دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.22034/ijes.2024.2015017.1492

چکیده

هدف: با توجه به اهمیت اضطراب مدرسه و نقش آن در افت سایر عملکردهای تحصیلی، پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی اضطراب مدرسه بر اساس خودکارآمدی تحصیلی، حمایت تحصیلی و درگیری تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه اول انجام شد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش همه دانش‌آموزان دوره متوسطه اول شهر تبریز در سال تحصیلی 1402-1401 بودند. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 269 نفر محاسبه که این تعداد با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه‌های اضطراب مدرسه (فیلیپس، 1987)، خودکارآمدی تحصیلی (جینکز و مورگان، 1999)، حمایت تحصیلی (ساندز و پلانکت، 2005) و درگیری تحصیلی (ریو، 2013) بود. داده‌های حاصل از اجرای پرسشنامه‌ها با روش‌های ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل همزمان در نرم‌افزار SPSS تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که هر سه متغیر خودکارآمدی تحصیلی، حمایت تحصیلی و درگیری تحصیلی با اضطراب مدرسه در دانش‌آموزان دوره متوسطه اول رابطه معنادار منفی داشتند (01/0P<). همچنین، سه متغیر مذکور به‌طور معناداری توانستند 5/56 درصد از تغییرات اضطراب مدرسه در دانش‌آموزان دوره متوسطه اول را پیش‌بینی نمایند  (001/0P<).
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه برای افرادی که با دانش‌آموزان سروکار دارند دارای تلویحات کاربردی است و آنان برای کاهش اضطراب مدرسه در دانش‌آموزان می‌توانند از طریق کارگاه‌های آموزشی میزان خودکارآمدی تحصیلی، حمایت تحصیلی و درگیری تحصیلی آنان را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Prediction of School Anxiety based on the Academic Self-Efficacy, Academic Support and Academic Engagement of First Secondary Students of Tabriz City

نویسندگان [English]

  • Nahideh Yousefpour 1
  • Noushin Derakhshan 1
  • Roghayeh Poursaberi 2

1 Department of Educational Sciences and Psychology, Payam Noor University, Tehran, Iran

2 Department of Educational Sciences, Payam Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Considering the importance of school anxiety and its role in the decline of other academic performance, the present study was conducted with the aim of prediction of school anxiety based on the academic self-efficacy, academic support and academic engagement of first secondary students.
Methodology: The current research was a descriptive from type of correlation. The research population was all first secondary students of Tabriz city in the academic years of 2022-2023. The sample size based on the Krejcie and Morgan table was calculated 269 people, which this number were selected by multi-stage cluster random sampling method. The research tools were the questionnaires of school anxiety (Philips, 1987), academic self-efficacy (Jinks and Morgan, 1999), academic support (Sands and Plunkett, 2005) and academic engagement (Reeve, 2013). The data obtained from the implementation of the questionnaires were analyzed with the methods of Pearson correlation coefficients and multiple regression with enter model in SPSS software.
Findings: The findings showed that all three variables of academic self-efficacy, academic support and academic engagement had a significant negative relationship with school anxiety in first secondary students (P<0.01). Also, the three mentioned variables significantly were able to predict 56.5 percent of school anxiety changes in first secondary students (P<0.001).
Conclusion: The results of this study have practical implications for people who deal with students, and they to reduce school anxiety in students can increase their academic self-efficacy, academic support and academic engagement through educational workshops.

کلیدواژه‌ها [English]

  • School Anxiety
  • Academic Self-Efficacy
  • Academic Support
  • Academic Engagement
  • Students