دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 گروه روان شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

10.22034/ijes.2024.2017648.1516

چکیده

هدف: تاب‌آوری سازمانی در شرایط بحران یکی از مفاهیم مهم و موثر در مدیریت بحران برای مواجهه به مخاطرات طبیعی است. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف طراحی مدل آموزش تاب‌آوری سازمانی مدیریت بحران مراکز دانشگاهی برای مواجهه با مخاطرات طبیعی و پیشگیری از مداخلات روانی و اجتماعی انجام شد.
روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این مطالعه همه کارکنان دانشگاه‌های شهر کرج در سال تحصیلی 1402-1401 به تعداد 850 نفر بودند که طبق فرمول کوکران حجم نمونه 264 نفر تعیین شد. نمونه‌های این مطالعه با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب و پرسشنامه محقق‌ساخته تاب‌آوری سازمانی مدیریت بحران (125 گویه) پاسخ دادند و داده‌های حاصل از اجرای آن با روش‌های تحلیل عاملی اکتشافی و مدل‌یابی معادلات ساختاری در نرم‌افزارهای SPSS و Smart PLS تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که آموزش تاب‌آوری سازمانی مدیریت بحران مراکز دانشگاهی برای مواجهه با مخاطرات طبیعی و پیشگیری از مداخلات روانی و اجتماعی دارای 125 گویه، 12 مولفه و 3 بعد بود. ابعاد شامل فردی (با دو مولفه عوامل روانشناختی تاب‌آوری و خلاقیت و نوآوری)، ساختاری (با شش مولفه برنامه‌ریزی تاب‌آوری، عوامل انطباقی، تعهد و مدیریت، فرهنگ بحران، فرهنگ یادگیری و رهبری و تصمیم‌گیری) و عملیاتی (با چهار مولفه استفاده از دانش، ارتباطات، مشارکت موثر همگانی و شناخت عملیاتی منابع و تجهیزات) بودند. بار عاملی و میانگین واریانس استخراجی همه مولفه‌ها بالاتر از 50/0 و پایایی ترکیبی همه آنها بالاتر از 80/0 بود. همچنین، مدل آموزش تاب‌آوری سازمانی مدیریت بحران مراکز دانشگاهی برای مواجهه با مخاطرات طبیعی و پیشگیری از مداخلات روانی و اجتماعی برازش مناسبی داشت و این مدل بر هر سه بعد فردی، ساختاری و عملیاتی و هر بعد بر مولفه‌های آن دارای اثر مستقیم و معنادار بود (001/0P<).
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه درباره مدل طراحی‌شده آموزش تاب‌آوری سازمانی مدیریت بحران مراکز دانشگاهی برای مواجهه با مخاطرات طبیعی و پیشگیری از مداخلات روانی و اجتماعی می‌تواند به متخصصان و برنامه‌ریزان مدیریت بحران برای مواجهه با مخاطرات در راستای افزایش تاب‌آوری سازمانی کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing an Organizational Resilience Education Model of Crisis Management of Universal Centers to Facing with Natural Hazards and Prevention from Psychological and Social Interventions (A Case Study of Universal Centers of Karaj City)

نویسندگان [English]

  • Manouchehr Lerni 1
  • Mohammad Reza Beliad 2
  • Parisa Iran Nejad 1
  • Alireza Mohammadi Nejad Ganji 1

1 Department of Educational Sciences, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.

2 Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Organizational resilience in the crisis conditions is one of the important and effective concepts in crisis management for facing natural hazards. Therefore, the present study was conducted with the aim of designing an organizational resilience education model of crisis management of universal centers to facing with natural hazards and prevention from psychological and social interventions.
Methodology: The current research was descriptive from type of correlation. The statistical population of this study was all employees of the universities of Karaj city in the 2022-23 academic years with number of 850 people, which according to Cochran's formula the sample size was determined to be 264 people. The samples of this study were selected with the random cluster sampling method and responded the researcher-made questionnaire of organizational resilience of crisis management (125 items) and the data obtained from its implementation were analyzed with the methods of exploratory factor analysis and structural equation modeling in SPSS-27 and Smart PLS-3 software.
Fidnings: The findings of the present research showed that the organizational resilience education of crisis management of universal centers to facing with natural hazards and prevention from psychological and social interventions had 125 items, 12 components and 3 dimensions. The dimensions were include individual (with two components of psychological factors of resilience and creativity and innovation), structural (with six components of resilience planning, adaptive factors, commitment and management, crisis culture, learning culture and leadership and decision-making) and operational (with four components of knowledge use, communications, effective public participation and operational knowledge of resources and equipment). The factor load and average variance extracted of all components were higher than 0.50 and the combined reliability of all of them was higher than 0.80. Also, the organizational resilience education model of crisis management of universal centers to facing with natural hazards and prevention from psychological and social interventions had a good fit and this model on all three individual, structural and operational dimensions and each dimension on its components had a direct and significant effect (P<0.001).
Conclusion: The results of this study about the designed organizational resilience education model of crisis management of universal centers to facing with natural hazards and prevention from psychological and social interventions can help to crisis management specialists and planners to face hazards in order to increase organizational resilience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Organizational Resilience
  • Crisis Management
  • Natural Hazards
  • Psychological and Social Interventions
Abdalla M, Alarabi L, Hendawi A. (2021). Crisis management art from the risks to the control: A review of methods and directions . Information, 12(18): 1-13. doi: 10.3390/info12010018
Al Kurdi OF. (2021). A critical comparative review of emergency and disaster management in the Arab world. Journal of Business and Socio-Economic Development, 1(1): 24-46. doi: 10.1108/JBSED-02-2021-0021
Andersson T, Caker M, Tengblad S, Wickelgren M. (2019). Building traits for organizational resilience through balancing organizational structures. Scandinavian Journal of Management, 35(1): 36-45. doi: 10.1016/j.scaman.2019.01.001
Botzen WJW, Deschenes O, Sanders M. (2019). The economic impacts of natural disasters: A review of models and empirical studies. Review of Environmental Economics and Policy, 13(2): 167-188. doi: 10.1093/reep/rez004
Cook MC, Stewart R. (2023). Resilience and sub-optimal social determinants of health: Fostering organizational resilience in the medical profession. Primary Care: Clinics in Office Practice, 50(4): 689-698. doi: 10.1016/j.pop.2023.04.013
Darabi T, Shariatmadari M, Mahmoodi AH. (2023). Designing the resilience pattern of higher education institutions in response to the Covid-19 pandemic based on grounded theory. Iranian Journal of Educational Sociology, 6(3): 43-61. doi: 10.61186/ijes.6.3.43
Eriksson K. (2023). Organisational learning without fire? Risk analyses as a basis for developing crisis management capabilities. Safety Science, 163: 106144. doi: 10.1016/j.ssci.2023.106144
Fajri C, Prajarto N, Abrar AN. (2023). Adaptive risk communication system and policy for health crisis in Indonesia. Komunikator, 15(1): 91-102. doi: 10.18196/jkm.18266
Goniewicz K, Sarker MNI, Schoch-Spana M. (2023). Reimagining natural hazards and disaster preparedness: charting a new course for the future. BMC Public Health, 23(581): 1-3. doi: 10.1186/s12889-023-15497-y
Gunanda A, Koestoer RHS. (2023). Evaluation of flood disaster management planning: a comparative method for Bostwana and Indonesia. ASEAN Natural Disaster Mitigation and Education Journal, 1(1): 12-19. doi: 10.61511/andmej.v1i1.2023.134
Iglesias V, Braswell AE, Rossi MW, Joseph MB, McShane C, Cattau M, et al. (2021). Risky development: Increasing exposure to natural hazards in the United States. Earth’s Future, 9(7): e2020ef001795. doi: 10.1029/2020EF001795
Jozan A, Fardin MA, Sanagooe Moharer Gh. (2023). The effectiveness of coping skills training on resilience of students who have recovered from Corona (COVID-19). Sociology of Education, 9(2): 285-294. (In Persian) doi: 10.22034/ijes.2023.2003213.1414
Kim J, Lee HW, Chung GH. (2023). Organizational resilience: Leadership, operational and individual responses to the COVID-19 pandemic. Journal of Organizational Change Management, 37(1): 92-115. doi: 10.1108/JOCM-05-2023-0160
Krichen M, Abdalzaher MS, Elwekeil M, Fouda MM. (2024). Managing natural disasters: An analysis of technological advancements, opportunities, and challenges. Internet of Things and Cyber-Physical Systems, 4: 99-109. doi: 10.1016/j.iotcps.2023.09.002
Laaly M, Kharazmi OA, Ajzashokouhi. (2019). Assessing the readiness of Mashhad city in facing natural hazards with urban resilience approach. Journal of Geography and Environmental Hazards, 8(1): 103-118. (In Persian) doi: 10.22067/geo.v0i0.75289
Lerni M, Beliad M, Irannejad P, Mohammadinejad Ganji A. (2023). Identifying the dimensions and components of organizational resilience of crisis management in the university centers to face with natural hazards (A case study of university centers of Karaj city). Sociology of Education. 9(2): 127-138. (In Persian) doi: 10.22034/ijes.2021.541983.1184
Maroofi R, Goudarzi M, Yarahmadi Y. (2022). Presenting an aggression prediction model in teenagers based on family cohesion and communication patterns with the mediating role of resilience. Iranian Journal of Educational Sociology, 4(4): 106- 116. doi: 10.52547/ijes.4.4.106
Mendonca D, Wallace WA. (2015). Factors underlying organizational resilience: The case of electric power restoration in New York City after 11 September 2001. Reliability Engineering & System Safety, 141: 83-91. doi: 10.1016/j.ress.2015.03.017
Mohammadi Shahroodi H, Rahimnia F, Malekzade Gh, Khorakian A. (2018). Explaining features and dimensions of organizational resilience in manufacturing organizations facing with hazards and challenges. Environmental Hazards Management, 5(1): 111-126. (In Persian) doi: 10.22059/jhsci.2018.252450.338
Mousa M, Abdekgaffar HA, Chaouali W, Aboramadan M. (2020). Organizational learning, organizational resilience and the mediating role of multi-stakeholder networks. Journal of Workplace Learning, 32(3): 161-181. doi: 10.1108/JWL-05-2019-0057
Opabola EA, Galasso C. (2024). Informing disaster-risk management policies for education infrastructure using scenario-based recovery analyses. Nature Communications, 15(325): 1-13. doi: 10.1038/s41467-023-42407-y
Ozanne LK, Chowdhury M, Prayag G, Mollenkopf DA. (2022). SMEs navigating COVID-19: The influence of social capital and dynamic capabilities on organizational resilience. Industrial Marketing Management, 104: 116-135. doi: 10.1016/j.indmarman.2022.04.009
Parishan M, Dayyani L. (2021). Presetting a desirable pattern of natural hazard risk management (earthquake) in rural areas: A case study of villages in Qazvin province of Iran. Village and Development, 23(4): 23-60. (In Persian) doi: 10.30490/rvt.2020.336317.1167
Parker CF, Nohrstedt D, Baird J, Hermansson H, Rubin O, Baekkeskov E. (2020). Collaborative crisis management: A plausibility probe of core assumptions. Policy and Society, 39(4): 510-529. doi: 10.1080/14494035.2020.1767337
Sasanpour F, Ahangari N, Hajinejad S. (2017). Evaluation of the urban resilience against natural hazards in 12 region of Tehran Metropolis . Journal of Spatial Analysis Environmental Hazards, 4(3): 85-98. (In Persian)
Sharma S, Dahal K, Nava L, Raj Gouli M, Talchabhadel R, Panthi J, et al. (2022). Natural hazards perspectives on integrated, coordinated, open, networked (ICON) science. Earth and Space Science, 9(1): e2021EA002114. doi: 10.1029/2021EA002114
Shukla D, Kumar Azad H, Abhishek K, Shitharth S. (2023). Disaster management ontology- an ontological approach to disaster management automation. Scientific Reports, 13(8091): 1-15. doi: 10.1038/s41598-023-34874-6
Sofyana H, Ibrahim K, Afriandi I, Herwati E. (2024). The implementation of disaster preparedness training integration model based on Public Health Nursing (ILATGANA-PHN) to increase community capacity in natural disaster-prone areas. BMC Nursing, 23(105): 1-18. doi: 10.1186/s12912-024-01755-w
Su W, Junge S. (2023). Unlocking the recipe for organizational resilience: A review and future research directions. European Management Journal, 41(6): 1086-1105. doi: 10.1016/j.emj.2023.03.002
Torabi A, Motavli S, Janbaz Ghobadi Gh. (2022). Identification of resilience components of border coastal cities equal to natural hazards case study: Behshahr border coastal city. Journal of Border Science and Technology, 10(4): 161-190. (In Persian) doi: 20.1001.1.25384090.1400.10.4.7.8
Ward PJ, Blauhut V, Bloemendaal N, Daniell JE, De Ruiter MC, Duncan MJ, et al. (2020). Natural hazard risk assessments at the global scale. Natural Hazards and Earth System Sciences, 20(4): 1069-1096. doi: 10.5194/nhess-20-1069-2020
Yuan R, Luo J, Liu MJ, Yu J. (2022). Understanding organizational resilience in a platform-based sharing business: The role of absorptive capacity. Journal of Business Research, 141: 85-99. doi: 10.1016/j.jbusres.2021.11.012