دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان،

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد اصفهان (خوراسگان) دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان(خوراسگان)، ایران

10.22034/ijes.2024.2017773.1518

چکیده

هدف: یکی ازمسائل مهم ومخرب درنظام آموزش عالی رفتارهای ناکارامد اساتید دانشگاه میباشد که کمتر موردتوجه قرارگرفته وتاکنون معیار عینی جامعی برای بررسی آن طراحی نشده است. لذا هدف این مطالعه تدوین، رواسازی و اعتباریابی پرسشنامه ای جهت بررسی رفتارهای ناکارآمد اساتید دانشگاه‌ها بود.

روش: این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه اماری شامل همه اعضای هیأت‌علمی پنج دانشگاه شهرتهران(شامل دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه تربیت مدرس) در سال تحصیلی 99-1398 بود که123 نفر از آنها با روش نمونه‌گیری در دسترس بعنوان گروه نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق‌ساخته رفتارهای ناکارآمد اساتید دانشگاه‌ها با 64 گویه در سه عامل آموزشی (با 3 مولفه)، پژوهشی (با 4 مولفه) و ارتباطی (با 5 مولفه) بود. داده‌ها با روش‌های نسبت روایی محتوایی، شاخص روایی محتوایی و تحلیل عاملی اکتشافی در نرم‌افزارهای SPSS و Smart-PLS تحلیل شدند.

یافته‌ها: نتایج نسبت روایی محتوایی و شاخص روایی محتوایی را برای هر سه عامل آموزشی، پژوهشی و ارتباطی و مولفه‌های هر یک از آنها بالاتر از 80/0 نشان داد. همچنین، نتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای رفتارهای ناکارآمد اساتید دانشگاه‌ها سه عامل و12مولفه رانشان داد ؛ به‌طوری که عامل اول یعنی عامل آموزشی 3 مولفه، عامل دوم یعنی عامل پژوهشی 4 مولفه و عامل سوم یعنی عامل ارتباطی 5 مولفه رابه خود اختصاص دادند. نتایج، بار عاملی بالاتر از 60/0 و پایایی کرونباخ و ترکیبی بالاتر از 70/0 را برای همه موارد نشان داد. علاوه بر آن، مقادیر R2 برای همه عامل‌ها و مولفه‌ها بالاتر از 50/0 و شاخص GOF برابر با 43/0 به‌دست آمد که حاکی از برازش مناسب مدل بود. مدل رفتارهای ناکارآمد اساتید دانشگاه‌ها در حالت‌های بار عاملی و آزمون تی ترسیم شد که بر اساس آن، رفتارهای ناکارآمد اساتید دانشگاه‌ها بر عامل‌های آموزشی، پژوهشی و ارتباطی و هر عامل بر مولفه‌های آن به دلیل آماره تی بالاتر از 96/1 اثر معنادار داشت.

نتیجه‌گیری: پرسشنامه پژوهش حاضر، ابزاری روا و پایا برای سنجش رفتارهای ناکارآمد اساتید دانشگاهی میباشد. بنابراین، مدیران و مسئولان دانشگاهی می‌توانند درسنجش میزان رفتارهای ناکارآمد اساتید تحت نظارت خود به منظور طراحی برنامه‌های پیشگیرانه یا کاهش دهنده این رفتارها ازآن بهره ببرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Compilation of construction, normalization and validation of inefficient behaviors of university professors

نویسندگان [English]

  • Shokouh Jamali Zavareh 1
  • Gholamreza Manshaee 2
  • Mohammad Ali Nadi 3

1 PhD student in Educational Psychology, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch; Esfahan; Iran

2 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch; Isfaha; Iran

3 Associate Professor, Department of Educational Management, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan), Iran

چکیده [English]

Objective: the aim of this study was to compilation, normalization and validation of ineffective behaviors of universities professors.

Method: This study was a descriptive from type of correlation that its population was all the faculty members of five big universities in the 2019-2020 academic years. The sample of the research was 123 professors of the mentioned universities who were selected by available sampling method. The research tool was a researcher-made questionnaire of ineffective behaviors of universities professors with 64 items in three factors of educational, research and communication. The data were analyzed with the methods of content validity ratio, content validity index and exploratory factor analysis in SPSS and Smart-PLS software.

Results: The results of content validity ratio and content validity index showed that these statistics were obtained for all three educational, research and communication factors and the components of each of them were higher than 0.80. the results of exploratory factor analysis showed that there were three factors for the ineffective behavior of universities professors; So that the first factor i.e. the educational factor had 3 components, the second factor i.e. the research factor had 4 components and the third factor i.e. the communication factor had 5 components, which the factor loading of all of them was higher than 0.60 and the Cronbach and combined reliability of all of them was higher than 0.70. In addition, the values of R2 for all factors and components were higher than 0.50 and the GOF index was equal to 0.43, which indicated the appropriate fit of the model and the model of ineffective behaviors of universities professors was drawn in the factor loading and t-test modes, which based on, the inefficient behaviors of universities professors had a significant effect on educational, research and communication factors and each factor on its components due to a t-statistic higher than 1.96.

Conclusion: The questionnaire of the current research is a valid and reliable tool for measuring the ineffective behaviors of universities professors. University administrators and officials can use it to measure the ineffective behaviors of their university professors and design programs to reduce these behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ineffective behaviors
  • university
  • educational factor
  • research factor
  • communication factor