persian)
Mousavi R, Mohammadinejad Ganji A, Imani MN. (2023). Designing a pattern of organizational structure based on educational improvement and development indicators in the Farhangian University. Iranian Journal of Educational Society, 9(1): 287-302. (In Persian)
Niazi M, Sanatkar E. (2022). Identify the opportunities and challenges of virtual school education In the Corona: A qualitative study based on a meta-hybrid model. Quarterly Journal of Education Study, 8(31): 78-102.
Pashakhanlo N, Hassan Moradi N, Rabiee Dolabi M. (2022). Identifying the effective factors of talent management (Case study: Farhangian University in the south of country). Iranian Journal of Educational Society, 8(2): 89-102. (In Persian)
Savari K, Savari Y. (2022). Qualitative study of lived experiences of virtual education from the perspective of students during the corona outbreak. Research in Curriculum Planning, 19(46): 49-63. (In Persian)
Smith EB, Sherrill GC, Lewis PJ, Faykus MW, Jordan SG. (2022). Online hide and seek: Allopathic US medical schools’ radiology education virtual presence. Current Problems in Diagnostic Radiology, 51(1): 25-29.
Yazdi A, Mirheydari A. (2022). Oppitunitiew and Threats of virtual education during the Corona pandemic from the viewpoint of Farhangian University student-teachers. Journal of Research in Teacher Education, 5(1): 9-34. (In Persian)