دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کیفی)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکاه پیام نور

2 هیات علمی دانشگاه پیام نور

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

10.22034/ijes.2023.560565.1404

چکیده

مقدمـه: نابرابـری و ابعـاد مختلـف آن نشـانه های مشـخّصی از توسـعه نیــافتگی شــمرده مــی شــود. تفــاوت هــا و نابرابـریها تهدیـدی جـدی برای کشـورها به شــمار مــی رود، زیــرا زمینــه هــای دسـتیابی به وحـدت و یکپارچگـی ملی را دشوار می کنـد.
هـدف اصلی این مقاله بررسی پیامدهای نابرابری آموزشی درمنطقه غرب کشور است.
روش کار: پدیدار شناسی بر پارادایم تفسیری است لذا در این حالت نگاه به پدیده ها نگاهی معنانگر و موشکافانه است. دنبال کردن این وجهۀ تفسیری، طریقی برای اکتساب آگاهی عمیق، ازطریق کشف معانی، اهداف، دیدگاه‌ها ومنطق نهفته است پژوهش با روش کیفی صورت گرفته است. مصاحبه ها به صورت هدفمند و هر مصاحبه به صورت تقریبی 45 دقیقه طول کشید با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و قرنطینه بودن افراد مصاحبه‌ها تلفنی انجام شد. متن مصاحبه هر فرد نوشته شده و دوباره برای مصاحبه شونده فرستاده شد که ایشان میزان سقم و درستی متن را تأیید کند. با این روش اعتبار مصاحبه‌ها بدست آمده است جمع‌بندی اطلاعات مصاحبه به تحلیل محتوای مُضونی تبیین پدیده نابرابری اجتماعی واقتصادی و آموزشی در استان‌های هدف پرداخته شد. نمونه گیری هدفمند حجم نمونه مصاحبه با بیست نفر از افراد مطلع و صاحبنظران در منطقه مورد پژوهش تا رسیدن به اشباع نظری است. مشارکت کنندگان درپژوهش حاضر شامل بیست نفر از افراد شاغل در، سه استان کردستان، کرمانشاه و ایلام که 11 نفر مرد و 9 نفر زن بودند مشارکت کنندگاه اساتید دانشگاه و دبیران آموزش و پرورش همچنین کارکنان بهداشت و درمان بودند.
یافته ها؛ کاهش عوامل موثر بر ایجاد نابرابری اجتماعی در آموزش میتواند زمینه ساز رشد شاخص‌های مختلف در یک جامعه باشد. نابرابری آموزشی تاثیرات منفی بر وضعیت های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی یک کشور دارد. برداشتن عوامل موثر در ایجاد نابرابری اجتماعی درآموزش ازجمله، فاصله طبقاتی، نگاه جنسیتی، عدم وجود نیروی کارآمد انسانی و منابع و تجهیزات کافی منجر به ایجاد روند رو به رشد و شکوفایی در جامعه می‌گردد.
نتایج؛ آموزش و پرورش رکن اساسی توسعه است، علاوه برآنکه فرصتی فراهم می آورد تا افراد توانایی ها و استعدادهای خویش را پرورش دهند، دارای آثار و فواید اجتماعی واقتصادی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

ciological investigation of the consequences of socio-economic inequality on education and training in the western provinces of the country (Ilam, Kurdistan and Kermanshah), a qualitative study

نویسندگان [English]

  • forouzan karkhaneh 1
  • Hasan Reza Yusofund 2
  • Hoosin dehqan 3

1 هیات علمی

2 Faculty of Payam Noor University

3 Member of the academic faculty of Azad University, North Tehran branch

چکیده [English]

Introduction:Inequality and its different dimensions are considered specific signs of underdevelopment.Differences and inequalities are considered a serious threat to countries,because they make it difficult to achieve national unity and integration.The main goal of this article is to investigate the consequences of educational inequality in the western region of provinces.
Methodology:Phenomenology is an interpretive paradigm, so in this case, looking at phenomena is a meaningful and scrutinizing look. Pursuing this interpretative aspect is a way to acquire deep knowledge through the discovery of meanings, goals,perspectives and underlying logic. The research was conducted with a qualitative method.The interviews were targeted and each interview lasted approximately 45 minutes, due to the spread of the corona virus in the country and the people being quarantined, the interviews were conducted over the phone. The interview text of each person was written and again sent to the interviewee to confirm the accuracy and correctness of the text.With this method, the validity of the interviews has been obtained. Summarizing the interview information,the content analysis of the social, economic and educational inequality phenomenon in the target provinces was analyzed.Targeted sampling is the sample size of interviews with twenty informed people and experts in the research area until theoretical saturation is reached. The participants in this research included twenty people working in the three provinces of Kurdistan, Kermanshah and Ilam, of which 11were men and9 were women. The participants were university professors and education teachers, as well as health workers findings; Reducing the factors affecting the creation of social inequality in education can be the basis for the growth of various indicators in a society. Educational inequality has negative effects on the cultural, economic, social and even political conditions of a country.Removing the effective factors in creating social inequality in education, such as class gap, gender perspective, lack of efficient manpower and sufficient resources and equipment will lead to a growing trend and prosperity in the society.Results; Education is the basic pillar of development, in addition to providing an opportunity for people to develop their abilities and talents, it has social and economic effects and benefits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:" social inequality"؛ "educational inequality"؛ "class gap",,
  • ,،"equipment and facilities",,
  • ,،"fair distribution of financial resources"