دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت دولتی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

4 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

10.22034/ijes.2023.2006845.1435

چکیده

هدف: مهارت‌های ارتباطی مدیران یکی از مهم‌ترین عوامل استمرار موفقیت در هر سازمانی است و برای این منظور شناخت ویژگی‌های شخصیتی مدیران برای ارتقای مهارت‌های ارتباطی آنان مهم و ضروری می‌باشد. بنابراین، هدف این مطالعه طراحی الگوی ابعاد شخصیتی موثر بر میزان مهارت‌های ارتباطی مدیران بود.

روش: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه پژوهش مدیران و معاونین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران بودند که حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 191 نفر تعیین، اما 210 پرسشنامه بین مدیران و معاونین توزیع شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه محقق‌ساخته ابعاد شخصیتی مدیران (35 سوال) و پرسشنامه مهارت‌های ارتباطی مدیران (18 سوال) بودند. داده‌ها با روش‌های تحلیل عاملی اکتشافی و مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزارهای SPSS و Amos تحلیل شدند.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که تعداد 10 پرسشنامه به دلیل ناقص‌بودن از تحلیل‌ها حذف شدند و تحلیل‌ها برای 200 نفر انجام شد. یافته‌های تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که تعداد 9 سوال به دلیل بار عاملی کم از پرسشنامه ابعاد شخصیتی مدیران حذف و فرم نهایی 26 سوال در 6 مولفه صداقت، برون‌گرایی، وجدان کاری، انعطاف‌پذیری، سازگاری و مسئولیت‌پذیری داشت و این شش مولفه توانستند 37/80 درصد از واریانس کل را تبیین کنند. همچنین، میزان بار عاملی هر شش مولفه بالاتر از 70/0 و میزان میانگین واریانس استخراج‌شده همه آنها بالاتر از 50/0 و پایایی آلفای کرونباخ و ترکیبی همه آنها بالاتر از 70/0 به‌دست آمد. علاوه بر آن، الگوی ابعاد شخصیتی موثر بر میزان مهارت‌های ارتباطی مدیران برازش مناسبی داشت و در الگوی مذکور هر شش مولفه صداقت، برون‌گرایی، وجدان کاری، انعطاف‌پذیری، سازگاری و مسئولیت‌پذیری بر مهارت‌های ارتباطی مدیران اثر مستقیم و معنی‌دار داشتند (001/0P<).

نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه حاکی از تاثیر هر شش مولفه صداقت، برون‌گرایی، وجدان کاری، انعطاف‌پذیری، سازگاری و مسئولیت‌پذیری بر مهارت‌های ارتباطی مدیران بود. بنابراین، برای بهبود مهارت‌های ارتباطی مدیران می‌توان از طریق بهبود شرایط کاری و کارگاه‌های آموزشی زمینه را برای افزایش و ارتقای ابعاد شخصیتی مدیران فراهم نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a Model of Personality Dimensions Effective on the Level of Communication Skills of Managers with a Quantitative Approach

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Radpour 1
  • Behzad Farrokh Seresht 2
  • Davoud Kiakojori 3
  • Hossein Ali Taghipour 4

1 Ph.D. student in public administration, majoring in organizational behavior, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran

2 Assistant Professor, Department of Public Administration, Chalus Branch, Islamic Azad University, Chalus, Iran

3 Associate Professor, Department of Public Administration, Chalus Branch, Islamic Azad University, Chalus, Iran

4 Associate Professor, Department of Educational Management, Chalus Branch, Islamic Azad University, Chalus, Iran

چکیده [English]

Purpose: The managers' communication skills are one of the most important factors of continued success in any organization, and for this purpose it is important and necessary to know the managers' personality characteristics to improve their communication skills. Therefore, the aim of this study was to designing a model of effective personality dimensions on the level of managers' communication skills.

Method: This study in terms of purpose was applied in terms of implementation method was descriptive from type of survey. The research population was managers and assistants of Iran's National Oil Products Distribution Company, which the sample size was determine based on the Krejcie and Morgan table 191 people, but 210 questionnaires were distributed among managers and assistants. The research tools were included the researcher-made questionnaire of managers' personality dimensions (35 questions) and the questionnaire of managers' communication skills (18 questions). Data were analyzed with exploratory factor analysis and structural equation modeling methods in SPSS and Amos software.

Results: The findings showed that 10 questionnaires were excluded from the analysis due to incompleteness and the analysis was done for 200 people. The findings of the exploratory factor analysis showed that 9 questions were removed from the questionnaire of managers' personality dimensions due to low factor loading, and the final form had 26 questions in 6 components of honesty, extroversion, conscientiousness, flexibility, adaptability and responsibility and these six components could explain 80.37% of the total variance. Also, the factor loading of all six components was higher than 0.70, the average variance extracted of all was higher than 0.50, and the reliability of Cronbach's alpha and combination of all was higher than 0.70. In addition, the model of effective personality dimensions on the level of managers' communication skills had a good fit, and in the mentioned model, all six components of honesty, extroversion, conscientiousness, flexibility, adaptability and responsibility had a direct and significant effect on the managers' communication skills (P<0.001).

Conclusion: in order to improve the managers' communication skills it possible to provide the basis for increasing and promoting the managers' personality dimensions through the improvement of working conditions and training workshops.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality dimensions
  • communication skills
  • managers