دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی کارآفرینی آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

10.22034/ijes.2023.2006657.1433

چکیده

هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی تدریس کارآفرینانه در آموزش عالی ایران بود. در این پژوهش از نظر روش شناسی، از روش پژوهش ترکیبی استفاده شد که هم شامل روش های کمی (اثبات گرایی) و هم روش های کیفی (تفسیری) در فرایند پژوهش می باشد و از نظر هدف (طراحی الگوی تدریس کارآفرینانه در آموزش عالی) یک پژوهش کاربردی است. در بخش طراحی مدل و همچنین طراحی و تبیین مدل توسعه از روش تحقیق توصیفی استفاده شده است و از نظر نوع شناسی توصیفی، جز پژوهش های پیمایشی می باشد و با رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش در هر دو بخش کیفی و کمی، شامل کلیه مختصصان کشور بوده است که شامل اعضای هیات علمی دانشکده کارآفرینی در دانشگاه تهران، روسای مراکز کارآفرینی در دانشگاه های ایران، نویسندگان کتاب ها و مقالات مرتبط با کارآفرینی دانشگاهی، اعضای هیات علمی کارآفرین در دانشگاه های ایران، اساتید هیات علمی برنامه ریزی درسی و مدیریت آموزش عالی در دانشگاه های ایران بوده است که 200 نفر از این افراد جهت مشارکت در پژوهش به عنوان جامعه آماری در بخش کمی شناسایی و تعیین شدند. در کدگذاری باز و محوری، الگوی پارادایمی تدریس کارآفرینانه ارائه شد، مدلی که شامل شرایط علّی، پدیده محوری، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها است. رویه ی تحلیل داده ها منجر به خلق مدل نظری شد که شامل مسئله یابی و شرایط علّی، پدیده محوری، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، اجرای سیاست ها، راهبردها و اقدامات و پیامدها است. شرایط علّی شامل لزوم رویارویی با تحولات، و ضرورت ایجاد توانمندی ها؛ شرایط زمینه ای شامل محیط(متغیرهای) داخلی؛ پدیده محوری شامل تدریس کارآفرینانه؛ شرایط مداخله گر شامل اساتید اثربخش، حمایت و پشتیبانی دانشگاهی، موانع محیطی، راهبرد شامل ارتقای توانمندی اساتید، بکارگیری روش های نوین، تعامل، محیط یادگیری غنی؛ پیامدها شامل تغییر ارزش ها در آموز ش عالی، پویایی اقتصادی در جامعه بود. مدل پارادایمی و مدل مفهومی الگوی تدریس کارآفرینانه در نظام آموزش عالی ایران ترسیم گردید و در نهایت پیامدهای حاصل از طراحی الگوی تدریس کارآفرینانه در برنامه درسی آموزش عالی مرد بحث و بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing an entrepreneurial teaching model in Iran's higher education

نویسندگان [English]

  • Kamaloddin Yarali 1
  • Tayebeh Tajari 2
  • Maryam Safari 3

1 Entrepreneurship student of higher education, Islamic Azad University, Aliabad branch

2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Farhangian University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research was to design an entrepreneurial teaching model in Iran's higher education. In this research, in terms of methodology, a mixed research method was used, which includes both quantitative methods (positivism) and qualitative methods (interpretation) in the research process, and in terms of the goal (designing an entrepreneurial teaching model in higher education). It is an applied research. Descriptive research method has been used in the model design section, as well as the design and explanation of the development model, and in terms of descriptive typology, it is part of survey research and has been done with a mixed (qualitative-quantitative) approach. The statistical population of this research, in both qualitative and quantitative parts, has included all experts of the country, including faculty members of the Faculty of Entrepreneurship in Tehran University, heads of entrepreneurship centers in Iranian universities, authors of books and articles related to academic entrepreneurship, faculty members Entrepreneurs in Iranian universities have been professors of curriculum planning and higher education management in Iranian universities, and 200 of these people were identified and determined to participate in the research as a statistical population in the quantitative section. In open and central coding, the paradigm model of entrepreneurial teaching was presented, a model that includes causal conditions, central phenomenon, contextual conditions, intervening conditions, strategies and consequences. The data analysis procedure led to the creation of a theoretical model that includes problem finding and causal conditions, central phenomenon, background conditions, intervening conditions, implementation of policies, strategies and actions and consequences. Causal conditions include the need to face changes, and the need to create capabilities; background conditions including internal environment (variables); The central phenomenon includes entrepreneurial teaching; Intervening conditions include effective professors, academic support and support, environmental barriers, strategy including improving the ability of professors, using new methods, interaction, rich learning environment; Consequences include changing values in higher education, economic dynamics in society. The paradigmatic model and the conceptual model of the entrepreneurial teaching model in Iran's higher education system were drawn, and finally, the consequences of the entrepreneurial teaching model design in the male higher education curriculum

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurship
  • entrepreneurial teaching
  • higher education