دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی آموزش عالی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 دانشیار مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، مازندران، ایران

3 استادیارگروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

10.22034/ijes.2024.2022254.1535

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش واکاوی عناصر دوسوتوانی کارآفرینی در سازمان فنی و حرفه ای است.

روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان اداره فنی و حرفه‌ای استان گلستان می باشند، که تعداد آنها 500 نفر بود و با استفاده از معادله کوکران، تعداد نمونه 217 نفر ارزیابی شدند و این افراد به صورت کاملاً تصادفی و رندوم انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق‌ساخته برای مدل تاثیر دوسوتوانی کارآفرینی بر کسب و کارهای دانش بنیان در اداره فنی و حرفه ای استان گلستان بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از پرسشنامه‌های تحقیق، از روش‌های آماری توصیفی و آمار استنباطی (نرمال بودن توزیع داده‌ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، ضریب همبستگی t تک نمونه‌ای و مستقل، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تائیدی و تحلیل معادلات ساختاری) با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و Smart PLS در قالب روش مدل‌سازی معادلات ساختاری توسط سه معیار آلفای کرونباخ؛ پایایی ترکیبی و ضرایب بارهای عاملی مورد سنجش قرار گرفت.

یافته‌ها: یافته‌های این مطالعه حاکی از آن بود که عناصر دوسوتوانی کارآفرینی در سازمان فنی‌وحرفه‌ای شامل 14 عنصر بازارگرایی، تحلیل بازار، بهره‌گیری از خلاقیت، مسئله‌شناسی مستمر، اشتراک دانش، ظرفیت جذب دانش، برنامه‌ریزی استراتژیک، منبع‌یابی مستمر، سازماندهی منعطف، یادگیری مستمر، تخصص مدیریتی، حمایت مالی، منابع انسانی توانمند، پویایی محیط، دوسوتوانی و نتایج بود.

نتیجه‌گیری: مدل واکاوی عناصر دوسوتوانی کارآفرینی در سازمان فنی‌وحرفه‌ای کشور برازش مناسبی داشت و ضریب همه مسیرها معنادار بود (05/0P<).

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analyzing the two elements of entrepreneurial ability in technical and professional organizations

نویسندگان [English]

  • Asiyeh Iri 1
  • maryam Taghvaee Yazdi 2
  • Saeed Saffarian Hamedani 3

1 Higher Education Entrepreneurship Department, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

2 Associate Professor of Educational Management, Islamic Azad University, Sari Branch, Mazandaran, Iran

3 Educational Management Department, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research is to analyze the elements of the ambivalence of entrepreneurship in technical and professional organizations.

Method: The present research is descriptive of the correlation type. The statistical population of this research includes all the employees of the technical and professional department of Golestan province, whose number was 500, and using Cochran's equation, the number of samples was evaluated as 217, and these people were selected completely randomly. The data collection tool was a researcher-made questionnaire for the ambivalence effect model of entrepreneurship on knowledge-based businesses in the technical and professional department of Golestan province. To analyze the data collected using research questionnaires, descriptive and inferential statistical methods (normality of data distribution from the Kolmogorov-Smirnov test, single-sample and independent t correlation coefficient, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis and structural equation analysis) using SPSS and Smart PLS software in the form of structural equation modeling method by Cronbach's alpha three criteria; Composite reliability and factor loadings were measured.

Findings: The findings of this study indicated that the two-way elements of entrepreneurship in technical and professional organizations include 14 elements of market orientation, market analysis, use of creativity, continuous problem solving, knowledge sharing, knowledge absorption capacity, strategic planning, continuous sourcing, flexible organization, continuous learning, Management expertise, financial support, capable human resources, environment dynamics, ambivalence and results.

Conclusion: the analysis model of two-column elements of entrepreneurship in the country's technical and professional organization had a good fit and the coefficient of all paths was significant (P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ambitious
  • Entrepreneurship
  • Ambitious Entrepreneurship
  • Technical and Professional Administration