دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه فلسفه تعلیم وتربیت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، گروه علوم تربیتی،دانشگاه امین، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه علوم تربیتی ،دانشگاه امین، تهران، ایران

10.22034/ijes.2024.2016596.1505

چکیده

هدف: تربیت اقتصادی یکی از نیازهای روز برای همه افراد از جمله دانش‌آموزان می‌باشد. بنابراین، هدف این مطالعه شناسایی مولفه‌های مفهوم تربیت اقتصادی در دوره تحصیلی متوسطه اول بود.

روش: پژوهش حاضر دارای رویکردی کیفی و از نظر هدف، پژوهشی کاربردی بود. جامعه آماری این مطالعه همه اسناد 15 سال اخیر مرتبط با حیطه پژوهش حاضر شامل مقاله‌ها، پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد، رساله‌های دکتری و کتاب‌ها بودند. جامعه این مطالعه شامل 179 مقاله، 22 پایان‌نامه کارشناسی ارشد، 5 رساله دکتری و 11 کتاب بود که 23 مورد از آنها با روش نمونه‌گیری هدفمند به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌های این مطالعه با روش یادداشت‌برداری گردآوری و با روش کدگذاری طبق رویکرد سنتزپژوهی تحلیل شدند.

یافته‌ها: نتایج یافته‌ها نشان داد که مفهوم تربیت اقتصادی در دوره تحصیلی متوسطه اول 30 مولفه فرعی و 13 مولفه اصلی داشت. مولفه‌های اصلی مفهوم تربیت اقتصادی در دوره تحصیلی متوسطه اول شامل سواد مالی (با 3 مولفه فرعی)، بینش اقتصادی (با 1 مولفه فرعی)، حفظ و توسعه منابع اقتصادی و مالی (با 2 مولفه فرعی)، الگوی صحیح مصرف (با 2 مولفه فرعی)، رابطه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری (با 3 مولفه فرعی)، مدیریت بودجه (با 3 مولفه فرعی)، مسئولیت‌پذیری و تعهد اجتماعی (با 1 مولفه فرعی)، تخصص‌گرایی و نوآوری (با 2 مولفه فرعی)، رعایت حقوق دیگران (با 2 مولفه فرعی)، اخلاق‌محوری (با 3 مولفه فرعی)، ارزشمند دانستن کار (با 5 مولفه فرعی)، فرصت‌شناسی (با 2 مولفه فرعی) و مدارا (با 1 مولفه فرعی) بود.

نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های این مطالعه، برای تربیت اقتصادی دانش‌آموزان متوسطه اول می‌توان مولفه‌های اصلی و فرعی شناسایی‌شده را به آنها آموزش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The components of the concept of economic education in the Junior Secondry School

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Sharifi Golzardi 1
  • Ali Mohebi 2
  • Ruhollah Karimi Khoigani 3

1 PhD student, Department of Philosophy of Education, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Professor of Education Department, Amin University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Education, Amin University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Objective: Economic education is one of the needs of the day for all people, including students. Therefore, the aim of this study was to identifying the components of the economic education concept in the junior secondary education period.

Method: The current research had a qualitative approach and in terms of purpose was an applied research. The statistical population of this study were included all the documents of the last 15 years related to the scope of the current research, including articles, master's dissertations, Ph.D.'s theses and books. The population of this study were included 179 article, 22 master's dissertation, 5 Ph.D.'s thesis and 11 book, which 23 case of them were selected as a sample by purposive sampling method. The data of this study were collected by note taking and were analyzed by coding method according to synthesis research approach.

Results: The results of the findings showed that the economic education concept in the junior secondary education period had 30 sub components and 13 main components. The main components of the economic education concept in the junior secondary education period were included financial literacy (with 3 sub components), economic insight (with 1 sub component), preservation and development of economic and financial resources (with 2 sub components), consumption correct pattern (with 2 sub components), savings and investment relationship (with 3 sub components), budget management (with 3 sub components), social responsibility and commitment (with 1 sub component), specialization-orientation and innovation (with 2 sub components), respecting the rights of others (with 2 sub component), ethics-oriented (with 3 sub components), valuing work (with 5 sub components), opportunism (with 2 sub components) and tolerance (with 1 sub-component).

Conclusion: According to the findings of this study, it is possible to teach the identified main and sub components for the economic education concept in the junior secondary education period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic education
  • junior students
  • social responsibility and commitment
  • specialization-orientation and innovation