دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (آمیخته)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

3 دانشیار، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

10.22034/ijes.2024.2015018.1493

چکیده

هدف: هوش موفق می‌توانند سبب بهبود بسیاری از ویژگی‌های روانشناختی و تحصیلی شود و با توجه به اهمیت خودآگاهی هیجانی و اشتیاق تحصیلی، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مبتنی بر هوش موفق بر خودآگاهی هیجانی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه انجام شد.

روش: این مطالعه نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری همراه با گروه‌های آزمایش و کنترل بود. جامعه پژوهش حاضر همه دانش‌آموزان پایه‌های دهم و یازدهم شاخه نظری شهرستان ساوه در سال تحصیلی 2-1401 بودند که حجم نمونه بر اساس نرم‌افزار G Power برابر با 25 نفر برای هر گروه محاسبه شد. بنابراین، 50 نفر با روش هدفمند انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش 10 جلسه 75 دقیقه‌ای تحت آموزش مبتنی بر هوش موفق قرار گرفت و گروه کنترل در این مدت هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه تجدیدنظرشده خودآگاهی هیجانی ریفی و همکاران (2008) و پرسشنامه اشتیاق تحصیلی شافلی و همکاران (2002) بودند که شاخص‌های روانسنجی آنها تایید شد. در این مطالعه، برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در نرم‌افزار SPSS استفاده شد.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که بین گروه‌های آزمایش و کنترل در مراحل پس‌آزمون و پیگیری از نظر خودآگاهی هیجانی و اشتیاق تحصیلی تفاوت معناداری وجود داشت. به عبارت دیگر، آموزش مبتنی بر هوش موفق باعث افزایش خودآگاهی هیجانی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شد و نتایج در مرحله پیگیری نیز باقی ماند (05/0P<).

نتیجه‌گیری: با توجه به اثربخشی آموزشی مبتنی بر هوش موفق بر افزایش خودآگاهی هیجانی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه، برای بهبود ویژگی‌های روانشناختی و تحصیلی دانش‌آموزان می‌توان از روش آموزش مبتنی بر هوش موفق استفاده کرد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Task Manipulation on Motor Development in Children with Developmental Coordination Disorder

نویسندگان [English]

  • Atefeh Mohkamkar 1
  • Fatemeh Shaterian 2
  • Alireza Rezaei 3

1 PhD student, Department of Psychology, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Psychology, Saveh branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran

3 Associate Professor, Department of Political Science and International Relations, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.

چکیده [English]

Objective: Successful intelligence can improve many psychological and academic characteristics, and considering the importance of emotional self-awareness and academic engagement, the present study was conducted with the aim of determining the effectiveness of education based on successful intelligence on emotional self-awareness and academic engagement of secondary school students.

Method: This was a semi-experimental study with a pre-test, post-test and follow-up design with experimental and control groups. The population of the current research was all students of the tenth and eleventh grades of theoretical branch of Saveh city in the academic years of 2022-3, which the sample size was calculated according to G Power software equal to 25 people for each group. Therefore, 50 people were selected by a targeted method and randomly replaced into two experimental and control groups. The experimental group received 10 sessions of 75 minute of education based on successful intelligence, and the control group did not receive any intervention during this period. The research tools were included the revised emotional self-awareness questionnaire of Rieffe et al (2008) and academic engagement questionnaire of Schaufeli et al (2002), which whose psychometric indicators were confirmed. In this study, to analyze the data were used from analysis of variance with repeated measurements and Bonferroni's post hoc test in SPSS software.

Results: The findings showed that there was a significant difference between the experimental and control groups in the post-test and follow-up phases in terms of emotional self-awareness and academic engagement. In the other words, education based on successful intelligence increased the emotional self-awareness and academic engagement of second school students, and the results remained in the follow-up phase as well (P<0.05).

Conclusion: Considering the effectiveness of education based on successful intelligence on increasing the emotional self-awareness and academic engagement of secondary school students, to improve the psychological and academic characteristics of students can be used the method of education based on successful intelligence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education based on successful intelligence
  • emotional self-awareness
  • academic engagement
  • students