دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل،ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 کارشناسی ارشد، مدیریت آموزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

10.22034/ijes.2023.2006997.1439

چکیده

هدف: از جمله مسائلی که سازمان‌های کشور ما با آن روبرو هستند، مسئله چگونگی ارتقای جامعه‌پذیری است. اهمیت این موضوع به حدی است که امروزه یکی از عوامل مهم پیشرفت و ترقی در کشورهای توسعه‌یافته را نیروی کار آموزش‌دیده و با انگیزه و به عبارت بهتر، جامعه‌پذیری کارکنان متخصص در سازمان‌های مختلف می‌دانند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر شناسایی پیشایندها و پیامدهای جامعه‌پذیری سازمانی در سازمان‌های آموزشی ایران با استفاده از رویکرد فراتحلیل است.

روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر روش اجرا، توصیفی، از نظر نوع استفاده، کاربردی و از منظر ماهیت داده‌ها، کمی است. جامعه آماری پژوهش مقالات چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی داخل ایران در زمینه جامعه‌پذیری سازمانی، از سال ۱۳۹۰ تا بهار ۱۴۰۲ بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند ۲۹ مورد به عنوان نمونه وارد فرایند فراتحلیل شدند. پژوهش‌های منتخب با استفاده از نرم‌افزار CMA2 (نرم‌افزار جامع فراتحلیل) تحلیل شدند.

یافته ها: یافته‌های تحقیق نشان داد که از بین پیشایندهای جامعه‌پذیری سازمانی، به ترتیب متغیرهای سواد الکترونیکی (۰/۸۴۹)، اخلاق حرفه‌ای (۰/۸۲۳)، توانمندسازی (۰/۶۷۱)، فرهنگ سازمانی (۰/۵۶۰) و معنویت در محیط کار (۰/۵۵۰) دارای بیشترین اندازه اثر بودند. همچنین از بین پیامدهای جامعه‌پذیری سازمانی، به ترتیب متغیرهای مسئولیت‌پذیری اجتماعی (۰/۷۹۸)، سرمایه روانشناختی (۰/۶۸۰)، بروندادهای نقش (۰/۶۶۹)، رفتار اخلاقی (۰/۶۴۰) و اشتیاق شغلی (۰/۶۲۰) دارای بیشترین اندازه اثر بودند.

بحث و نتیجه‌گیری: شناسایی پیشایندها و پیامدهای جامعه‌پذیری در سازمان‌های آموزشی که دارای اهداف، مأموریت‌ها و وظایف متنوع و در عین حال حساسی هستند به مدیران کمک می‌کند تا از طریق تمرکز و به کارگیری عوامل و متغیرهای شناسایی شده جامعه‌پذیری کارکنان در سازمان را تسهیل نمایند و همچنین از نتایج به کارگیری این عوامل و متغیرها در سازمان آگاه شوند و اقدامات مفید و مؤثری جهت بهبود جامعه‌پذیری سازمانی کارکنان انجام دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Meta-analysis of the Antecedents and Consequences of Organizational Socialization in Iranian Educational Organizations

نویسندگان [English]

  • Adel Zahed Babolan 1
  • Mehdi Abdolahzadeh 2
  • Mohammad Esmaeili 3

1 Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran

2 PhD student of educational management, Department of Educational Sciences, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran

3 Masters degree, Educational Management, Urmia University, Urmia, Iran

چکیده [English]

purpose: Among the issues that our country's organizations are facing is how to promote socialization. The importance of this issue is so great that today, one of the important factors of progress and development in developed countries is considered to be a trained and motivated workforce, or in a better word, the sociability of specialized employees in different organizations. Accordingly, this study aimed to identify the antecedents and consequences of socialization in Iranian educational organizations using a meta-analysis approach.

Methodology: The current research is descriptive in terms of execution method, applied in terms of the type of use, and quantitative in terms of type of data. The statistical population of the research was the articles published in scientific research journals in Iran in the field of organizational socialization, from 2011 to 2023, from which 29 cases were entered through a meta-analysis process with a non-random purposive sampling method. The selected studies were analyzed using CMA2 software.

Findings: The findings of the research showed that among the antecedents of organizational socialization, respectively, the variables of electronic literacy (0.849), professional ethics (0.823), empowerment (0.671), organizational culture (0.560), and spirituality in the work environment (0.550) had the largest effect size. Also, among the consequences of organizational socialization, respectively, the variables of social responsibility (0.798), psychological capital (0.680), role outputs (0.669), ethical behavior (0.640), and job enthusiasm (0.620), had the largest effect size.

Conclusion: Identifying the antecedents and consequences of socialization in educational organizations that have diverse and yet sensitive goals, missions and tasks helps managers to facilitate the socialization of employees in the organization through focusing and applying the identified factors and variables, and also from the results to Be aware of the use of these factors and variables in the organization and take useful and effective measures to improve the organizational socialization of employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational socialization
  • Meta-analysis
  • Antecedents and Consequences